Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2007 roku

Hodowla

Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2007 roku

Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz ‚Andrzej Stasiowski

Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych odby­ły się w dniach od 22 wrze­śnia do 26 paź­dzier­ni­ka 2007 roku.
Był to pierw­szy rok zaku­pu ogie­rów na punk­ty kopu­la­cyj­ne bez ist­nie­ją­cej przez ostat­nie kil­ka­dzie­siąt lat dota­cji pań­stwo­wej, a więc wyłącz­nie za wła­sne środ­ki hodow­cy. Na aukcjach przed­sta­wio­no znacz­nie więk­szą licz­bę ogie­rów niż w poprzed­nich latach, co spo­wo­do­wa­ło pew­ne obni­że­nie ich jako­ści wyra­żo­ne mniej­szą śred­nią oce­ną całych sta­wek. Ponadto w 2007 roku wpi­sa­no do ksiąg i wpro­wa­dzo­no na punk­ty kopu­la­cyj­ne rekor­do­wo dużą licz­bę ogie­rów tej rasy. Sprowadzono tak­że kil­ka­dzie­siąt ogie­rów hodow­li zagra­nicz­nej, któ­re zosta­ły wpi­sa­ne do pol­skich ksiąg i rów­nież tra­fi­ły na punk­ty kopu­la­cyj­ne.

To wszyst­ko spo­wo­do­wa­ło, że nastą­pi­ły znacz­ne trud­no­ści, nie­spo­ty­ka­ne w poprzed­nich latach, ze sprze­da­żą tych ogie­rów. Jeszcze w tej chwi­li jest do dys­po­zy­cji nabyw­ców ok.100 ogie­rów, któ­re nale­ża­ło­by zago­spo­da­ro­wać w hodow­li.
Na dwóch naj­więk­szych aukcjach w Mońkach i Starogardzie Gdańskim zapre­zen­to­wa­no staw­ki liczą­ce powy­żej 70 ogie­rów. Wcześniej, bo 9 paź­dzier­ni­ka odby­ła się 51-pierw­sza wysta­wa-sprze­daż w Mońkach zor­ga­ni­zo­wa­na przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. W kata­lo­gu zamiesz­czo­no 73 ogie­ry pol­skiej hodow­li oraz 4 spro­wa­dzo­ne z zagra­ni­cy. Komisji do oce­ny przed­sta­wio­no 70 ogie­rów pol­skich i 3 impor­ty. Wszystkie ogie­ry pol­skiej hodow­li otrzy­ma­ły wyma­ga­ne mini­mum boni­ta­cyj­ne i tym samym speł­ni­ły warun­ki wpi­su do ksiąg. Spośród ogie­rów zagra­nicz­nych wyma­ga­ne mini­mum 81 punk­tów uzy­skał tyl­ko 1 ogier. Średnia oce­na całej staw­ki ogie­rów pol­skich to 81,5 punk­tu, wymia­ry: 160,6 - 220 - 27,1. Dziesiątka naj­lep­szych, otrzy­ma­ła bar­dzo wyso­ką oce­nę 83,9 pkt..
Najlepszym ogie­rem moniec­kiej wysta­wy z oce­ną 86 pkt. został kasz­ta­no­wa­ty WILING po 1667 GBł Troj od 3232GBł Wilina po Rolltan. Ogier ten zajął trze­cie miej­sce w kla­sie ogie­rów dwu­let­nich na czem­pio­na­cie w Kętrzynie, otrzy­mu­jąc mak­sy­mal­ną oce­nę za typ i dzie­wiąt­kę za pokrój. Na aukcji Komisja to potwier­dzi­ła przy­zna­jąc oce­nę wybit­ną za typ, gło­wę i szy­ję, a tak­że dobre oce­ny za koń­czy­ny i kopy­ta oraz zado­wa­la­ją­cą za ruch. Ogiera pre­zen­to­wał zasłu­żo­ny hodow­ca, któ­ry sprze­dał już na aukcjach 61 ogie­rów, Pan Henryk Kurzyna z Augustowa. WILING uro­dził się w staj­ni Pana Stanisława Sadowskiego z Nowin Bargłowskich, a następ­nie został zaku­pio­ny odsad­kiem i odcho­wa­ny przez Pana Henryka Kurzynę.
Wiceczempionem z boni­ta­cją 85 pkt. został jasno­gnia­dy GRANIT hodow­li Pana Henryka Strzeleckiego z Łomży. Jest to syn og.376 GŁd Szatyn, czem­pio­na Krajowej Wystawy w Poznaniu i kla­czy 3564GBł Gracja po Wołkusz. Ten ogier, z kolei, wyżej był oce­nio­ny na czem­pio­na­cie w Kętrzynie, gdzie został wice­czem­pio­nem w kla­sie ogie­rów 2-let­nich i wice­czem­pio­nem Polski w kla­sie ogie­rów. W Mońkach o tytu­le wice­czem­pio­na zde­cy­do­wa­ła mniej­sza uro­da tego ogie­ra oraz mniej­sza dokład­ność budo­wy, cho­ciaż był lep­szy w ruchu od ogie­ra Wiling.
Kolejne czte­ry ogie­ry zosta­ły oce­nio­ne na 84 punk­ty. Są to: APRYLIS hodow­li Ignacego Senczyno z Drohiczyna, TABS Zdzisława Osmólskiego z Łubina Kościelnego, FAKIR Bogusława Ciupińskiego ze Smorczewa oraz WALET rów­nież Henryka Strzeleckiego z Łomży. Wszystkie te ogie­ry są w bar­dzo dobrym typie oce­nio­nym na 14 i 15 pkt., popraw­ne na spo­dzie i dobrze rusza­ją­ce się. Są to konie rosłe, 160 - 166 cm wyso­kie w kłę­bie i kali­bro­we o obwo­dzie nad­pę­cia 26-28 cm.      Aukcja w Mońkach mia­ła jak co roku bar­dzo uro­czy­stą opra­wę. Zgromadzono licz­nych spon­so­rów z nagro­da­mi dla hodow­ców. Na uro­czy­stość wrę­cza­nia nagród sta­wi­ło się bar­dzo licz­ne gro­no władz rzą­do­wych i samo­rzą­do­wych wszyst­kich szcze­bli z tere­nu woje­wódz­twa pod­la­skie­go.
Bardzo licz­ny był tak­że udział hodow­ców poza tymi, któ­rzy przy­by­li sprze­dać lub zaku­pić ogie­ra. Niestety, ogie­ry sprze­da­wa­ły się znacz­nie gorzej niż w poprzed­nich latach. Do domu bez nabyw­cy powró­ci­ło oko­ło poło­wy pre­zen­to­wa­nych koni, cze­go dotych­czas nie było w całej 50-let­niej histo­rii aukcji na Podlasiu.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok V nr 4 (15) 2007 / Rok VI nr 1 (16) 2008.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę