Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konferencja oraz pik­nik „Polak, Węgier, dwa bra­tan­ki”

Patronaty

Konferencja oraz pik­nik „Polak, Węgier, dwa bra­tan­ki”

Muzeum Łazienki Królewskie orga­ni­zu­je w maju 2019 r. wysta­wę „Bratanków dzie­je wspól­ne. Unikaty ze zbio­rów buda­pesz­tań­skich”.  Wystawie tej patro­nu­ją Prezydenci Polski i Węgier. Wydarzeniem towa­rzy­szą­cym będzie Konferencja, któ­rej celem jest przed­sta­wie­nie naj­now­sze­go sta­nu badań nad rela­cja­mi pol­sko-węgier­ski­mi w per­spek­ty­wie prze­kro­jo­wej: od śre­dnio­wie­cza po cza­sy naj­now­sze. Szczególny nacisk poło­żo­ny zosta­nie na kon­tak­ty mię­dzy naszy­mi pań­stwa­mi w wie­ku XX – od momen­tu nawią­za­nia sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych w 1920 r.

Wpisując się w cykl wyda­rzeń pro­mu­ją­cych kul­tu­rę i histo­rię obu naro­dów na prze­strze­ni dzie­jów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oddział Muzeum Łazienki Królewskie, pla­nu­je rów­nież zor­ga­ni­zo­wać w dniach 21 oraz 25 maja 2019 roku wyda­rze­nia pt. „Polak, Węgier dwa bra­tan­ki”, w skład któ­rych wcho­dzić będą kon­fe­ren­cja histo­rycz­no-języ­ko­wa oraz pik­nik edu­ka­cyj­ny. Konferencja, któ­ra odbę­dzie się w Teatrze Królewskim obej­mo­wać będzie tema­ty­kę wpły­wy węgier­skiej szko­ły powo­że­nia na histo­rię powo­że­nia pol­skiej kawa­le­rii oraz prze­ni­ka­nia się słow­nic­twa obu języ­ków. W pierw­szej czę­ści pre­le­gen­ci opo­wie­dzą o wpły­wie koni węgier­skich na hodow­lę w Polsce, kon­tak­tach kawa­le­rii pol­skiej i węgier­skiej w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzy­wo­jen­nym oraz histo­rii koni węgier­skich w Warszawie. W pane­lu języ­ko­znaw­cy omó­wią hun­ga­ry­zmy w języ­ku pol­skim oraz polo­ni­zmy w języ­ku węgier­skim. Na zakoń­cze­nie arty­ści wyko­na­ją wybra­ne utwo­ry ze słyn­nych ope­re­tek węgier­skich przy akom­pa­nia­men­cie for­te­pia­nu. Na pik­ni­ku nato­miast będzie moż­na obej­rzeć prze­jazd kawa­le­rii pol­skiej i węgier­skiej, pokaz powo­że­nia w sty­lu angiel­skim i węgier­skim oraz mecz pomię­dzy dru­ży­na­mi z obu kra­jów.

Wydarzenie kie­ro­wa­ne jest głów­nie do ludzi mło­dych, któ­rzy pasjo­nu­ją się jeź­dziec­twem, ale oczy­wi­ście wszy­scy goście będą mile widzia­ni. Podstawowym zada­niem kon­fe­ren­cji oraz pik­ni­ku ma być uświa­do­mie­nie uczest­ni­kom obec­no­ści tra­dy­cji pol­sko-węgier­skich sto­sun­ków tak­że w hodow­li i histo­rii konia.

Plan Konferencji (21.05.2019 r., godz. 18:00)

  1. Wystąpienie – Przyjaźń w nowej odsło­nie. Stosunki pol­sko-węgier­skie w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym, dok­tor Marcin Grad.
  2. Wystąpienie – Udział Węgrów w kon­kur­sach na hipo­dro­mie w Łazienkach Królewskich, Hanna Łysakowska.
  3. Wystąpienie – Wpływ koni węgier­skich na hodow­lę w Polsce, Katarzyna Wiszowaty.
  4. Wystąpienie – O koniach węgier­skich w Warszawie, Hanna Polańska.
  5. Wystąp arty­stycz­ny (wybra­ne utwo­ry z ope­ret­ki węgier­skiej).
  6. Panel – Podczas pane­lu języ­ko­we­go spe­cja­li­ści omó­wią polo­ni­zmy w języ­ku węgier­skim i hun­ga­ry­zmy w języ­ku pol­skim.
  7. Część kulu­aro­wa, poczę­stu­nek.

Wstęp z zapro­sze­nia­mi dostęp­ny­mi w kasie Muzeum

Plan Pikniku (25.05.2019 r.)

GodzinaOpisOdpowiedzialny
1200Rozpoczęcie pik­ni­ku przy Ermitażu, asy­sta kawa­le­riiKonferansjer
1215-1245Pokaz powo­że­nia, ErmitażAndrzej Novak-Zempliński
1300-1330Pokaz husa­rii, ErmitażAleksander Jarmuła
1330-1400Pokaz kawa­le­rii węgier­skiej, ErmitażRobert Woronowicz
1400-1430Prezentacja eks­po­zy­cji o sza­bli – pokaz i wykład, ErmitażRobert Woronowicz
1430-1600Prezentacja sto­isk i wykład, Ermitaż, poczę­stu­nek VIP (15:00)Stowarzyszenie Portius
1600-1630Pokaz powo­że­nia, ErmitażAndrzej Novak-Zempliński
1630-1645Przejazd powo­zów z asy­stą kawa­le­rii i polo, HipodromKonferansjer
1700-1715Pokaz kawa­le­rii, Hipodrom (mel­du­nek Szwadronu Przybocznego)Robert Woronowicz
1715-1745Mecz are­na polo, HipodromJakub Czekaj, Fundacja Dialog
1800-1830Konie dla publicz­no­ści i sto­iska, ErmitażKonferansjer
1800-1900Występy arty­stycz­ne i pio­sen­ki węgier­skie i pol­skie, ErmitażKonferansjer
2000ZakończenieKonferansjer

Wstęp wol­ny

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę