Connect with us

Hodowca i Jeździec

Letnie rema­nen­ty: Krakowski Pokaz i Sportowy Puchar Polskich Koni Arabskich 2019

Reportaż

Letnie rema­nen­ty: Krakowski Pokaz i Sportowy Puchar Polskich Koni Arabskich 2019

Po raz czwar­ty pod Krakowem, a po raz trze­ci na tere­nie Klubu Jazdy Konnej „Szary”, z któ­re­go do Krakowa jest zale­d­wie sie­dem kilo­me­trów odbył się w dniach 5-8 wrze­śnia 2019 r. pokaz koni arab­skich czy­stej krwi powią­za­ny ze spor­to­wym pucha­rem Polski dla koni arab­skich. Dzięki takiej for­mie poka­zu zgro­ma­dze­ni mogli nie tyl­ko podzi­wiać uro­dę tej rasy koni, ale i prze­ko­nać się, że jest to cał­ko­wi­cie real­ny i przy­ja­zny ludziom wierz­cho­wiec.

5 wrze­śnia, w czwar­tek roze­gra­no pół­fi­na­ły tak dla junio­rów, jak i senio­rów w kla­sach: ujeż­dże­nia, clas­sic ple­asu­re, kostiu­mo­wa w stro­ju kla­sycz­nym, kostiu­mo­wa w stro­ju pol­skim, hun­ter ple­asu­re, type & con­for­ma­tion. W pią­tek roze­gra­no fina­ły w wyżej wymie­nio­nych kon­ku­ren­cjach. Na pew­no widok konia pod stroj­nym jeźdź­cem to chwy­ta­ją­ce za oko wido­wi­sko, któ­re zapa­da w pamięć oglą­da­ją­cym. Szkoda tyl­ko, że tak nie­wie­lu zawod­ni­ków sko­rzy­sta­ło z oka­zji, aby dać się poznać zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści.

Sukces na swo­im kon­cie w kate­go­rii junio­rów w ujeż­dże­niu w stro­ju kla­sycz­nym zapi­sa­ła Marta Kulczyńska dosia­da­ją­ca wała­cha Korab hod. SK Michałów, wł. M. Helak-Kulczyńskiej, a tak­że wygra­ła kla­sę kostiu­mo­wą w stro­ju kla­sycz­nym.
W kla­sie senio­rów w ujeż­dże­niu zwy­cię­ży­ła zna­na zawod­nicz­ka Danuta Konończuk na kasz­ta­no­wa­tym ogie­rze Akwadar hod. D. Łuczak, wł. R. Sumiła.
W clas­sic ple­asu­re w kate­go­rii junio­rów pierw­sze miej­sce przy­pa­da Zuzannie Rybarczyk na kasz­ta­no­wa­tym wała­chu Espino hod. P. Podgórny, wł. B. Sobieraj. Wśród senio­rów naj­lep­szą w tej kla­sie zosta­ła Aleksandra Pustuła na gnia­dym ogie­rze Elegir hod. T. Kowalik, wł. M. Pustuła.
W kla­sie kostiu­mo­wej w stro­ju kla­sycz­nym wśród senio­rów suk­ces odno­si Róża Skorupowska na siwym ogie­rze Gatito hod. SK Sowiniec, wł. Primastella Arabians.
W kla­sie jeźdź­ców w stro­ju pol­skim dla junio­rów zwy­cię­stwo na swo­im kon­cie zapi­su­je Alicja Jasiak na gnia­dym wała­chu Cyrano hod. i wł. D. Konończyk. Alicja wygry­wa też nie­dziel­ny pora­nek w kon­ku­ren­cji sko­ków.
Najlepszym senio­rem w stro­ju pol­skim zosta­je Krystyna Janowska na siwym ogie­rze Esar hod. G. Dudek, wł. P. Janowski. Także ta para zwy­cię­ża w kon­ku­ren­cji Hunter Pleasure, a w kate­go­rii junio­rów w tej kon­ku­ren­cji naj­lep­sza jest para Maria Ramiszewska i wałach Wariograf.
W nie­dziel­ny pora­nek naj­lep­szym skocz­kiem wśród senio­rów został wałach Walor pod Darią Klimecką, któ­ry ma opi­nię jed­ne­go z naj­lep­szych skocz­ków wśród koni arab­skich.

Patrząc na wyni­ki, gdzie wśród zwy­cięz­ców nie ma ani jed­ne­go męskie­go przed­sta­wi­cie­la, moż­na by zacy­to­wać sło­wa popu­lar­nej pio­sen­ki „Gdzie ci męż­czyź­ni”. Klasy pod sio­dłem sędzio­wa­li: zna­ny z pro­mo­cji pol­skich koni na ryn­ku ame­ry­kań­skim, hodow­ca i sędzia mię­dzy­na­ro­do­wy Jerzy Zbyszewski (USA), Helen Hennekens – Van Nes (Belgia), Anna Piasecka (Polska), autor wie­lu pod­ręcz­ni­ków na temat jaz­dy kon­nej i tre­nin­gów koni, Wacław Pruchniewicz (Polska) oraz zna­ny tre­ner, wycho­waw­ca wie­lu zna­ko­mi­tych jeźdź­ców, Józef Zagor.
Klasy w ręku były sędzio­wa­ne przez trzech spo­śród sze­ściu sędziów, a byli to: księż­nicz­ka Jordanii, H.R.H Princess Alia Hussein, Helen Hennekens (Belgia), Nashaat Hegazy (Egipt), Jaroslav Lacina (Czechy), Fahad Alotaibi (Arabia Saudyjska), Hassan Al-Mannai (Katar).

Pokazy w sobo­tę roz­po­czy­na, co na naszych zawo­dach rzad­ko jest prak­ty­ko­wa­ne, kla­sa wała­chów, wśród któ­rych naj­lep­szy oka­zał się siwy Korab, któ­ry wcze­śniej tak dobrze poka­zał się pod sio­dłem z Martą Kulczyńską.

Ale pokaz, na któ­ry cze­ka­no, roz­po­czę­ły ogier­ki rocz­ne w kla­sie I, gdzie naj­le­piej zapre­zen­to­wał się gnia­dy Kolorado Prince (RFI Farid – Karbona / Ekstern) uzy­sku­jąc 91,10 pkt. Jego hodow­cą i wła­ści­cie­lem jest K. Falba. Tuż za nim upla­so­wał się syn epo­ko­we­go Eksterna, gnia­dy Petrus PA, uzy­sku­jąc 90,90 pkt. hod. SK Dąbrówka.

Zaledwie trzy konie rywa­li­zo­wa­ły w kla­sie dru­giej dla ogie­rów dwu i trzy­let­nim, a zwy­cięz­cą oka­zał się kasz­ta­no­wa­ty Muranas Magic (Muranas Jassehr – Muranas Muhtarah / Stival), któ­ry uzy­skał notę 90,60 pkt. Jego ojciec ma w swo­im rodo­wo­dzie zna­ne­go ogie­ra Ruminaja Ali. Sam ma boga­tą karie­rę wysta­wo­wą, z licz­nych tytu­łów ma na swo­im kon­cie czem­pio­nat Niemiec ogie­rów młod­szych 2008 roku, jest też wice­czem­pio­nem pucha­ru naro­dów Aachen 2013. U nas dał się poznać jako wice­czem­pion w 2016 roku na poka­zie w Al Khalediah. Użyła go też SK Michałów.

Klaczki rocz­ne podzie­lo­ne na dwie kla­sy IVA i IVB, choć w tej pierw­szej rywa­li­zo­wa­ło z sobą pięć koni, a w dru­giej tyl­ko trzy. W tej pierw­szej IVA siwa Elmona (Medalion – El Medisa / Shanghai) hod. wł. Cz. Gołaszewskiego uzy­sku­je 91,70 pkt. Medalion syn ogie­ra QR Marc i wnuk wspa­nia­łe­go Marwana Al Shaqab miał pecha i zła­mał lewą przed­nią nogę. Dzięki sta­ra­niom dyrek­cji stad­ni­ny, jak i zna­ko­mi­tych wete­ry­na­rzy uda­ło się go ura­to­wać, dzię­ki cze­mu moż­na uży­wać go w hodow­li, gdyż oprócz wspa­nia­łe­go rodo­wo­du sam dosko­na­le się pre­zen­tu­je i może bez obaw sta­nąć obok swo­ich uty­tu­ło­wa­nych sta­jen­nych kole­gów.
W kla­sie IVB kasz­ta­no­wa­ta Khalida PA (EKS Alihandro – Kalahari / Ajman Moniscione) hod. SK Dąbrówka uzy­sku­je 91,30 pkt.

Także kla­sa V jest podzie­lo­na. W VA w staw­ce czte­rech koni zwy­cię­żą kasz­ta­no­wa­ta Nailah SW (Abha Qatar – JV Nerina / Kadar’s Echoo) uzy­sku­jąc 89,90 pkt. Żadna z uczest­ni­czek nie prze­kro­czy­ła zacza­ro­wa­nej barie­ry 90 pkt. Abha Qatar jest synem ogie­ra wymie­nio­ne­go wyżej Marwana Al Shaqab, któ­ry jest ojcem mię­dzy inny­mi takich ogie­rów, jak QR Marc, Fa El Shawan czy bar­dziej zna­ne­go u nas Kahila Al Shaqab.
Już lepiej jest w kla­sie VB, gdzie zwy­cię­ża z notą 90,90 kasz­ta­no­wa­ta Wan Diamena (Ascot DD – Warejka / Piaff) hod. wł. J. Chrapkowski. Ojciec Diameny to uty­tu­ło­wa­ny przed­sta­wi­ciel rodu Padrona, któ­re­go potom­stwo wyraź­nie zazna­cza swo­ją obec­ność na zagra­nicz­nych poka­zach.

Sobotni pokaz zamy­ka też rzad­ko u nas roz­gry­wa­na kla­sa źre­biąt, gdzie naj­wy­żej oce­nia­ną jest Amaranda RA hod. Cz. Gołaszewskiego. Obecni hodow­cy mogli spo­tkać się, wymie­nić uwa­gi na wie­czo­rze hodow­ców, któ­ry odbył się na zakoń­cze­nie sobot­nie­go dnia.

W nie­dzie­lę rywa­li­za­cję zaczę­ły kla­cze sze­ścio­let­nie lub star­sze w kla­sie VII. Wygrała ją Wieża Czarów (Vitorio TO – Wieża Marzeń / Ekstern) uzy­sku­jąc 92,50 pkt. (w tym 1x20 za typ i 5x20 za ruch). Jest ona hodow­li SK Michałów, a wła­sno­ści SK Klikowa. Zakupiono ją w 2017 roku za 40 tys. euro. Już w ubie­głym roku na kra­kow­skim poka­zie zdo­by­ła sre­bro w czem­pio­na­cie kla­czy młod­szych.

Tylko czte­ry kla­cze oglą­da­my w kla­sie VIII kla­czy sied­mio­let­nich i star­szych, a wszyst­kie, co cie­szy, prze­kro­czy­ły próg 90 pkt. Wygrywa tę kla­sę siwa Esterna (Ekstern – Escuela / Pesal) hod. Sinus Arabstuteri wł. A. Ochmann. Wyprzedziła ona HS Princess, (wła­ści­ciel­ką jest Shirley Watts), któ­ra uzy­ska­ła 92,20 pkt.

Najwięcej jed­nak emo­cji dostar­cza­ją kla­sy ogie­rów, i choć w kla­sie IX ogie­rów czte­ro-sze­ścio­let­nich jest ich tyl­ko trzech, to repre­zen­tu­ją wyso­ki poziom, a wygry­wa zna­ny już El Shaad (FA El Shawan – El Estrada / Justify) z notą 91,70 pkt. hodow­li J. Pietrzaka, a wła­ści­cie­lem jego jest A. Lachera. W 2017 roku był czem­pio­nem Białki ogie­rów młod­szych.

Ostatnią roze­gra­ną kla­są była kla­sa X dla ogie­rów sied­mio­let­nich i star­szych. Tutaj kla­są dla sie­bie był ogier hodow­li Zichy-Thyssen Arabians nale­żą­cy do Shirley Watts, siwy Alfabia Aragon Ex Magnokbey (ZT Magnanimus – ZT Shakbey / El Shaklan), któ­ry uzy­skał 93,20 pkt (w tym 1x20 za typ, 3x20 za ruch), tym samym ode­brał nagro­dę za naj­wyż­szą notę poka­zu. Mało u nas zna­ny ojciec zwy­cięz­cy to kolej­ny repre­zen­tant rodu Padrona.

Na zakoń­cze­nie roze­gra­no kla­sę C dla ama­to­rów pre­zen­te­rów, wśród któ­rych naj­lep­sza oka­za­ła się Karina Prysak z siwym ogie­rem Gattio.

Teraz czas na czem­pio­na­ty...

i choć każ­dy z hodow­ców wyróż­nio­nych koni chciał­by, aby jego wycho­wa­nek był posia­da­czem pre­sti­żo­we­go tytu­łu czem­pio­na, to wer­dykt sędziów jest nastę­pu­ją­cy:

Czempionat kla­czek rocz­nych

 1. Elmona hod. Cz. Gołaszewski, wł. Regina Arabians
 2. Prasada PA hod. PPH Parys, wł. SK Dąbrówka
 3. Khalida PA hod. PPH Parys, wł. SK Dąbrówka

Czempionat kla­czy młod­szych

 1. Nailah SW hod. i wł. Suweco Stud
 2. El Ella hod. i wł. A. Gloc
 3. Wan Diamena hod. i wł. B. J. Chrapkowscy

Czempionat kla­czy star­szych

 1. Emiriona hod. SK Michałów, wł. Suweco Stud
 2. Wieża Czarów hod. SK Michałów, wł. SK Klikowa
 3. Esterna hod. Sinus Arabstuteri, wł. A. Ochmann

Czempionat ogier­ków młod­szych

 1. Kolorado Prince hod. i wł. K. Falba
 2. Passar hod. SK Dębno, wł. Abeer Ahmeda Alsaihti
 3. Petrus PA hod. PPH Parys, wł. SK Dąbrówka

Czempionat ogie­rów młod­szych

 1. Pireno hod. i wł. StanRed Arabians
 2. Sinharib Babel hod. i wł. Babel Arabians Horse Stud
 3. Muranas Magic hod. Murana Arabians, wł. Wassan Arabians

Czempionat ogie­rów star­szych

 1. Alfabia Aragon hod. Zichy-Thyssen Arabians, wł. Halsdon Arabians
 2. El Shaad hod. J. Pietrzak, wł. SK Dębno
 3. Elsar hod. G. Dudek, wł. P. Janowski

Nie wybie­ra­no naj­lep­sze­go konia poka­zu.

Najlepszym pro­fe­sjo­nal­nym pre­zen­te­rem został Paweł Kozikowski, a naj­lep­szym jeźdź­cem Maria Raniszewska dosia­da­ją­ca Wariografa. Nagrodę za naj­lep­szy ruch „ode­bra­ła” Wieża Czarów. Na tym zakoń­czy­ły się emo­cje. Po zeszło­rocz­nej nie­uda­nej aukcji w tym roku zre­zy­gno­wa­no z jej pro­wa­dze­nia. Krakowski pokaz zaist­niał na połu­dnio­wej mapie Polski, a tym samym dał moż­li­wość miesz­kań­com tego regio­nu na kon­takt z koń­mi owia­ny­mi legen­dą. Organizatorzy Barbara Mazur, Anna Stojanowska, Jerzy Białobok (Marek Trela był tyl­ko gościem) wło­ży­li spo­ro pra­cy, aby umoż­li­wić hodow­com porów­na­nie swo­ich wycho­wan­ków z inny­mi, a tak­że, aby publicz­no­ści pozwo­lić odkryć urok i cha­ry­zmę tej rasy koni. Dziwi więc fakt, że na poka­zie nie­obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le stad­nin pań­stwo­wych, jak i naj­lep­szych stad­nin pry­wat­nych. Tym samym pokaz nie poka­zał w peł­ni poten­cja­łu pol­skiej hodow­li i był nie­peł­nym obra­zem naszej hodow­li, zwłasz­cza dla zagra­nicz­nych gości. Trzeba cze­kać, aby być może upły­wa­ją­cy czas ostu­dzi i wyga­si te emo­cje zwią­za­ne z wyda­rze­nia­mi lat ubie­głych.

tekst: Jerzy Dudała
zdję­cia: Dominika Świątkowska

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę