Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kasia Dippel - pro­jek­tant­ka i ilu­stra­tor­ka

Historia i sztuka

Kasia Dippel - pro­jek­tant­ka i ilu­stra­tor­ka

Leworęczna pro­jek­tant­ka i ilu­stra­tor­ka. Absolwentka gra­fi­ki na war­szaw­skiej ASP. Konie ryso­wa­ła od zawsze, ale dopie­ro w pod­sta­wów­ce odkry­ła, że koń­skie nogi zgi­na­ją się w sta­wach. Swobodnie prze­pla­ta kla­sycz­ne tech­ni­ki rysun­ko­we, malar­skie i gra­ficz­ne, łącząc je za pomo­cą kom­pu­te­ra w ilu­stra­cje o indy­wi­du­al­nym, odręcz­nym cha­rak­te­rze. Projekt Paper Horses roz­wi­ja od ponad dwóch lat, odkąd uzna­ła, że jeśli się jest konia­rą i panią gra­fik, to coś nale­ży w tym tema­cie przed­się­wziąć ;)

Kontakt: www.paperhorses.pl,
tel. 501-024-137

Więcej w Historia i sztuka

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę