Connect with us

Hodowca i Jeździec

Poznaj zawod­ni­ków CAVALIADA Lublin CSI2*

Cavaliada

Sport i wyścigi

Poznaj zawod­ni­ków CAVALIADA Lublin CSI2*

Ponad 120 zawod­ni­ków z sied­miu kra­jów i bli­sko 240 koni wystar­tu­je w zwo­dach CSI pod­czas Cavaliady w Lublinie.

Jak zawsze w lubel­skim eta­pie Cavaliady wśród gości zagra­nicz­nych domi­nu­ją zawod­ni­cy ze wschod­niej Europy. W bar­dzo sil­nym skła­dzie wystą­pią Estończycy. Rein Pill i Tiit Kivisild to zwy­cięz­cy wie­lu kon­kur­sów Grand Prix i uczest­ni­cy fina­łów Pucharu Świata. Kullo Kender to obja­wie­nie ostat­nie­go sezo­nu - zwy­cięz­ca kwa­li­fi­ka­cji Pucharu Świata w Siauliai i aktu­al­ny lider Ligi Europy Centralnej. W bar­dzo licz­nym skła­dzie wystą­pią (17 zawod­ni­ków) Litwini. Najbardziej uty­tu­ło­wa­ny w ich eki­pie jest Andrius Petrovas wie­lo­krot­ny mistrz swo­je­go kra­ju, uczest­nik fina­łu Pucharu Świata, dru­gi w roz­gryw­kach Cavaliady Tour 2013/14. Kristupas Petraitis to aktu­al­ny mistrz Litwy. Na star­cie nie zabrak­nie tak lubia­ne­go przez publicz­ność Rosjanina Vladimira Beletskiyego, któ­ry wie­lo­krot­nie wystę­po­wał w mię­dzy­na­ro­do­wych  impre­zach ran­gi mistrzow­skich (PŚ, MŚ i ME) oraz w roz­gryw­kach Global Champions Tour. Belgię repre­zen­to­wać będzie miesz­ka­ją­cy i tre­nu­ją­cy w Polsce Jan Vinckier, któ­ry w swo­jej karie­rze wygry­wał Grand Prix na CSIO4* w Lummen.

Z pierw­szej dzie­siąt­ki ran­kin­gu PZJ zgło­si­li się: lider tego ran­kin­gu i jed­no­cze­śnie 52 zawod­nik zasta­wie­nie naj­lep­szych skocz­ków świa­ta, mistrz Polski Jarosław Skrzyczyński, Wojciecha Wojcianiec, Krzysztof Ludwiczak, Michał Kaźmierczak, Adam Grzegorzewski, Jan Bobik i Andrzej Opłatek.

cava­lia­da-lublin-2019-csi2-master-list

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę