Connect with us

Hodowca i Jeździec

Historia i sztuka

Śladami pod­ków

Jeśli nie wiem co nary­so­wać, zawsze wycho­dzi mi koń.”

Joanna Czubak

Śladami pod­ków jest pierw­szą, prze­glą­do­wą wysta­wą sztu­ki współ­cze­snych pol­skich arty­stów, któ­rych moty­wem prze­wod­nim w twór­czo­ści są KONIE. Wystawa połą­czo­na z moż­li­wo­ścią zaku­pu prac odbę­dzie się w war­szaw­skiej gale­rii Bellotto znaj­du­ją­cej się w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu od 24 maja do 7 czerw­ca.

Wybór 20 arty­stów bio­rą­cych udział w wysta­wie „Śladami pod­ków” nie jest przy­pad­ko­wy. Wśród twór­ców są zarów­no Ci o ugrun­to­wa­nej mię­dzy­na­ro­do­wej karie­rze, zdo­byw­cy nagród, mają­cy za sobą nie­jed­ną wysta­wę indy­wi­du­al­ną w kra­ju i zagra­ni­cą, jak i Ci naj­młod­si, któ­rzy nas zain­try­go­wa­li, a są dopie­ro na począt­ku swo­jej arty­stycz­nej karie­ry. Łączy ich czy­sta miłość do koni i impe­ra­tyw two­rze­nia takiej, a nie innej sztu­ki. Prezentowane pra­ce mają róż­ne obli­cza: rysu­nek tuszem, pastel, akwa­re­la, olej, batik, tech­ni­ki wła­sne oraz rzeź­ba. Techniki jak i postrze­ga­nie konia są bar­dzo róż­no­rod­ne, od sztu­ki pry­mi­tyw­nej samo­uka – Zygmunta Kapuścińskiego, odkry­te­go przez prof. Ludwika Maciąga, po sza­lo­ne, wyści­go­we, „roz­ga­lo­po­wa­ne” fol­blu­ty – Bogusława Lustyka. Na prze­ciw­le­głym krań­cu sytu­ują się sta­tycz­ne, kre­ślo­ne z foto­gra­ficz­ną dokład­no­ścią konie Zbigniewa Kotowskiego. Od fan­ta­zyj­nych, baj­ko­wych bati­ków z koń­ski­mi boha­te­ra­mi – Joanny Czubak, po ale­go­rycz­ne wręcz dra­ma­tycz­ne w wymo­wie rysun­ki tuszem głów koni pro­fe­so­ra Andrzeja Strumiłły. To tyl­ko prób­ka opi­su wycin­ka wysta­wy „Śladami pod­ków”. Tylu ilu arty­stów, tyle spoj­rzeń na to nie­zwy­kłe dla naszej kul­tu­ry zwie­rzę.

Czy pra­ce pre­zen­to­wa­nych arty­stów wej­dą do pol­skie­go kano­nu sztu­ki zale­ży od wie­lu ele­men­tów. Jak w każ­dej dzie­dzi­nie życia, aby osią­gnąć suk­ces nale­ży zna­leźć się w odpo­wied­nim miej­scu i cza­sie, spo­ty­ka­jąc odpo­wied­nich ludzi. Tymi „odpo­wied­ni­mi ludź­mi” może­my być my – odbior­cy i nabyw­cy dzieł sztu­ki, two­rząc na nie popyt.

Każdy inte­re­su­ją­cy się cho­ciaż pobież­nie sztu­ką z pew­no­ścią potra­fi na jed­nym wde­chu wymie­nić kil­ku pol­skich, daw­nych mala­rzy koni. Wśród nich z pew­no­ścią znaj­dą się: Wojciech, Jerzy i Juliusz Kossak, Piotr Michałowski, Aleksander Orłowski czy Józef Brandt. Dobrym pre­tek­stem do zor­ga­ni­zo­wa­nia wysta­wy, na któ­rej głów­ną rolę będzie odgry­wał koń są dwie okrą­głe rocz­ni­ce wiel­kie­go mala­rza i miło­śni­ka koni – Juliusza Kossaka – 195 rocz­ni­ca uro­dzin i 120 rocz­ni­ca śmier­ci. Na naszej wysta­wie łącz­ni­kiem mię­dzy dzie­ła­mi daw­nych mistrzów z obec­ny­mi  będą rów­nież obra­zy Joanny Kossak – malar­ki, pra­pra­wnucz­ki Juliusza Kossaka, u któ­rej w ostat­nich latach moc­no ode­zwa­ły się arty­stycz­ne geny przod­ków. Wystawa „Śladami pod­ków” to spo­tka­nie prze­szło­ści z teraź­niej­szo­ścią, gdyż tak jak kie­dyś tak­że i dziś dla wie­lu z nas, a z pew­no­ścią dla naszych arty­stów „Lach bez konia, jak cia­ło bez duszy” (przy­sło­wie sta­ro­pol­skie).

Wystawie będzie towa­rzy­szył hap­pe­ning „Koń malo­wa­ny”. Trzech uzna­nych arty­stów: Joanna Czubak, Bogusław Lustyk i Krzysztof Jarocki przy­ję­ło nasze zapro­sze­nie. W dniu otwar­cia wysta­wy 24 maja przed Galerią Bellotto będą wspól­nie zama­lo­wy­wać for­mę konia wyko­na­ną z plek­si. Każdy z nich swo­imi nie­po­wta­rzal­ny­mi pocią­gnię­cia­mi pędz­la. W tym samym dniu swo­isty obraz trzech twór­ców zosta­nie wysta­wio­ny na „aukcję”. Pozyskane środ­ki zasi­lą Stowarzyszenie Tęcza na zaję­cia hipo­te­ra­pii dla dzie­ci nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych.

Partnerem stra­te­gicz­nym jest Paard Verzameld (http://paardverzameld.nl) naj­więk­sza na świe­cie plat­for­ma pro­mu­ją­ca sztu­kę jeź­dziec­ką, któ­ra poprzez róż­ne kana­ły social media docie­ra do bli­sko 250 tysię­cy fanów i regu­lar­nie publi­ku­je wywia­dy z arty­sta­mi, arty­ku­ły oraz nowo­ści ze świa­ta sztu­ki.

Artyści na wysta­wie „Śladami pod­ków”

Magda Braciszewska Klimek, Stanisław Chomiczewski, Joanna Czubak, Malwina De Brade, Katarzyna Dippel, Maciej Falkiewicz, Samantha Glińska, Andrzej Grzybowski, Marek Hołda, Krzysztof Jarocki, Ewa Jaworska, Justyna Jaszczewska, Jolanta Kalopsidiotis, Zygmunt Kapuściński, Joanna Kossak, Zbigniew Kotowski, Ludwik Maciąg, Bogusław Lustyk, Andrzej Strumiłło, Sławek Szereda, Maja Wojnarowska.

Dodatkowe infor­ma­cje

 • Katarzyna Dzierwa – gale­ria Bellotto, tel. 22 826-85-92,
 • Katarzyna Pruchniewicz – Akademia Jeździecka tel. 604-346-997

Więcej w Historia i sztuka

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę