Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Powiew suk­ce­sów

W dniach 29.06. - 01.07.2018 sopoc­ki hipo­drom gościł zawo­dy CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspaniały obiekt oraz bar­dzo dobra orga­ni­za­cja zro­bi­ły pozy­tyw­ne wra­że­nie zarów­no na zawod­ni­kach jak i sędziach.

Na widzach nato­miast wiel­kie wra­że­nie robi­ły świet­ne prze­jaz­dy zarów­no zawod­ni­ków zagra­nicz­nych jak i pol­skich, któ­rzy odnie­śli nie­ma­łe suk­ce­sy. Konkursy GP pod­czas CDI-W wygry­wa­ły z wyni­ka­mi powy­żej 70% Szwedka Charlotte Haid Bondergaard i Rosjanka Regina Isachkina. W kon­kur­sie GPS zawo­dów CDI*** zwy­cię­żył nato­miast repre­zen­tant pol­ski Rishat Sabitov dosia­da­ją­cy konia pol­skiej hodow­li Azzaro sp (Rubin han. - Aza sp / Montevideo KWPN) hod. Marian Orłowski, wł. Galina Sabitova. Świetnie wyni­ki w małej run­dzie uzy­ska­ła rów­nież repre­zen­tant­ka Polski, debiu­tu­ją­ca na zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych, Magdalena Zalewska. Zawodniczka dosia­da­ją­ca konia Quintessenz Sas zwy­cię­ży­ła we wszyst­kich kon­kur­sach małej run­dy.

Dobrą for­mę pre­zen­to­wa­ły rów­nież dzie­ci na kucach oraz mło­dzi jeźdź­cy, co szcze­gól­nie cie­szy przed mistrzo­stwa­mi Europy.

Mimo wietrz­nej, nie­przy­jem­nej pogo­dy zawod­ni­cy i sędzio­wie z żalem żegna­li te wspa­nia­łe zawo­dy, zapo­wia­da­jąc swój udział w kolej­nych.

Do zoba­cze­nia w Sopocie!

fot. Joanna Bernatowska
i Agnieszka Wiatrowska

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę