Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kasia Dippel - pro­jek­tant­ka i ilu­stra­tor­ka

Galeria artystów i fotografów

Kasia Dippel - pro­jek­tant­ka i ilu­stra­tor­ka

Leworęczna pro­jek­tant­ka i ilu­stra­tor­ka. Absolwentka gra­fi­ki na war­szaw­skiej ASP. Konie ryso­wa­ła od zawsze, ale dopie­ro w pod­sta­wów­ce odkry­ła, że koń­skie nogi zgi­na­ją się w sta­wach. Swobodnie prze­pla­ta kla­sycz­ne tech­ni­ki rysun­ko­we, malar­skie i gra­ficz­ne, łącząc je za pomo­cą kom­pu­te­ra w ilu­stra­cje o indy­wi­du­al­nym, odręcz­nym cha­rak­te­rze. Projekt Paper Horses roz­wi­ja od ponad dwóch lat, odkąd uzna­ła, że jeśli się jest konia­rą i panią gra­fik, to coś nale­ży w tym tema­cie przed­się­wziąć ;)

Kontakt: www.paperhorses.pl,
tel. 501-024-137

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę