Connect with us

Hodowca i Jeździec

PZHK poszu­ku­je pra­cow­ni­ka ds. mar­ke­tin­gu

PZHK szuka pracownika

Od Redakcji

PZHK poszu­ku­je pra­cow­ni­ka ds. mar­ke­tin­gu

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH I MARKETINGU

Miejsce pra­cy: Warszawa

Zakres obo­wiąz­ków:
- Organizacja i koor­dy­na­cja even­tów bran­żo­wych (m.in. wysta­wy, czem­pio­na­ty, sto­iska, dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne)
- Projektowanie i reali­za­cja zamó­wień mate­ria­łów rekla­mo­wych (współ­pra­ca z gra­fi­ka­mi, pod­wy­ko­naw­ca­mi)
- Współpraca z orga­ni­za­cja­mi kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi
- Korespondencja w języ­ku angiel­skim

Wymagania nie­zbęd­ne:
- Wykształcenie mini­mum śred­nie lub wyż­sze - mar­ke­tin­go­we, ewen­tu­al­nie zoo­tech­nicz­ne lub rol­ni­cze
- Znajomość obsłu­gi kom­pu­te­ra, pakiet Office
- Znajomość języ­ka angiel­skie­go w mowie i piśmie
- Komunikatywność
- Znajomość tema­ty­ki pro­duk­cji mate­ria­łów rekla­mo­wych mile widzia­na

Dodatkowym atu­tem będzie:
- teo­re­tycz­na i prak­tycz­na wie­dza z zakre­su hodow­li i użyt­ko­wa­nia koni
- pra­wo jaz­dy kat. B
- zna­jo­mość innych języ­ków obcych (fran­cu­ski, nie­miec­ki)
- zna­jo­mość pro­gra­mów gra­ficz­nych

Wymagania dodat­ko­we:
- Kreatywność
- Asertywność
- Umiejętność spraw­nej orga­ni­za­cji pra­cy
- Dyspozycyjność

Oferujemy:
- umo­wę o pra­cę na zastęp­stwo (od sierp­nia do listo­pa­da 2018 r. – pół eta­tu, od grud­nia 2018 r. – w peł­nym wymia­rze godzin)
- udział w cie­ka­wych pro­jek­tach
- moż­li­wość roz­wo­ju

Wymagane doku­men­ty:
1. Życiorys
2. List moty­wa­cyj­ny
3. Oświadczenie o tre­ści: „Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji zgod­nie z usta­wa z dnia 10 maja 2018 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz usta­wą z dnia 21 listo­pa­da 2008r. o pra­cow­ni­kach samo­rzą­do­wych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

Termin i miej­sce skła­da­nia doku­men­tów:
Wymagane doku­men­ty apli­ka­cyj­ne nale­ży skła­dać w ter­mi­nie do 31 lip­ca 2018 r.
• dro­gą mailo­wą: szymanska@pzhk.pl
• faxem: 22 628 – 68-79
• pocz­tą pod adre­sem: PZHK, Koszykowa 60/62 lok. 16, 00-673 Warszawa

O ter­mi­nie i miej­scu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji wybra­ni kan­dy­da­ci zosta­ną powia­do­mie­ni tele­fo­nicz­nie.
Zastrzegamy sobie moż­li­wość zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go w każ­dym cza­sie bez poda­wa­nia przy­czyn, oraz pod­ję­cia decy­zji o wybo­rze kan­dy­da­ta przed koń­cem upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę