Connect with us

Hodowca i Jeździec

Co się dzia­ło na Podlasiu

Wieści z regionów

Co się dzia­ło na Podlasiu

Tekst: Marta Kowalczyk

W 2017 roku na tere­nie Podlasia mia­ło miej­sce 10 wystaw, na któ­rych łącz­nie zapre­zen­to­wa­ło się 200 sztuk koni. 4 czerw­ca, w Bakałarzewie do oce­ny przed­sta­wio­no 24 konie rocz­ne i dwu­let­nie. W gru­pie kla­czy rocz­nych z oce­na 43 pkt. wygra­ła WHYSKI (Fakir – Witaminka po Bejs) pani Joanny Maksimowskiej z Augustowa. W kate­go­rii ogie­rów rocz­nych zwy­cięz­cą został WIREK (Szrek – Wichura po Kaszmir) pana Jana Kozłowskiego z notą 41 pkt. Te dwa konie łączy ze sobą karie­ra wysta­wo­wa ich rodzi­ców. W przy­pad­ku Whisky jest to klacz Witaminka, któ­ra była pre­zen­to­wa­na na licz­nych wysta­wach i poka­zach, zaś u Wirka bez­sprzecz­ną gwiaz­dą jest jego ojciec ogier Szrek, zdo­byw­ca m.in. tytu­łu Podlaskiego Czempiona Ogierów z 2015 roku. W kate­go­rii kla­czy dwu­let­nich wygra­ła sokól­ska klacz FURIA (Erun – Fala po Format) pana Janusza Zachariasza z Lipowa. Jej łącz­na nota to 41 pkt. W gru­pie ogie­rów dwu­let­nich zwy­cięz­cą został TOK (Etos – Troska po Alkazar) pani Danuty Rudzewicz z Augustowa.

Tydzień póź­niej odby­ła się Wojewódzka Wystawa koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty zor­ga­ni­zo­wa­na w Dąbrowie Białostockiej. Łącznie oce­nio­no 31 koni, w tym 6 źre­biąt pod mat­ka­mi. W tej ostat­nie gru­pie naj­lep­szym, z notą 16,5 pkt. oka­zał się ogier PIRAT (Faraon – Polara po Betsen) pana Kazimierza Harasimowicza z Sadowa. W kate­go­rii ogie­rów rocz­nych wygrał SAMOR (Semin – Santa po Szaman) z notą 40,5 pkt. pana Mirosława Kalinowskiego z Sidry. W dwu­lat­kach try­um­fo­wał peł­ny brat Samora ogier SMYK, któ­ry rów­nież otrzy­mał 40,5 pkt. i został Superczempionem wysta­wy. W kla­czach rocz­nych z wyso­ką notą 43 pkt. zwy­cię­ży­ła ZAPINKA (Taflon – Zelma po Atlas) pana Grzegorza Kalisza ze Zwierzyńca Wielkiego. Superczempionką zosta­ła dwu­let­nia klacz PANDA (Bajkał – Plama po Buchar), któ­ra otrzy­ma­ła 42,5 pkt., a jej wła­ści­cie­lem jest pan Marek Lewkowicz
z Jasionówki.

Ogier Dukat - autor zdję­cia Marta Kowalczyk

18 czerw­ca spo­tka­li­śmy się w Niewodnicy Kościelnej na Dniu Konia na Podlasiu. Czempionat koni pkz oraz arde­nów pol­skich zgro­ma­dził na star­cie 28 koni, a w pierw­szej gru­pie ogie­rów rocz­nych zwy­cię­żył z notą 40,5 pkt. SEWERYN (Nex – Suknia po Sękacz) pana Andrzeja Ślepowrońskiego
z  Ostrówek. W dwu­lat­kach wygrał ogier DUKAT (Vicieux De Beaumont – Dejzi po Czart) z wyso­ką oce­ną 43,5 pkt. pana Marcina Szarejko z Zabłudowa Kol. Miasto. W kla­czach rocz­nych z notą 42,5 pkt. wygra­ła póź­niej­sza wice­czem­pion­ka z Kętrzyna LINDA (Wiomet – Losa II po Saler) pana Stanisława Wójcickiego z Brzozowa. Z naj­wyż­szą notą poka­zu 45 pkt. czem­pion­ką dwu­la­tek zosta­ła RUGIA SA (Ugo Du Bourbeau – Rewia po Hornos)  pana Andrzeja Ślepowrońskiego z Ostrówek.

Tradycyjnie w ostat­ni week­end czerw­ca odby­ła się XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Koni jak zawsze zapre­zen­to­wa­no 20, ale w nie­co innych gru­pach. 7 sztuk wysta­wio­no w kla­czach pkz, w któ­rych naj­lep­szą oka­za­ła się z notą 40,5 pkt. 7245 G Bł IRMA (Rafael – Igora po Laser) pana Zdzisława Osmólskiego Łubina Kościelnego. Po nich do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­ły kla­cze rasy arden pol­ski, gdzie suk­ces z oce­ną 42,5 pkt. odnio­sła klacz pana Andrzeja Ślepowrońskiego 45 G Bł VULCANA (Leo 148 – Volcane De Sery po Orion Du Vallon) – zosta­jąc tak­że Superczempionką Wystawy. W staw­ce ogie­rów sokól­skich naj­lep­szy z notą 41,83 pkt. oka­zał się kasz­ta­no­wa­ty 2684 G Bł ROLAND (Tyk – Ruletka po Upust) pana Kazimierza Brzozowskiego z miej­sco­wo­ści Jabłoń Jankowce. W gru­pie ogie­rów zim­no­krwi­stych zapre­zen­to­wa­no tyl­ko 3 ogie­ry, a naj­lep­szym z nich, z oce­ną 41,67 pkt. został 2261 G Gd GAJOWY (Anker – Gaja po Magnat) pana Sylwestra Chrzanowskiego z Kowalowiec Kol. Został on rów­nież wybra­ny na Superczempiona Wystawy.

2 lip­ca gości­li­śmy w Sztabinie na Regionalnym Czempionacie źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich.
W gru­pie kla­czy rocz­nych wygra­ła TIGRA (Poldek – Tamiza po Betowen) z notą 40 pkt., będą­ca wła­sno­ścią pana Marcina Świdy z miej­sco­wo­ści Brzózki. W kla­czach dwu­let­nich naj­lep­szą oka­za­ła się POZA (Power – Pralina po Sultan De L’Eaugrenee) zdo­by­wa­jąc 40,5 pkt., jej wła­ści­cie­lem jest pan Czesław Chołko ze Skieblewa. Oprócz star­szych koni odby­ło się tak­że pre­mio­wa­nie źre­biąt, gdzie z wyso­ką oce­ną 18 pkt. zwy­cię­żył ardeń­ski ogie­rek AZYL-M (Julex – Akvelina po Akke) pana Rafała Murawskiego ze Sztabina.

16 lip­ca odby­ła się w Piątnicy Wystawa Koni Zimnokrwistych – Premiowanie Źrebiąt, gdzie nie­kwe­stio­no­wa­nym zwy­cięz­cą został pan Krzysztof Góralczyk z Małego Płocka, któ­re­go dwo­je źre­biąt uzy­ska­ło po 18 punk­tów i zaję­ło czo­ło­we miej­sca. Były to klacz­ka ZYTKA (Lux – Zyka po Taquin De L’Etang) oraz ogie­rek SULIWAN (Lux – Szer po Vangelis). Oprócz oce­ny źre­biąt przed Komisją przed­sta­wio­no staw­kę kla­czy dwu i trzy­let­nich. Najlepszą oka­za­ła się FIRKA (Poldek – Fanta po Betowen), któ­ra otrzy­ma­ła 41,5 pkt., a jej wła­ści­cie­lem jest pan Marcin Świda z Brzózek. Dużą atrak­cją dla zebra­nej publicz­no­ści był pokaz ogie­rów kry­ją­cych. Zaprezentowano ich sześć i trze­ba przy­znać, że była to bar­dzo dobra staw­ka, w któ­rej zna­la­zły się takie konie jak: 85 punk­to­we ogie­ry 657 G By GROM (Nikodem – Garonia po Pralin), 1271 G Wr FRAMAND (Armand – Frajda po Bramin) czy 1 G Lb KANTON (Sultan De La Chapelle 2 - Kadette Fresnoy po Fury Du Vallon).

Tego same­go dnia odby­ła się w Augustowie V Wystawa Koni Zimnokrwistych Ocena Źrebiąt pod Matkami. W licz­nej staw­ce źre­biąt naj­lep­sza oka­za­ła się klacz MUSZKA (Boston – Mustania po Muszkieter), któ­ra otrzy­ma­ła 18 pkt., a jej wła­ści­cie­lem jest pan Wiesław Polkowski z Kopytkowa. Na pozo­sta­łych miej­scach podium zna­la­zły się tak­że klacz­ki IWANKA (Wiomet – Iwanita po Betowen) oraz SZCZĘŚCIARA (Elos – Szansa po Ikar) – obie oce­nio­ne na 17,5 pkt. pod zakoń­czo­nej oce­nie źre­biąt, Komisja wyróż­ni­ła kla­cze mat­ki – naj­więk­sze uzna­nie zdo­by­ła 6836 G Bł SZANSA (Ikar – Skala po Baks) pana Jerzego Giedrojcia z Czerwonki.

15 sierp­nia to tra­dy­cyj­nie już data Wystawy Koni w Suchowoli, w tym roku pre­zen­to­wa­ne były źre­bię­ta pod mat­ka­mi. Ze zgro­ma­dzo­nych 12 sztuk naj­lep­szym oka­zał się ogie­rek GWIAZDOR (Wulkan – Gada po Amor), któ­ry otrzy­mał 18 pkt., wła­sno­ści pana Wiesława Wirkowskiego z Wroczyńszczyzny. Na pozo­sta­łych miej­scach w prze­ci­wień­stwie do Augustowa upla­so­wa­ły się same ogier­ki: IDOL (Elbadel – Iweta po Wiomet) z oce­ną 17 pkt., pana Wojciecha Święćkowskiego z Szyman oraz BRYCZ (Bit – Bruzda po Inkos) pana Kazimierza Piekutowskiego z Suchowoli, 16, 5pkt.

IX Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, któ­ra odby­ła się 20 sierp­nia w Drohiczynie zgro­ma­dzi­ła staw­kę 20 koni. Jako pierw­sze pre­zen­to­wa­ne były kla­cze rocz­ne, w któ­rych zwy­cię­ży­ła
z oce­ną 40 pkt. ARSENA (Sar – Arsa po Floks) pana Jerzego Kondratiuka z Ciełuszek. Najwyższą notę poka­zu – 42,5 pkt. otrzy­ma­ła pre­zen­to­wa­na w kolej­nej gru­pie kla­czy dwu­let­nich FOSA (Fason – Fiksa po Yapo Van Het Vennehof) będą­ca wła­sno­ścią pana Wiesława Harbaszewskiego z miej­sco­wo­ści Arabasy.

Zakończenie sezo­nu wysta­wo­we­go odby­ło się 10 wrze­śnia w Bakałarzewie pod­czas
X Powiatowej Wystawy Koni Zimnokrwistych w kate­go­rii źre­bię­ta pod mat­ka­mi. Do rywa­li­za­cji o mia­no naj­lep­sze­go sta­nę­ło 10 źre­biąt – 3 z nich otrzy­ma­ły po 17 pkt. i to one zaję­ły miej­sca na podium w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści: BELF (Bonar – Belka po Format) pana Janusza Zachariasza, WIZA (Szrek – Wichura po Kaszmir) pana Jana Kozłowskiego oraz BINGO (Vales – A Berta po Burgot) pana Jerzego Gory. Komisja wyróż­ni­ła też 3 naj­lep­sze kla­cze – na pierw­szym miej­scu upla­so­wa­ła się 6279 G Bł BERTA (Burgot – Bewia po Brydż) pana Jerzego Gory.

Klaczka Basilca - autor zdję­cia Arkadiusz Szczepański

Poza wymie­nio­ny­mi poka­za­mi odby­ły się jesz­cze dwie impre­zy na naszym tere­nie, była to Wystawa Specjalistyczna – Czempionat Koni Sokólskich (20-21 maja 2017) w Szepietowie oraz 61 Wystawa – Sprzedaż Ogierów. Obie te impre­zy były opi­sy­wa­ne na łamach Hodowcy i Jeźdźca – wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my do archi­wal­nych nume­rów HiJ.

Po wię­cej zdjęć zapra­sza­my na naszą stro­nę inter­ne­to­wą www.wzhk.bialystok.pl.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH WYSTAW

Bakałarzewo – Regionalny Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich rasy pkz – 04.06.2017

Klacze rocz­ne:

 1. WHYSKI (Fakir – Witaminka po Bejs)– 43 pkt., Maksimowska Joanna, Augustów
 2. WESTA (Szrek – Wronka po Baron) – 41 pkt., Szymański Jan, Suwałki
 3. IWERA (Wezyr – Iweta po Wiomet) – 42 pkt., Rafalczyk Dariusz, Augustów

Ogiery rocz­ne:

 1. WIREK (Szrek – Wichura po Kaszmir) – 41,5 pkt., Kozłowski Jan, Bakałarzewo
 2. BAJER (Ildo – Bona po Robertino) – 40,5 pkt., Okrągły Franciszek, Rabalina
 3. WANGOG  (Pionier – Wektra po Tok) – 40 pkt., Rafalczyk Dariusz, Augustów

Klacze dwu­let­nie:

 1. FURIA (Erun – Fala po Format) – 41 pkt., Zachariasz Janusz, Lipowo
 2. STRZAŁA (Ildo – Szafirka po Ingrand) – 42 pkt., Okrągły Franciszek, Rabalina
 3. OPINIA  (Etos – Opla po Hader) – 41 pkt., Sitko Maciej, Pawłówka

Ogiery dwu­let­nie:

 1. TOK (Etos – Troska po Alkazar) – 41,5 pkt., Rudzewicz Danuta, Augustów
 2. PEGAZ (Jutron – Pestka po Kaszmir) – 39,5 pkt., Wasilewski Edward, Bakałarzewo.

Dąbrowa Białostocka – Wojewódzka Wystawa koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty – 11.06.2017r.

Ogiery rocz­ne:

 1. SAMOR (Semin – Santa po Szaman) 40,5 pkt., Kalinowski Mirosław, Sidra
 2. THOR (Grom – Tundra po Jeneralen) – 40,5 pkt., Lewkowicz Marek, Jasionówka (II Vicesuperczempion)
 3. ATLAS (Ugór – Awika po Miki) – 37,5 pkt., Białous Mateusz, Szczuki

Ogier dwu­let­nie:

 1. SMYK (Semin – Santa po Szaman) – 40,5 pkt., Kalinowski Mirosław, Sidra, I/Superczempion
 2. HAMER (Faraon – Hryna po Burek) – 40 pkt., Bieniasz Robert, Kol. Jakowla

Klacze rocz­ne:

 1. ZAPINKA (Taflon – Zelma po Atlas) – 43 pkt., Kalisz Grzegorz, Zwierzyniec Wielki, Vicesuperczempionka
 2. FAZA (Bonar – Fora po Gazda) – 42 pkt., Zachariasz Janusz, Lipowo
 3. BEZTROSKA (Beryl – Bystra po Tasak) – 41 pkt., Majewski Piotr, Brzozowo Kol.,

Klacze dwu­let­nie:

 1. PANDA (Bajkał – Plama po Buchar) – 42,5 pkt., Lewkowicz Marek, Jasionówka, Superczempion
 2. SCARLET (Werken – Sumka po Wajper I) – 40 pkt., Rzepnicki Stanisław, Czerwonka
 3. GALICJA (Taflon – Gena po Bekisz) – 40 pkt., Osakowicz Andrzej, Podgrodzisk.

Ocena źre­biąt:

 1. PIRAT (Faraon – Polara po Betsen) – 16,5 pkt., Harasimowicz Kazimierz, Sadowo
 2. POSEJDON (Rumcajs – Persa po Sak) – 16,5 pkt., Zajkowski Kazimierz, Kopciówka
 3. BARTA (Blankiet – Brzana po Imbir) – 16 pkt., Białous Łukasz, Szczuki.

Niewodnica Kośc. - Regionalny Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich rasy pkz i ard.pol. – 18.06.2017

Ogiery rocz­ne:

 1. SEWERYN (Nex – Suknia po Sękacz) – 40,5 pkt., Ślepowroński Andrzej, Ostrówki
 2. BRYZOL (Vicieux De Beaumont – Bryza po Iron) – 37,5 pkt., Szarejko Marcin, Zabłudów Kol. Miasto
 3. DUKAN (Vicieux De Beaumont – Dutina po Rubon)  – 37 pkt., Szarejko Marcin, Zabłudów Kol. Miasto

Ogiery dwu­let­nie:

 1. DUKAT (Vicieux De Beaumont – Dejzi po Czart) – 43,5 pkt., Szarejko Marcin, Zabłudów Kol. Miasto
 2. RUBEN (Boltram – Rosa po Rewanż) – 42,5 pkt. Chrzanowski Sylwester, Kowalowce Kol.
 3. WETO (Wiomet – Wetona po Betowen) – 41 pkt., Wdzieńkońska Sylwia, Dąbrowa Wielka

Klacze rocz­ne:

 1. LINDA (Wiomet – Losa II po Saler) – 42,5 pkt., Wójcicki Stanisław, Brzozowa
 2. SZYMULKA (Lux – Szer po Vangelis) – 41,5 pkt., Góralczyk Krzysztof, Mały Płock
 3. BIZA SA (Ugo Du Bourbeau – Bianka po Lukas) – 42 pkt., Ślepowroński Andrzej, Ostrówki

Klacze dwu­let­nie:

 1. RUGIA SA (Ugo Du Bourbeau – Rewia po Hornos) – 45 pkt., Ślepowroński Andrzej, Ostrówki
 2. VIOLA SA (Qeo AWG - Violette Du Chateau po Neron 50) – 43,5 pkt., Ślepowroński Andrzej, Ostrówki
 3. BOSA (Wiomet – Busalina po Saler) – 42,5 pkt., Wójcicki Stanisław, Brzozowa.

Szepietowo - XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 24.06.2017

Klacze pkz:

 1. 7245 G Bł IRMA (Rafael – Igora po Laser) – 40,5 pkt., - Osmólski Zdzisław, Łubin Kościelny
 2. 7060 G Bł ZYKA (Taquin De L’Etang – Zapałka po Foton) – 40,33 pkt., Góralczyk Krzysztof, Mały Płock
 3. 6991 G Bł GOPLA (Ikar – Geba po Hornos) – 40,5 pkt., Giedrojć Jerzy, Czerwonka

Klacze ard.pol.

 1. 45 G Bł VULCANA (Leo 148 – Volcane De Sery po Orion Du Vallon) – 42,5 pkt., Ślepowroński Andrzej, Ostrówki
 2. AMBROZJA (Qeo AWG – Aurelie D’Hachette po Soleil Du Vallon) – 40,5 pkt., Kondratiuk Jerzy, Ciełuszki
 3. 49 G Bł VOLDA SA (Qeo AWG - Volcane De Sery po Orion Du Vallon) – 40,33 pkt., Zabrocka-Nikołajuk Ilona, Folwarki Tylwickie

Ogiery sokól­skie:

 1. 2684 G Bł ROLAND (Tyk – Ruletka po Upust) – 41,83 pkt., Brzozowski Kazimierz
 2. 2662 G Bł ROKI (Ikar – Runia po Baks) – 39,5 pkt., Ciborowski Zdzisław, Łapy Dębowina
 3. 2681 G Bł P-SAMURAJ (Samuraj – Paskuda po Tupet) – 38,83 pkt., Słowikowski Zbigniew, Kaczorowo Kol.

Ogiery pkz:

 1. 2261 G Gd GAJOWY (Anker – Gaja po Magnat) – 41,67 pkt., Chrzanowski Sylwester, Kowalowce Kol.
 2. 2402 G Bł BUKARESZT (Bekisz – Buksa po Homer) – 39,67 pkt., Borek Tadeusz, Wyszonki Błonie
 3. 714 G Ol SZEKSPIR (Jeneralen – Selamina po Rewir) – 39,33 pkt., Stokowski Dariusz, Stokowo Bućki.

Sztabin - Regionalny Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich rasy pkz i ard.pol. – 02.07.2017

Źrebięta pod mat­ka­mi:

 1. AZYL-M (Julex – Akvelina po Akke) – 18 pkt, Murawski Rafał, Sztabin.
 2. WITRAŻ (Julex – Wazowna po Butler) – 17 pkt., Kondracki Andrzej, Sztabin.
 3. BIRKA (Ildo – Bazylia po Ingrand) – 16,5 pkt., Okrągły Franciszek, Rabalina.

Klacze rocz­ne:

 1. TIGRA (Poldek – Tamiza po Betowen) – 40 pkt., Świda Marcin, Brzózki
 2. BRYZA (Romb – Beta po Wajper I) – 39,5 pkt., Tokarzewski Zdzisław, Sztabin
 3. WAZA (Fores – Wirda po Selest) – 40 pkt., Ułanowicz Wojciech, Ewy

Klacze dwu­let­nie:

 1. POZA (Power – Pralina po Sultan De L’Eaugrenee) – 40,5 pkt., Chołko Czesław, Skieblewo
 2. GLASBENA (Esben – Galxie po Expo De Feulen) – 39,5 pkt., Kondracki Andrzej, Sztabin
 3. MADERA (Power – Morena po Helmut Schwazkopf Van Goessens) – 40,5 pkt., Chołko Czesław, Skieblewo.

 Piątnica – Wystawa Koni Zimnokrwistych Premiowanie źre­biąt – 16.07.2017  

 1. ZYTKA (Lux – Zyka po Taquin De L’Etang,) – 18 pkt., Góralczyk Krzysztof, Mały Płock
 2. SULIWAN (Lux – Szer po Vangelis) – 18 pkt., Góralczyk Krzysztof, Mały Płock
 3. MORWINA (Erwin II – Montesa po Sultan De L’Eaugrenee) – 17 pkt., Ładyżyński Bartosz, Wizna

Klacze dwu­let­nie i trzy­let­nie:

 1. FIRKA (Poldek – Fanta po Betowen) – 41,5 pkt., Świda Marcin, Brzózki
 2. VAŻKA (Quiz - Vague De La Seille po Robuste Du Fays) – 40,5 pkt., Komorowski Krzysztof, Nagórki
 3. CUDNA (Rafael – Cyranka po Burgot) – 40 pkt., Bogdańska Beata, Grabowo.

Ogiery:

 1. 657 G By GROM (Nikodem – Garonia po Pralin) – Henryk Strzelecki, Łomża
 2. 1271 G Wr FRAMAND (Armand – Frajda po Bramin) – Grzegorz Wiszowaty, Grabowo
 3. 2246 G Bł BATON (Jeneralen – Barwa po Burgund) - Góralczyk Krzysztof, Mały Płock
 4. 1 G Lb KANTON (Sultan De La Chapelle 2 - Kadette Fresnoy po Fury Du Vallon) – Szarejko Marcin, Zabłudów Kol. Miasto.

Augustów – V Wystawa Koni Zimnokrwistych Ocena Źrebiąt pod mat­ka­mi – 16.07.2017

 1. MUSZKA (Boston – Mustania po Muszkieter) – 18 pkt., Polkowski Wiesław, Kopytkowo
 2. IWANKA (Wiomet – Iwanita po Betowen) – 17,5 pkt., Święćkowski Wojciech, Szymany
 3. SZCZĘŚCIARA (Elos – Szansa po Ikar) – 17,5 pkt., Giedrojć Jerzy, Czerwonka

Wyróżnione kla­cze star­sze:

 1. 6836 G Bł SZANSA (Ikar – Skala po Baks) – Giedrojć Jerzy, Czerwonka
 2. 6061 G Bł BALBINA (Wolin II – Batalia po Tupet) – Słowikowski Zbigniew, Kaczorowo Kol.
 3. 7048 G Bł WENECJA (Bejs – Warka po Rutek) – Maksimowski Stefan, Augustów.      

Suchowola – Wystawa Koni Zimnokrwistych Premiowanie Źrebiąt – 15.08.2017

 1. GWIAZDOR (Wulkan – Gada po Amor) – 18 pkt., Wirkowski Wiesław, Wroczyńszczyzna
 2. IDOL (Elbadel – Iweta po Wiomet) – 17 pkt., Święćkowski Wojciech, Szymany
 3. BRYCZ (Bit – Bruzda po Inkos) – 16,5 pkt., Piekutowski Kazimierz, Suchowola.

Drohiczyn – IX Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych – 20.08.2017

Klacze rocz­ne:

 1. ARSENA (Sar – Arsa po Floks) – 40 pkt., Kondratiuk Jerzy, Ciełuszki
 2. JULKA (Złoty – Jawa po Bond) – 39,5 pkt., Kalinowski Piotr, Putkowice Nadolne
 3. BUTONIERKA (Brutus – Boliwia po Pasat)– 39,5 pkt., Sawczuk Bogumił, Wólka Terechowska

Klacze dwu­let­nie:

 1. FOSA (Fason – Fiksa po Yapo Van Het Vennehof) – 42,5 pkt., Harbaszewski Wiesław, Arabsy
 2. PINESKA (Poeme De Fresnoy – Pestka po Leo 148) – 41,5 pkt., Ślepowroński Andrzej, Ostrówki
 3. ELZA (Złoty – Edwiga po Salniak) – 40,5 pkt., Kalinowski Piotr, Putkowice Nadolne.

Bakałarzewo – X Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych w kate­go­rii Źrebięta pod mat­ka­mi – 10.09.2017

 1. BELF (Bonar – Belka po Format) – 17 pkt., Zachariasz Janusz, Romanowce
 2. WIZA (Szrek – Wichura po Kaszmir) 17 pkt. – Kozłowski Jan, Bakałarzewo
 3. BINGO (Vales – A Berta po Burgot) 17 pkt. – Gora Jerzy, Wiżjany

Wyróżnione kla­cze star­sze:

 1. 6279 G Bł BERTA (Burgot – Bewia po Brydż) – Gora Jerzy, Wiżajny
 2. 3156 W Bł KROPECZKA (Fantom – Kostrzewa po Regres) – Wasilewski Edward, Bakałarzewo
 3. 6761 G Bł WICHURA (Kaszmir – Wilga po Romer) – Kozłowski Jan, Bakałarzewo.

Więcej w Wieści z regionów

Na górę