Connect with us

Hodowca i Jeździec

Trening słoń­cem malo­wa­ny

Reportaż

Trening słoń­cem malo­wa­ny

Cavaliada w Lublinie już od przy­szłe­go czwart­ku (31 stycz­nia). A tak do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi przy­go­to­wu­je się zeszło­rocz­ny zwy­cięz­ca cyklu – Piotr Mazurek i jego czwór­ka koni pol­skiej hodow­li: Blizard, Inwencja, Peloponez i Jasmina.

Inwencja nie tyl­ko nale­ży do zawod­ni­ka, ale rów­nież sam ją wyho­do­wał. Blizard, Peloponez i Jasmina zosta­ły przez pana Piotra kupio­ne jako odsad­ki, ale podob­nie jak Inwencja wszyst­kie pocho­dzą od ogie­ra Pastisz, któ­ry nale­żał do pią­tej gene­ra­cji wyho­do­wa­nej przez ojca pana Mazurka. Cała czwór­ka to pol­skie konie szla­chet­ne pół­krwi.

Team w tygo­dniu odby­wa tre­nin­gi kon­dy­cyj­ne, pod­czas któ­rych jest tak­że chwi­la na relaks i rzu­ce­nie okiem na prze­pięk­ną oko­li­cę. Zaś w week­en­dy tre­nu­ją na hali peł­ny pro­gram.

Zapraszamy do obej­rze­nia prze­pięk­nych zdjęć, któ­re udo­stęp­nił nam i czę­ścio­wo wyko­nał Piotr Mazurek.

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę