Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nagrodzeni pod­czas Cavaliady

Sport i wyścigi

Nagrodzeni pod­czas Cavaliady

Podczas Cavaliady w Poznaniu Polski Związek Hodowców Koni uho­no­ro­wał nagro­da­mi za pro­mo­cję koni pol­skiej hodow­li w sezo­nie 2017 zawod­ni­ków, hodow­ców oraz wła­ści­cie­li, któ­rzy w tym roku dali nam moż­li­wość cie­szyć się impo­nu­ją­cy­mi osią­gnię­cia­mi.

W pią­tek, 1 grud­nia, pod­czas deko­ra­cji Halowego Pucharu WKKW nagro­dzi­li­śmy Pana Romana Drabińskiego. Pan Roman jest hodow­cą Banderasa sp dosia­da­ne­go przez Pawła Spisaka oraz Barbadosa 26 sp czy Belfasta 35 sp, na któ­rych star­tu­je Andreas Dibowski i jego cór­ka. Konie te odno­szą suk­ce­sy pod­czas kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­kur­sów. Nagrodę wrę­czy­li przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni – pre­zes Paweł Mazurek oraz wice­pre­zes Tomasz Siergiej.

W sobo­tę, 2 grud­nia nagro­dzi­li­śmy kolej­ne oso­by, któ­re pro­mu­ją konie pol­skiej hodow­li.

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu, któ­re roz­gry­wa­ne były w Mezohegyes na Węgrzech Weronika Kwiatek wraz z ogie­rem ślą­skim Eter wywal­czy­ła tytuł II Vice Mistrza Świata w kate­go­rii koni sied­mio­let­nich. Hodowcą konia jest pan Jan Wiszniowski, zaś wła­ści­cie­lem pan Bartosz Kowalski.
Zawodnikiem, któ­ry tak­że dostar­czył nam pozy­tyw­nych emo­cji pod­czas tych samych Mistrzostw jest Bartłomiej Kwiatek. Wraz z kla­czą ślą­ską Rebelia zdo­był brą­zo­wy medal w kate­go­rii koni sze­ścio­let­nich. W zeszłym roku zade­biu­to­wa­ła na Mistrzostwach Świata zdo­by­wa­jąc srebr­ny medal w kate­go­rii koni 5-let­nich. Hodowcą i wła­ści­cie­lem Rebelii jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim - Stado Ogierów Książ, któ­re repre­zen­to­wa­li Prezes Wiktor Karol, Monika Słowik oraz Małgorzata Studzińska.
Nagrody za pro­mo­cję koni pol­skiej hodow­li w roku 2017 wrę­czy­li Wicemister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel oraz przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni – pre­zes Paweł Mazurek oraz wice­pre­zes Tomasz Siergiej.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę