Connect with us

Hodowca i Jeździec

Skokowe MPMK 2017 w nowej-sta­rej suk­ni

Regulaminy

Skokowe MPMK 2017 w nowej-sta­rej suk­ni

W roku ubie­głym wśród naszych hodow­ców wie­le emo­cji wzbu­dzi­ło ofi­cjal­ne połą­cze­nie w jed­ną gru­pę koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi oraz tymi, któ­re nazy­wa­my zagra­nicz­ny­mi star­tu­ją­cy­mi w MPMK. Do 2015 r. konie ze wszyst­kich ksiąg stad­nych wspól­nie rywa­li­zo­wa­ły w kon­kur­sach pół­fi­na­ło­wych, aby już w fina­le wystar­to­wać oddziel­nie i zostać skla­sy­fi­ko­wa­ne w dwóch gru­pach - pol­skiej oraz zagra­nicz­nej.

W zeszło­rocz­nym sezo­nie Zarząd PZHK pod­jął pró­bę połą­cze­nia w całość wszyst­kich koni bio­rą­cych udział w MPMK, bez wzglę­du na kolor pasz­por­tu, sko­ro i tak razem wspól­nie star­tu­ją w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych oraz pół­fi­na­ło­wych. Ostatecznie ruch ten, mimo pozy­tyw­nych opi­nii zawod­ni­ków, nie zna­lazł uzna­nia w oczach pol­skich hodow­ców. Dlatego w tym roku MPMK wra­ca­ją do nowej - sta­rej suk­ni - oddziel­nych kla­sy­fi­ka­cji dla koni pol­skiej hodow­li (zie­lo­ne pasz­por­ty) oraz koni zare­je­stro­wa­nych w zagra­nicz­nych związ­kach hodow­la­nych.

Pierwszymi MPMK są naj­licz­niej obsa­dzo­ne mistrzo­stwa sko­ko­we. Tradycyjnie na styl konia będą oce­nia­ne konie 4- i 5-let­nie (przez wszyst­kie dni). Tegorocznymi sędzia­mi będą: zna­ny w  śro­do­wi­sku Huber Szaszkiewicz, któ­ry jest jed­nym z współ­twór­ców tych zawo­dów oraz tak­że zna­ny sze­ro­kiej publicz­no­ści z dzia­łal­no­ści hodow­la­no-spor­to­wej dyrek­tor Stada Ogierów Gniezno - Andrzej Matławski. W loży sędziow­skiej zasia­dać będzie tak­że sędzia nie­miec­ki - Peter Schmerling.  Ten były zawod­nik (jeź­dził i star­to­wał w staj­ni Paula Schockemöhle oraz Franke Sloothaaka) od ponad 10 lat oce­nia konie mło­de, czy to pod sio­dłem czy w sko­kach luzem. Jest sędzią pod­czas Bundeschampionatu i uzna­nym komen­ta­to­rem. Sędziuje rów­nież pró­by dziel­no­ści ogie­rów, opra­co­wu­je meto­dy oce­ny koni, a tak­że orga­ni­zu­je głów­nie semi­na­ria zwią­za­ne z mło­dy­mi koń­mi.  Na co dzień kie­ru­je dużą staj­nią w miej­sco­wo­ści Damme, gdzie w sezo­nie orga­ni­zu­je 18 zawo­dów, w tym mię­dzy­na­ro­do­we. Jak sam pod­pi­sał swój „koń­ski” życio­rys - „mam nadzie­ję, że te reko­men­da­cje są wystar­cza­ją­ce. Do zoba­cze­nia w Polsce”. Jest cie­kaw pozio­mu i jako­ści koni pol­skiej hodow­li.

Ale MPMK w Drzonkowie to nie tyl­ko rywa­li­za­cja koni 4-, 5-, 6- i 7-let­nich. Podczas tych zawo­dów od kilu lat moż­na oglą­dać zarów­no konie bar­dzo mło­de, jak i te star­tu­ją­ce w kon­kur­sach Grand Prix.

Czwarty już raz zosta­nie roze­gra­ny Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi w sko­kach luzem. W tym roku będzie moż­na oglą­dać zarów­no konie 2, jak i 3 let­nie według płci - kla­cze i ogie­ry. Aby spiąć logicz­ną klam­rą wszyst­kie koń­skie kate­go­rie wie­ko­we to konie naj­star­sze - ogie­ry będzie moż­na oglą­dać w kon­kur­sach kwa­li­fi­ka­cyj­nych (2 x 140 cm) oraz Grand Prix Ogierów pod patro­na­tem PZHK (1 x 145 cm). Bardzo waż­ną infor­ma­cją jest fakt, że ogie­ry te nie muszą być uzna­ne w pol­skich księ­gach. Do wygra­nia w tych kon­kur­sach jest nie­ba­ga­tel­na kwo­ta - 15.000 tysię­cy zło­tych.

Ponadto Polski Związek Hodowców Koni oraz Lubuski Związek Jeździecki zapra­sza­ją hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz zawod­ni­ków na uro­czy­sty Wieczór Hodowców i Jeźdźców, któ­ry odbę­dzie się w dniu 11.08.2017 (pią­tek). Po raz pierw­szy uro­czy­stość tę zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w ubie­głym roku. Jej celem jest inte­gra­cja hodow­ców, wła­ści­cie­li, zawod­ni­ków, ale tak­że inspek­to­rów OZHK/WZHK w jed­ną koń­ską fami­lię.

Warto wie­dzieć, że MPMK oraz Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi w sko­kach luzem będą roz­gry­wa­ne pod patro­na­tem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym miej­scu zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy 2017, a tym­cza­sem DO ZOBACZENIA W PRZYJAZNYM KONIOM I LUDZIOM DRZONKOWIE! :)

Więcej w Regulaminy

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę