Connect with us

Hodowca i Jeździec

Czempionat oraz poka­zy kon­ne Kętrzyn 2017

fot. Izabela Ciepła - Hodowca i Jeździec

Reportaż

Czempionat oraz poka­zy kon­ne Kętrzyn 2017

W minio­ny week­end w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbył się już po raz 16 Ogólnopolski Czempionat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz IV spe­cja­li­stycz­na wysta­wa koni rasy arden pol­ski. Zgłoszono ponad 60 koni w kla­sach: rocz­ne kla­cze, rocz­ne ogie­ry, dwu­let­nie kla­cze i dwu­let­nie ogie­ry. 

Cała sobo­ta poświę­co­na była na ich oce­nę.

Drugiego dnia zor­ga­ni­zo­wa­no prze­pięk­ne poka­zy kon­ne, m. in. kadryl sulek, kadryl w sio­dle,  wyści­gi ogie­rów zim­no­krwi­stych, poka­zy zaprzę­gów, poręcz i inne.

W tym roku dodat­ko­wo do Kętrzyna zje­cha­ła ze swo­imi koń­mi Grupa Pauliny Osowskiej. Wzbogaciła pro­gram wystę­pów o pokaz pocz­ty węgier­skiej, jaz­dy na koniu bez ogło­wia i inne cie­ka­we ele­men­ty tre­su­ry.

Zapraszamy do obej­rze­nia dwóch krót­kich fil­mów z poka­zów oraz gale­rii zdjęć pani Izabeli Ciepłej.

Więcej w Reportaż

 • EMANOLLA EMANOLLA

  Reportaż

  Święto Konia Arabskiego 2018

  By

  W tym roku hodow­cy, jak i miło­śni­cy tej rasy koni mogli się spo­tkać na dwóch odręb­nych impre­zach, tj. na XXXX Narodowym Pokazie...

 • Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych

  Hodowla

  Szwecja zdo­by­ta!!!

  By

  Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szewcja/ w dniach 2-5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie...

 • Reportaż

  CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-ara­ba

  By

  Pod takim tytu­łem uka­za­ła się rela­cja z Walnego Zjazdu Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA) na stro­nie inter­ne­to­wej Francuskiego Związku...

Na górę