Connect with us

Hodowca i Jeździec

Reportaż

Tytany na start!

W dniach 23-25 czerw­ca br. w nie­miec­kim Brück odby­ła się kolej­na 16 już, edy­cja wiel­kie­go świę­ta hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni zim­no­krwi­stych „Titanen der Rennbahn”.

Trzydniowe poka­zy kon­ne, zawo­dy oraz prze­gląd hodow­la­ny jest okre­śla­ny jako „Aachen koni zim­no­krwi­stych”.

Tegoroczne wyda­rze­nie zgro­ma­dzi­ło 20.000 widzów, 124 zespo­ły oraz 380 koni z 9 kra­jów. 24 czerw­ca br. przy współ­udzia­le Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej poka­zy odwie­dzi­li tak­że hodow­cy - przed­sta­wi­cie­le Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni. Sobotnią odsło­nę świę­ta tyta­nów roz­po­czę­ły się para­dą uczest­ni­ków. W cią­gu dnia na prze­mian odby­wa­ły się zawo­dy w powo­że­niu i wyści­gi zaprzę­gów dwu-, czte­ro- i sze­ścio- kon­nych oraz rydwa­nów.

Wielkie emo­cje towa­rzy­szy­ły tak­że wyści­gom koni zim­no­krwi­stych na oklep. Oprócz spor­to­wych zma­gań prze­pięk­nych i nie­zwy­kle dziel­nych koni wiel­kiej wagi publicz­ność mia­ła oka­zję prze­nieść się w świat baśni. „Wróżka Marielle i ostat­ni jed­no­ro­żec” to wspa­nia­łe wido­wi­sko, teatr prze­pięk­nych i świet­nie wyszko­lo­nych koni, cie­ka­wych kostiu­mów, poka­zów kaska­der­skich przed­sta­wio­ne przez gru­pę Excalibur Horse Shows. Podczas sobot­niej i nie­dziel­nej impre­zy moż­na było spraw­dzić swo­je szczę­ście w lote­rii fan­to­wej Tombola, w któ­rej głów­ny­mi nagro­da­mi były źre­ba­ki, oczy­wi­ście zim­no­krwi­ste.

Polska mia­ła tak­że swój akcent pod­czas świę­ta tyta­nów, a był nim pokaz dzia­ła­nia ponad 100-let­nie­go zabyt­ko­we­go stra­żac­kie­go wozu kon­ne­go, któ­ry przy­je­chał do Brück spod Warszawy. Kulminacyjnym punk­tem dnia była tra­dy­cyj­na para­da koro­wo­du zaprzę­gów oraz jeźdź­ców uli­ca­mi mia­stecz­ka, a po nim szam­pań­ski bal dla zawod­ni­ków i publicz­no­ści.

Przepiękne konie zim­no­krwi­ste, fan­ta­stycz­ne zawo­dy spor­to­we oraz nie­zwy­kłe wido­wi­sko arty­stycz­ne to coś, co z pew­no­ścią na dłu­go zosta­nie w pamię­ci widzów. Należy pod­kre­ślić, że legen­dar­ne wyści­gi koni zim­no­krwi­stych „Titanen der Rennbahn” są impre­zą dosko­na­le zor­ga­ni­zo­wa­ną pod każ­dym wzglę­dem, i z tzw. nie­miec­ką pre­cy­zją. Zaplecze roz­ryw­ko­we w posta­ci weso­łe­go mia­stecz­ka, gastro­no­micz­ne w posta­ci licz­nych ogród­ków ser­wu­ją­cych tra­dy­cyj­ne nie­miec­kie prze­ką­ski i dania, zaple­cze han­dlo­we ze sprzę­tem dla koni i jeźdź­ców, sto­iska pro­mo­cyj­ne z kata­lo­ga­mi i gadże­ta­mi z „tyta­no­wy­mi” logo­ty­pa­mi, a przede wszyst­kim are­na z try­bu­na­mi, na któ­rej przez cały dzień odby­wa­ją się kon­kur­sy i poka­zy - to coś co napraw­dę war­to zoba­czyć. Być może pew­ne­go dnia pasjo­na­ci, miło­śni­cy koni czy hodow­cy koni zim­no­krwi­stych w Polsce zor­ga­ni­zu­ją swo­isty odpo­wied­nik nie­miec­kie­go świę­ta tyta­nów.

Inną pla­no­wa­ną przez orga­ni­za­to­rów „Titanen der Rennbahn” atrak­cją dla pasjo­na­tów koni zim­no­krwi­stych ma być rajd woza­mi kon­ny­mi z  Brück do Nowogrodu, m.in. przez Polskę.

Ma to być nawią­za­nie do tra­dy­cji szla­ku han­dlo­we­go sprzed wie­ków, kie­dy to konie pocią­go­we były wyko­rzy­sty­wa­ne do prze­wo­zu towa­rów ze wscho­du na zachód i z zacho­du na wschód. Być może z cza­sem rajd sta­nie się wspa­nia­łym trans­gra­nicz­nym przed­się­wzię­ciem łączą­cym hodow­ców, czy użyt­kow­ni­ków koni pocią­go­wych z róż­nych kra­jów Europy.

Póki co, wszyst­kim miło­śni­kom koni zim­no­krwi­stych, powo­że­nia oraz poka­zów sztu­ki jeź­dziec­kiej pole­ca­my jed­nak udział w przy­szło­rocz­nej edy­cji „Titanen der Rennbahn”.

Do zoba­cze­nia za rok wśród tyta­nów!

Aleksandra Kasińska
Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę