Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rekordowa pula pod­czas CAVALIADA Lublin 2020

Cavaliada

Sport i wyścigi

Rekordowa pula pod­czas CAVALIADA Lublin 2020

Otwarty jest już sys­tem zgło­szeń na zawo­dy CSI pod­czas kolej­ne­go eta­pu CAVALIADA Tour 2019/2020 – ten odbę­dzie się na Targach Lublin w dniach 30 stycz­nia – 2 lute­go.

Program spor­to­wy skła­da się z trzech rund: małej, śred­niej i dużej oraz dwóch kon­kur­sów spe­cjal­nych.
Duża run­da roz­po­czy­na się w czwar­tek popo­łu­dniu kon­kur­sem 140 cm. W kolej­nych dniach aż dwa kon­kur­sy tej ran­gi będą zali­cza­ne do świa­to­we­go ran­kin­gu i CAVALIADA Tour - piąt­ko­wa duża run­da (145 cm, z roz­gryw­ką) i nie­dziel­ne Grand Prix (145 cm, z roz­gryw­ką).
Średnia run­da to dwa kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne 130 cm, oraz dwa fina­ły 135 cm – kla­sycz­ny dwu­fa­zo­wy i pre­sti­żo­wy Speed & Music (sobo­ta wie­czór).
Mała run­da to szan­sa dla mniej doświad­czo­nych par - kon­kur­sy 120 cm z fina­łem 125 cm. 
Nie zabrak­nie ulu­bio­nych kon­kur­sów publicz­no­ści, jak Venus vs Mars (czwar­tek wie­czo­rem) i Potęga Skoku (pią­tek wie­czo­rem).

Pula nagród jest rekor­do­wa jak na zawo­dy dwu­gwiazd­ko­we i wyno­si 311 000 PLN.

Najwyżej pre­mio­wa­ne kon­kur­sy to:

  • Grand Prix 145 (ran­king FEI i CAVALIADA Tour) – 100 000 PLN
  • Duża Runda 145 (ran­king FEI i CAVALIADA Tour) – 100 000 PLN
  • Speed & Music – 20 000 PLN
  • Potęga Skoku – 18 000 PLN
  • Venus vs Mars – 10 000 PLN
  • Finał Średniej Rundy – 15 000 PLN
  • Finał Małej Rundy – 10 000 PLN

Zgłoszenia pol­skich zawod­ni­ków przez PZJ na maila zgloszenia@pzj.pl

Każdy z zawod­ni­ków może zgło­sić trzy konie plus czwar­te­go na Potęgę Skoku.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę