Connect with us

Hodowca i Jeździec

Próba dziel­no­ści ślą­za­ków w Książu 2007

Hodowla

Próba dziel­no­ści ślą­za­ków w Książu 2007

Janusz Lawin

Do hodow­li koni rasy ślą­skiej tra­fi­ła dość licz­na gru­pa ogie­rów, któ­ra wła­śnie zda­ła pró­bę dziel­no­ści w Stadzie ogie­rów Książ. Zainteresowanie tą rasą w Polsce wzra­sta, co jest zwią­za­ne z pro­gra­mem ochron­nym, któ­ry wspo­ma­ga hodow­ców finan­so­wo. Poza tym infor­ma­cje zebra­ne od ludzi hodu­ją­cych i sprze­da­ją­cych konie szla­chet­ne, potwier­dza­ją opi­nie, że ogie­ry ślą­skie w połą­cze­niu z kla­cza­mi innych ras szla­chet­nych dają uro­dzi­we i bar­dzo dobre użyt­ko­wo potom­stwo, szcze­gól­nie do spor­tu zaprzę­go­we­go.

Po pró­bie dziel­no­ści w Książu pra­wo wpi­su do księ­gi stad­nej tej rasy uzy­ska­ły 33 ogie­ry. Jest to bez­sprzecz­nie licz­ba duża, ale komi­sja wyło­ni­ła je z gru­py 50 ogie­rów, któ­re sta­ra­ły się o kwa­li­fi­ka­cje do zakła­du tre­nin­go­we­go.
W przy­szło­ści komi­sja księ­gi stad­nej chce zmie­nić sys­tem oce­ny ogie­rów w pró­bie dziel­no­ści i przejść z sys­te­mu punk­to­we­go, na sys­tem indek­so­wy, jak ma to miej­sce w pró­bach ogie­rów ras wierz­cho­wych. Wiąże się to z okre­śle­niem mini­mum war­to­ści użyt­ko­wej, któ­rej osią­gnię­cie będzie skut­ko­wać pra­wem wpi­su ogie­ra do księ­gi, co w potocz­nym okre­śle­niu nosi nazwę uzy­ska­nia licen­cji. Komisja księ­gi stad­nej koni rasy ślą­skiej współ­pra­cu­je z PAN w Jastrzębcu oraz inny­mi ośrod­ka­mi nauko­wy­mi, któ­re zaj­mu­ją się tymi zagad­nie­nia­mi. Najważniejsze w tych poczy­na­niach jest dobro hodow­li i nie dopusz­cze­nie do hodow­li ogie­rów naj­słab­szych w staw­ce, któ­re koń­czą pró­bę dziel­no­ści.
W naj­bliż­szym cza­sie zosta­ną okre­ślo­ne warun­ki i ter­min nabo­ru do zakła­du tre­nin­go­we­go na 2008 rok. Na pew­no ulę­gną zmia­nie warun­ki finan­so­we, ale tak­że zmie­nia się warun­ki prze­pro­wa­dza­nia tre­nin­gu, któ­rym musi pod­po­rząd­ko­wać się orga­ni­za­tor.
W tym roku licz­ba powo­żą­cych tre­nu­ją­cych mło­de ogie­ry była zbyt mała w sto­sun­ku do ilo­ści ogie­rów. Chcemy, aby jeden powo­żą­cy tre­no­wał nie wię­cej niż 6 ogie­rów dzien­nie. Konieczne jest tez zadba­nie o stan kopyt ogie­rów. Ponieważ tre­ning trwa obec­nie 60 dni koniecz­ne jest prze­ku­cie lub korek­ta kopyt, aby w przy­szłym roku nie było ogie­rów z nie­pra­wi­dło­wy­mi i wyro­śnię­ty­mi kopy­ta­mi.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok V nr 4 (15) 2007 / Rok VI nr 1 (16) 2008.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę