Connect with us

Hodowca i Jeździec

A.D. 2007 w Kujawsko-Pomorskim

Hodowla

A.D. 2007 w Kujawsko-Pomorskim

Tomasz Bagniewski

Imprezy Hodowlane w roku 2007 kujaw­sko-pomor­scy konia­rze roz­po­czę­li od V już poka­zu ogie­rów, któ­ry odbył się na hali Agrofoodu w Grabowcu k. Torunia w dniu 17.02.2007. W bie­żą­cym roku orga­ni­za­to­rzy posta­ra­li się nie tyl­ko o obec­ność czo­łów­ki hodow­la­nej Polski pół­noc­nej, ale tak­że o cie­ka­wy pro­gram i bar­dzo efek­tow­ne warun­ki pre­zen­ta­cji koni, m.in. wszy­scy widzo­wie otrzy­ma­li zesta­wie­nie ogie­rów z pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi. Na wstę­pie, w wol­nych sko­kach, zapre­zen­to­wał się 14 let­ni, siwy kuc walij­ski Falk, hodow­li holen­der­skiej, mają­cy za sobą boga­tą karie­rę spor­to­wą w sko­kach, w któ­rych star­to­wał pod wła­ści­cie­lem Andrzejem Bedlińskim. Towarzyszyła mu trój­ka jego potom­ków, w tym uzna­ny ogier Dante. Zaraz po przed­sta­wi­cie­lach ras czy­stych Don Carlosie oo i Domingo xx, na are­nę wje­cha­ła repre­zen­ta­cja SO Starogard Gd., wśród któ­rej hodow­ców koni tra­keń­skich zain­te­re­so­wać powi­nien ogier czo­ło­wy SK Liski siwy Cedrus (Ogar-Cerkwica po Kondeusz), a hodow­ców szla­chet­nej pół­krwi, nie­zwy­kle uro­dzi­wy, a przy tym świet­nie się rusza­ją­cy gnia­dy syn Lurona - Dżahil (od Dżonka xo po Len xo). Stawce z SO w Łącku, lide­ro­wał kolej­ny syn nie­za­po­mnia­ne­go Lurona, dosko­na­ły spor­to­wiec Otill (od Otila sp po Mag xo), a zamy­kał zasłu­żo­ny wete­ran Folio han (Falke-Berona po Brack), bar­dzo ład­nie poka­za­ny przez Ewę Jędrzejewską, co z satys­fak­cją odno­to­wał komen­tu­ją­cy pokaz Adam Jończyk. Także gru­pa ogie­rów pre­zen­to­wa­nych w sko­kach pod jeźdź­ca­mi sta­no­wi­ła inte­re­su­ją­cą pro­po­zy­cję hodow­la­ną. Należący do Stanisława Szurika i dosia­da­ny przez Krzysztofa Kierzka kary Grand de la Coeur han (Graf Grannus-Bluete po Cicero), miał w tej gru­pie naj­wyż­szą kla­sę spor­to­wą i jest już uzna­ną fir­mą wśród kujaw­sko-pomor­skich hodow­ców. W następ­nej kolej­no­ści Daniel Zieliński pre­zen­to­wał pod sio­dłem ogie­ry Landor old (Lacatraz-Panthagiro po Pablo) oraz Mariot (Top Gun AA-Markiza xo po Agat xo). Efektownie zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły tak­że dwaj, gnia­dej maści przed­sta­wi­cie­le naj­młod­sze­go (rocz­nik 2003) poko­le­nia repro­duk­to­rów K-PZHK Dilmar sp (Maram-Dilejt po Sofix) i Concert old (Concetto-Dalena po Landor S). Ich pocho­dze­nie i wyni­ki z ZT pozwa­la­ją wią­zać z nimi wiel­kie nadzie­je, zwłasz­cza, że są odpo­wied­nie­go kali­bru i bar­dzo popraw­nej budo­wy. Grupa ogie­rów pre­zen­to­wa­nych w poka­zach ujeż­dże­nio­wych (Watson han, For Leo han, Wiliam han, Karbit sp i Santiego ThWB), gości­ła już na poprzed­nich poka­zach i wyka­za­ła się  pozy­tyw­nie oce­nio­nym potom­stwem. Warto jed­nak odno­to­wać, że nale­żą­cy do Łucji Więckowskiej gnia­dy Karbit (Rubin-Karagana xo po Elam xo), na Krajowej Wystawie Hodowlanej POLAGRA 2006 został Championem Ogierów sp, a suk­ces ten zawdzię­cza pięk­ne­mu eks­te­rie­ro­wi, ale tak­że bar­dzo dobre­mu przy­go­to­wa­niu do wystę­pów przed  publicz­no­ścią. Dodatkowo, w wol­nych sko­kach, zapre­zen­to­wał się mają­cy już bar­dzo boga­tą karie­rę hodow­la­ną 12 let­ni hano­wer­ski Rubin (Rabino-Waikiki po Werther) Ryszarda Szczęsnego. Imprezę zakoń­czy­ła pre­zen­ta­cja w ręku i zaprzę­gach (w tym czwór­ki), jak zwy­kle bar­dzo efek­tow­nie pre­zen­tu­ją­cych się ogie­rów zim­no­krwi­stych. Wśród 8 oka­zów tej naj­licz­niej­szej aktu­al­nie rasy, naj­więk­sze emo­cje wzbu­dził potęż­ny, ciem­no-gnia­dy belg, Sultan de l‘Eaugrenee (Tristan van ‘t Lambroeck-Ondine De L’Eaugrenee) Romana Szultki. Szkoda tyl­ko, że hodow­cy nie docze­ka­li się pre­zen­ta­cji, wcze­śniej zgło­szo­nych na pokaz, a bar­dzo dla nich inte­re­su­ją­cych ogie­rów: Caliro holst, Gas sp a przede wszyst­kim Maram KWPN.

Kolejną impre­zą była czerw­co­wa (30.06.2007r.) VII polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy w Jarużynie k.Bydgoszczy. Jej are­ną był naj­now­szy hipo­drom w kujaw­sko-pomor­skim, któ­ry wysił­kiem Państwa Doroty i Włodzimierza Zielińskich powstał we wsi Jarużyn k. Bydgoszczy. Doskonała loka­li­za­cja - na zaple­czu wiel­kie­go osie­dla miesz­ka­nio­we­go, dobre warun­ki dojaz­du, nie­złe pod­ło­że a przede wszyst­kim nie­zwy­kły urok tego miej­sca i zaan­ga­żo­wa­nie gospo­da­rzy ośrod­ka spra­wia­ją, że przez naj­bliż­sze lata będzie zapew­ne gościł naj­bar­dziej pre­sti­żo­we impre­zy w naszym woje­wódz­twie - nie tyl­ko hodow­la­ne ale i spor­to­we. Zwłaszcza, że w trak­cie reali­za­cji znaj­du­je się peł­no­wy­mia­ro­wa hala wraz z całą infra­struk­tu­rą słu­żą­cą roz­wo­jo­wi pro­fe­sjo­nal­ne­go tre­nin­gu jak i nowo­cze­snej hodow­li. Na star­cie tego­rocz­nej pró­by dziel­no­ści sta­nę­ła rekor­do­wa licz­ba 31 kla­czy, w tym 4 impor­to­wa­ne z Niemiec (2 hano­wer­skie i 2 olden­bur­skie), 5 uro­dzo­nych u pol­skich hodow­ców z innych WZHK (w tym 1 tra­keń­ska) i 22 rodem z kujaw­sko-pomor­skie­go. Cieszy spa­da­ją­ca z roku na rok ilość pod­da­wa­nych pró­bie kla­czy 3-let­nich, któ­re z uwa­gi na krót­ki czas przy­go­to­wań prze­waż­nie nie wyka­zy­wa­ły peł­ni swo­ich moż­li­wo­ści użyt­ko­wych, w tym roku było ich jedy­nie 7. Klacze oce­nia­li: tra­dy­cyj­nie już jako prze­wod­ni­czą­cy komi­sji Andrzej Matławski - SO Gniezno, Marcin Pacyński - sędzia kwa­li­fi­ka­tor K-PZJ, oraz po raz pierw­szy na kujaw­sko-pomor­skiej impre­zie hodow­la­nej - Antoni Dahlke, tre­ner z boga­tym dorob­kiem, wycho­waw­ca dużej gru­py mło­dzie­ży jeź­dziec­kiej, któ­re­go doświad­cze­nia z wybo­rem mate­ria­łu spor­to­we­go i hodow­la­ne­go, w kra­ju i za gra­ni­cą, wnio­sły nowe spoj­rze­nie do pra­cy komi­sji. Predyspozycje kla­czy z sio­dła podob­nie jak w roku ubie­głym oce­niał Mieczysław Zagor a komen­tarz pro­wa­dził Jarosław Lewandowski.

Tylko jed­na klacz z pod­da­nych pró­bie zasłu­ży­ła na oce­nę wybit­ną (40,33pkt) - fili­gra­no­wa, ska­ro­gnia­da, 4-let­nia tra­keń­ska Kanada nie tyl­ko naj­le­piej ska­ka­ła (oce­na 9) ale rów­nież wspa­nia­le zapre­zen­to­wa­ła się w cho­dach pod­sta­wo­wych (stęp 7, kłus 8,5, galop 8) w czym wiel­ka zasłu­ga pre­zen­tu­ją­cej ją Marty Kwiatkowskiej. Wyhodowana przez Piotra Gwoździewicza z Krakowa klacz jest cór­ką nie­za­po­mnia­nej Kodeiny wlkp (po Dziwisz xx) konia sko­ko­we­go kla­sy Grand Prix i spe­cja­li­sty od potę­gi sko­ku Nippona wlkp. W żyłach oby­dwoj­ga jej rodzi­ców pły­nie krew dwu­krot­ne­go olim­pij­czy­ka Poprada. Po raz pierw­szy w pró­bie dziel­no­ści K-PZHK zwy­cię­ży­ła klacz nie tyl­ko pol­skiej hodow­li ale i po rodzi­mym repro­duk­to­rze, a war­to dodać że rów­no­le­gle do przy­go­to­wań do pró­by odcho­wy­wa­ła źre­bię. Tytuł wice­cham­pion­ki (39,74pkt-ocena bdb) przy­padł wyho­do­wa­nej i nale­żą­cej do Stanisława Szurika - SK Liszkowo, Regacie sp (Niels KWPN - Roma baw po Rodomo baw) ur 2001r. Mocną stro­ną tej gnia­dej, od dłuż­sze­go już cza­su przy­go­to­wy­wa­nej do karie­ry spor­to­wej przez Krzysztofa Kierzka kla­czy były sko­ki (8,83pkt) i jezd­ność (8,5pkt). W jej rodo­wo­dzie na uwa­gę zasłu­gu­ją inbre­dy na og Ramiro Z i Alme Z. Regata otrzy­ma­ła tak­że nagro­dę dla naj­lep­sze­go konia legi­ty­mu­ją­ce­go się pasz­por­tem PZHK i była naj­lep­szym koniem uro­dzo­nym na tere­nie K-PZHK. Jej mat­ka Roma nale­ży do gro­na 5 kla­czy z zali­czo­ną pozy­tyw­nie pró­bą dziel­no­ści, któ­rych cór­ki pre­zen­to­wa­ły się w tym roku w Jarużynie - hodow­com i wła­ści­cie­lom tych koni nale­żą się szcze­gól­ne wyra­zy uzna­nia za kon­se­kwen­cję w pra­cy nad oce­ną użyt­ko­wą kla­czy hodow­la­nych. Drugą wice­cham­pion­ką (39,11pkt-ocena bdb) zosta­ła wyho­do­wa­na w SK Okoły Aga sp (Elvis BWP - Albertina po Aloube Z). Również i dla tej gnia­dej, 6-let­niej kla­czy, pró­ba dziel­no­ści jest wstę­pem do karie­ry spor­to­wej. Pochodzenie po naj­lep­szym repro­duk­to­rze w pol­skiej hodow­li koni spor­to­wych lat 90-tych i wyso­kie oce­ny sko­ków 8,67pkt, pra­cy w kłu­sie 8,67pkt i jeźdź­ca testo­we­go 8,5pkt pozwa­la­ją wią­zać z nią duże nadzie­je. Jej wła­ści­cie­lem jest Piotr Duda a dosia­da­na była przez Elizę Karpus. Z pozo­sta­łych koni na uwa­gę zasłu­gu­ją: bar­dzo rosła gn Doba sp (Landino hol - Danina po Adlerschild xx) któ­ra pią­tym rezul­ta­tem (bdb-38,5pkt) bar­dzo zasko­czy­ła swo­ją hodow­czy­nię, wła­ści­ciel­kę i pre­zen­ter­kę Dorotę Włodarczyk, choć może nie­słusz­nie gdyż w 2006 roku jej pół­sio­stra Dewiza sp (po Niels KWPN) upla­so­wa­ła się na 4 miej­scu. Przedstawiana przez zwy­cię­ski team z ubie­głe­go roku czy­li SK Stara Wieś (Witold Pietrzyk - wła­ści­ciel, Sylwia Syguda - jeź­dziec), impo­nu­ją­ca typem kara Pasja old (Pik Pavarotti - Wandarin po Western Star) oka­za­ła się naj­lep­szą kla­czą impor­to­wa­ną. Niestety kapi­tal­ne, w peł­ni ade­kwat­ne do ujeż­dże­nio­we­go rodo­wo­du cho­dy, nie zre­kom­pen­so­wa­ły kata­stro­fy w kory­ta­rzu (5,17pkt) i osta­tecz­nie skla­sy­fi­ko­wa­na zosta­ła na miej­scu 8/9 - oce­na bar­dzo dobra 37,17pkt. Jedynym repro­duk­to­rem któ­ry na tego­rocz­nej pró­bie dziel­no­ści posia­dał staw­kę potom­stwa był Maram KWPN. 4 jego cór­ki osią­gnę­ły rezul­tat na pozio­mie oce­ny dobrej  34,49pkt. Najlepsza z nich, wyho­do­wa­na przez Krystynę Drzewiecką, a nale­żą­ca i dosia­da­na przez Zdzisława Zubryckiego, siwa Daj Money wlkp (od Dekstryna po Dolmer), skla­sy­fi­ko­wa­na zosta­ła na miej­scu 13, oce­na bdb - 36,17pkt.

Za wyjąt­kiem kil­ku kla­czy któ­re zaję­ły odle­glej­sze pozy­cje, wszyst­kie pozo­sta­łe  pre­zen­to­wa­ne były przez jeźdź­ców sys­te­ma­tycz­nie uczest­ni­czą­cych w zawo­dach jeź­dziec­kich i dys­po­nu­ją­cych odpo­wied­ni­mi umie­jęt­no­ścia­mi. W ogrom­nej więk­szo­ści bez zarzu­tu była tak­że kon­dy­cja i pie­lę­gna­cja kla­czy oraz uży­wa­ny sprzęt. Wspaniała, hodow­la­no-spor­to­wa atmos­fe­ra, impo­nu­ją­ca opra­wa i przy­go­to­wa­nie tere­nu oraz wyrów­na­ny poziom pre­zen­to­wa­nych kla­czy - co pod­kre­ślał w komen­ta­rzu do pró­by prze­wod­ni­czą­cy Komisji p. Andrzej Matławski, spra­wia­ją że pró­by dziel­no­ści oprócz funk­cji selek­cyj­nej są dosko­na­łą oka­zją do inte­gra­cji śro­do­wi­ska hodow­ców koni, zwłasz­cza jeśli odby­wa­ją się przy tak sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie jak w sobo­tę 30 czerw­ca 2007r.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok V nr 4 (15) 2007 / Rok VI nr 1 (16) 2008.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę