Connect with us

Hodowca i Jeździec

Najlepsi w kom­ple­cie

Sport i wyścigi

Najlepsi w kom­ple­cie

Ponad 90 jeźdź­ców i bli­sko 180 koni skocz­ków weź­mie udział w zawo­dach Cavaliada Warszawa.

Do CSI3*W, któ­re będą fina­łem LEC Pucharu Świata oraz fina­łem Cavaliady Tour zgło­si­li się zawod­ni­cy z 17 państw: Austrii, Czech, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Kirgistanu, Łotwy. Litwy, Luxemburga, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji, Szwecji i Polski. Na listach nie bra­ku­je jeźdź­ców ze świa­to­wej czo­łów­ki. Ciekawie zapo­wia­da się rywa­li­za­cja o pra­wo star­tu (trzy miej­sca) w fina­le Pucharu Świata w Paryżu. Z Ligii Europy Centralnej zgło­si­li się pra­wie wszy­scy naj­lep­si, a naj­więk­szy­mi rywa­la­mi nasze­go Michała Kaźmierczaka, któ­ry w tym sezo­nie mie­rzy w wyjazd na finał, będą: Estończycy Urmas Ragg i Rein Pill, Łotysz Kristaps Neretnieks, Rosjanin Alexandr Belekhov, Węgierka Mariann Herck i Czech Ales Opatrny.

Rywalizacja we wszyst­kich kon­kur­sach jest otwar­ta, więc poza zawod­ni­ka­mi z naszej ligi o punk­ty (trzy kon­kur­sy zali­cza­ne są do świa­to­we­go ran­kin­gu w tym GP do gru­py C – 80 punk­tów za I miej­sce) i wyso­kie pre­mie finan­so­we (łącz­nie 522 000 PLN) wal­czyć będą też jeźdź­cy z zacho­du Europy. Wśród nich jest kil­ka zna­nych nazwisk jak: Austriak Roland Englbrecht (trzy­krot­ny uczest­nik ME senio­rów), Niemiec Andre Plath (dru­gi w Derby Hamburga), Luksemburczyk Marcel Ewen (wygrał Grand Prix Cavaliady Poznań w 2016) czy Holenderka Angelique Hoorn (ósma na IO w 2008).

W Warszawie sta­wią się też wszy­scy naj­lep­si pol­scy zawod­ni­cy z Mistrzem Polski i lide­rem Cavaliady Tour Jarosławem Skrzyczyńskim na cze­le. Z pierw­szej dzie­siąt­ki ran­kin­gu PZJ nie zabrak­nie niko­go.

Tabela Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata (uwzględ­nia tyl­ko zawod­ni­ków zgło­szo­nych do CSI3*W Warszawa).

1 Urmas Raag EST 83
2 Rein Pill EST 75
3 Kristaps Neretnieks LAT 68
4 Alexandr Belekhov RUS 64
5 Mariann Hugyecz HUN 64
6 Andrea Herck ROU 63
7 Ales Opatrny CZE 61
8 Michał Kaźmierczak POL 55
9 Gunnar Klettenberg EST 46
10 Andrius Petrovas LTU 45
11 Danielius Gutkauskas LTU 41
12 Natalia Simonia RUS 39
13 Andrzej Opłatek POL 35
14 Krzysztof Ludwiczak POL 33
15 Jarosław Skrzyczyński POL 30
16 Irmantas Grikienis LTU 28
17 Vladimir Beletskiy RUS 22
18 Matas Petraitis LTU 17
19 Wojciech Wojcianiec POL 17

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę