Connect with us

Hodowca i Jeździec

Czempionat oraz poka­zy kon­ne Kętrzyn 2017

fot. Izabela Ciepła - Hodowca i Jeździec

Reportaż

Czempionat oraz poka­zy kon­ne Kętrzyn 2017

W minio­ny week­end w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbył się już po raz 16 Ogólnopolski Czempionat koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz IV spe­cja­li­stycz­na wysta­wa koni rasy arden pol­ski. Zgłoszono ponad 60 koni w kla­sach: rocz­ne kla­cze, rocz­ne ogie­ry, dwu­let­nie kla­cze i dwu­let­nie ogie­ry. 

Cała sobo­ta poświę­co­na była na ich oce­nę.

Drugiego dnia zor­ga­ni­zo­wa­no prze­pięk­ne poka­zy kon­ne, m. in. kadryl sulek, kadryl w sio­dle,  wyści­gi ogie­rów zim­no­krwi­stych, poka­zy zaprzę­gów, poręcz i inne.

W tym roku dodat­ko­wo do Kętrzyna zje­cha­ła ze swo­imi koń­mi Grupa Pauliny Osowskiej. Wzbogaciła pro­gram wystę­pów o pokaz pocz­ty węgier­skiej, jaz­dy na koniu bez ogło­wia i inne cie­ka­we ele­men­ty tre­su­ry.

Zapraszamy do obej­rze­nia dwóch krót­kich fil­mów z poka­zów oraz gale­rii zdjęć pani Izabeli Ciepłej.

Więcej w Reportaż

 • Galeria Fotografii

  Powiew suk­ce­sów

  By

  W dniach 29.06. - 01.07. sopoc­ki hipo­drom gościł zawo­dy CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspaniały obiekt oraz bar­dzo dobra orga­ni­za­cja...

 • Hodowla

  CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-ara­ba

  By

  Pod takim tytu­łem uka­za­ła się rela­cja z Walnego Zjazdu Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA) na stro­nie inter­ne­to­wej Francuskiego Związku...

 • Reportaż

  Młode Sokólaki w Szepietowie

  By

  Zapraszamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji z Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sokólskich - Wystawy Specjalistycznej, któ­ra odby­ła się 12-13.05.2018 r. PODR...

Na górę