Connect with us

Hodowca i Jeździec

Skok po suk­ces… luzem

Sport i wyścigi

Skok po suk­ces… luzem

W tym roku się­gnę­li­śmy po roz­wią­za­nie, któ­re do tej pory nigdy nie mia­ło jesz­cze miej­sca na Cavaliadzie i… osią­gnę­li­śmy suk­ces!
Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem odbył się w sobo­tę, 2 grud­nia. Jeszcze przed godzi­ną 12 widow­nia are­ny B wypeł­ni­ła się po brze­gi publicz­no­ścią, chęt­ną do oglą­da­nia wyse­lek­cjo­no­wa­nej staw­ki mło­dych (2- i 3-let­nich) koni. Jak się póź­niej oka­za­ło nie byli to widzo­wie przy­pad­ko­wi, zna­ko­mi­tą więk­szość sta­no­wi­li człon­ko­wie kra­jo­wych i zagra­nicz­nych ekip star­tu­ją­cych w roz­gry­wa­nych rów­no­le­gle CSI, oso­by zain­te­re­so­wa­ne zna­le­zie­niem inte­re­su­ją­cych koni do hodow­li oraz spor­tu z Polski i zagra­ni­cy.

Rozgrywany w Poznaniu czem­pio­nat dedy­ko­wa­ny był koniom ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Na pły­cie i w kory­ta­rzu mło­de konie oce­nia­ne były przez komi­sję w skła­dzie: Andrzej Matławski (prze­wod­ni­czą­cy), Georg Bruns (sędzia z Niemiec) oraz Łukasz Jończyk. W czem­pio­na­cie wzię­ło udział 15 pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych koni, w tym: 6 kla­czy, 7 ogie­rów oraz 2 wała­chy.

Czempionat wyło­nił naj­lep­sze konie w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: 2-lat­ki i 3-lat­ki. W pierw­szej z nich naj­wyż­sze noty uzy­skał siwy ogier Fabergas S sp (MJT Nevados S sp - Fabreggia S sp / Regiel m) hod. Stanisław Szurik, wł. Hubert Szurik. Wiceczempionem zosta­ła klacz Donna Neva S sp (MJT Nevados S sp - Donwelta S sp / Weltstein han.) hod. Stanisław Szurik, wł. Eliza Chylińska-Karpus. Z kolei wśród 3-lat­ków trium­fo­wał gnia­dy ogier Sir Dinken sp (Dinken hol. - Sharisma hol. / Charisma 115 hol.), któ­re­go hodow­cą jest Andrzej Herrmann, a wła­ści­ciel­ką Renata Wójcik-Matelska. Wiceczempionką zosta­ła klacz Federacja S sp (Black Jack westf. - Federica S sp / Concert old.) hod. Stanisław Szurik, wł. Renata Wójcik-Matelska. Zwycięzcom przy­zna­no pre­mie hodow­la­ne.

Wśród uczest­ni­ków i publicz­no­ści dało się sły­szeć opi­nię, że oto pol­scy hodow­cy docze­ka­li się impre­zy, któ­ra nie tyl­ko jest potrze­ba, ale rów­nież słu­ży pol­skiej hodow­li i jej pro­mo­cji. Zaś wła­ści­cie­le koni scho­dząc z pły­ty, już odbie­ra­li tele­fo­ny od poten­cjal­nych kup­ców.
Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - Cavaliada 2017.

Zachęcamy do obej­rze­nia gale­rii zdjęć:

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę