Connect with us

Hodowca i Jeździec

LOTTO part­ne­rem tytu­lar­nym jeź­dziec­kich zawo­dów Strzegom Horse Trials

Fot: Mariusz Chmieliński

Sport i wyścigi

LOTTO part­ne­rem tytu­lar­nym jeź­dziec­kich zawo­dów Strzegom Horse Trials

Należąca do Totalizatora Sportowego mar­ka LOTTO dru­gi raz z rzę­du zosta­ła part­ne­rem tytu­lar­nym zawo­dów Strzegom Horse Trials, w ramach któ­rych roz­gry­wa­ny jest Puchar Narodów w WKKW.

Totalizator Sportowy ma dłu­gą tra­dy­cję we wspie­ra­niu pol­skie­go spor­tu, a od lat anga­żu­je się rów­nież w roz­wój zawo­dów kon­nych. Współpraca ze Strzegomiem roz­po­czę­ła się trzy lata temu, mar­ka LOTTO zosta­ła wów­czas part­ne­rem stra­te­gicz­nym Mistrzostw Europy w WKKW, a w ubie­głym roku part­ne­rem tytu­lar­nych zawo­dów Strzegom Horse Trials.

Strzegom Horse Trials to wyda­rze­nie naj­wyż­szej ran­gi. Miłośnicy Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego dosko­na­le o tym wie­dzą. Przy oka­zji dodam, że wszyst­kie wyda­rze­nia hip­picz­ne, któ­rym towa­rzy­szy­my w tym roku, mają dla nas szcze­gól­ny wymiar. Jest to bowiem rok obcho­dów 80-lecia Toru Służewiec. Mamy zatem zna­ko­mi­ty powód do tego, żeby przy­po­mi­nać o pol­skich tra­dy­cjach zwią­za­nych z jeź­dziec­twem, ale tak­że dbać o pro­mo­cję wyda­rzeń i miejsc, któ­re są zwią­za­ne ze spor­ta­mi kon­ny­mi.

powie­dzia­ła Aida Bella,
dyrek­tor Biura Rzecznika Prasowego Totalizatora Sportowego

W ramach Strzegom Horse Trials roze­gra­nych zosta­nie osiem kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym kon­kurs z cyklu Pucharu Narodów – naj­wyż­sza ran­gą rywa­li­za­cja w WKKW w Polsce oraz jed­ne z naj­waż­niej­szych zawo­dów w Europie. Impreza odbę­dzie się od 27 do 30 czerw­ca na hipo­dro­mie w Morawie koło Strzegomia na Dolnym Śląsku.

Bardzo cie­szy­my się, że Totalizator Sportowy kolej­ny raz zaan­ga­żu­je się we wspar­cie zawo­dów w Strzegomiu. Dzięki współ­pra­cy z part­ne­rem for­ma­tu Totalizatora Sportowego może­my roz­wi­jać naszą impre­zę i popu­la­ry­zo­wać dys­cy­pli­nę WKKW w Polsce.

mówi Marcin Konarski,
dyrek­tor zawo­dów Strzegom Horse Trials

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, nazy­wa­ny rów­nież jeź­dziec­kim tria­tlo­nem, to jeden z naj­trud­niej­szych i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wych spor­tów kon­nych. To w sumie trzy róż­ne kon­ku­ren­cje, pod­czas któ­rych para jeź­dziec-koń musi wyka­zać się zarów­no wdzię­kiem i ele­gan­cją w pró­bie ujeż­dże­nia, odwa­gą i wytrzy­ma­ło­ścią pod­czas cros­su, jak i pre­cy­zją w pró­bie sko­ków przez prze­szko­dy.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
kir

Od Redakcji

Nie żyje Andrzej Sarnowski

By 25 października 2019

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019
Na górę