Connect with us

Hodowca i Jeździec

Francuzi wygry­wa­ją Puchar Narodów w Strzegomiu, Polacy z czwar­tą loka­tą

Sport i wyścigi

Francuzi wygry­wa­ją Puchar Narodów w Strzegomiu, Polacy z czwar­tą loka­tą

Reprezentacja Francji oka­za­ła się bez­kon­ku­ren­cyj­na w Pucharze Narodów w WKKW roz­gry­wa­nym pod­czas LOTTO Strzegom Horse Trials. Na dru­gą pozy­cję awan­so­wa­li Brytyjczycy, trze­cie miej­sce wywal­czy­li Włosi.

Polacy nie ustrze­gli się błę­dów pod­czas pró­by sko­ków i z trze­ciej pozy­cji po cros­sie spa­dli o jed­no oczko w pucha­ro­wej tabe­li. Najlepszy wynik w dru­ży­nie wywal­czył Mateusz Kiempa na Lassban Radovix, któ­ry po dwóch zrzut­kach na par­ku­rze osta­tecz­nie objął 11. loka­tę w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej.

Przytrafiły mi się dwa błę­dy. Jeden przy­pad­ko­wy, dru­gi, z tego powo­du, że w sze­re­gu zro­bi­ło się bar­dzo cia­sno, mój koń jest duży, dale­ko lądu­je, ale jestem zado­wo­lo­ny, bo to był wyma­ga­ją­cy par­kur, mało koni ukoń­czy­ło go z czy­sty­mi prze­jaz­da­mi.

Udane wystę­py na czwo­ro­bo­ku, czy­ste prze­jaz­dy Christophera Six’a na Totem de Brecey i François Lemiere Ogustin du Terroir na par­ku­rze oraz uda­ny cross w wyko­na­niu Maxime Livio na Opium de Verrieres pozwo­li­ły fran­cu­skim zawod­ni­kom uzy­skać 115,80 pkt. i zwy­cię­żyć w Pucharze Narodów.

Nasza dru­ży­na spi­sa­ła się świet­nie, dwóch z nas mia­ło bez­błęd­ne prze­jaz­dy w pró­bie sko­ko­wej. Wczorajszy cross był trud­ny, ale wszyst­kie konie naszej dru­ży­ny poko­na­ły go bez­błęd­nie, a mój był bar­dzo bli­sko nor­my cza­su. Przyjechaliśmy do Strzegomia, żeby spró­bo­wać wygrać Puchar Narodów, uda­ło nam się, tak­że jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni

pod­su­mo­wał Maxime Livio.

Klasyfikację indy­wi­du­al­ną, po bez­błęd­nie prze­je­cha­nym cros­sie i par­ku­rze, wygrał zawod­nik z Japonii, Yoshiaki Oiwa na koniu Calle 44.

Mam wiel­kie szczę­ście, że mogę dosia­dać tego konia, jest świet­nym skocz­kiem. Jest rów­nież dokład­ny, ska­kał dziś wyśmie­ni­cie i jestem z nie­go bar­dzo zado­wo­lo­ny.

Na dru­gie z pią­te­go miej­sca awan­so­wał Francuz Christopher Six na Totem de Brecey. Trzecia loka­ta nale­ży do Brytyjczyka Williama Oakden na Cooley Ramiro.

W kon­kur­sie rywa­li­zo­wa­ło sie­dem repre­zen­ta­cji naro­do­wych.

Strzegomska rywa­li­za­cja w Pucharze Narodów była jed­no­cze­śnie pierw­szym testem nowe­go for­ma­tu olim­pij­skie­go, któ­ry ma obo­wią­zy­wać na igrzy­skach w Tokio w 2020 roku.

Niedzielna kon­ku­ren­cja sko­ków przez prze­szko­dy wyło­ni­ła tak­że zwy­cięz­ców kon­kur­sów w dłu­gim for­ma­cie. W kla­sie CI-long 3*, naj­trud­niej­szej rywa­li­za­cji roz­gry­wa­nej na hipo­dro­mie w Morawie, pod­czas któ­rej zawod­ni­cy wal­czy­li o kwa­li­fi­ka­cje na Jeździeckie Mistrzostwa Świata w Tryon, wygra­ła Sara Algotsson Ostholt. Szwedka dosia­da­ją­ca 17-let­niej kla­czy Wega, na któ­rej zdo­by­ła srebr­ny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, pozy­cję lider­ki obję­ła już w pró­bie ujeż­dże­nia, dosko­na­le prze­je­cha­ny cross spra­wił, że nawet zrzut­ka na par­ku­rze nie pozba­wi­ła jej zwy­cię­stwa. Cyt..

Drugie miej­sce nale­ży do Niemca Andreasa Ostholta na koniu So Is Et, trze­cia jest Belgijka Karin Donckers na Fletcha van’t Verahof.

Sara Algotsson Ostholt trium­fo­wa­ła tak­że w kon­kur­sie CI-long 2*. Nie odda­ła swo­ich dwóch pierw­szym miejsc wywal­czo­nych w cros­sie i po bez­błęd­nym wystę­pie w kon­kur­sie sko­ków wygra­ła kon­ku­ren­cję na Cesar V oraz zaję­ła dru­gie miej­sce na kla­czy Arpertina. Niemiec Kai Rüder na Chicago M objął trze­cią loka­tę. Najlepszą pol­ską zawod­nicz­ką skla­sy­fi­ko­wa­ną w tym kon­kur­sie jest Wiktoria Knap na Quintus 134, któ­ra po prze­je­cha­niu na czy­sto par­ku­ru zaję­ła siód­me miej­sce.

Zawodnicy z Niemiec zdo­mi­no­wa­li podium kon­kur­su „jed­nej dłu­giej gwiazd­ki”. Najlepsza była Sophie Grieger na Costakovich, przed Niklas’em Bschorer na Back in Time 2 oraz Frankiem Ostholtem na koniu Luvis. Polski repre­zen­tant Filip Dziuba na kla­czy Cormintta po dosko­na­łym wystę­pie w kon­kur­sie sko­ków awan­so­wał na czwar­tą pozy­cję.

Zawodnicy kon­kur­sów kra­jo­wych i kon­kur­sów w krót­kich for­ma­tach w nie­dzie­lę zmie­rzy­li się w cros­sie. „Dwie gwiazd­ki” wygrał zawod­nik z Niemiec Andreas Dibowski na kla­czy FRH Corrida, dru­ga jest jego rodacz­ka Julia Krajewski dosia­da­ją­ca Amande de B’Néville, trze­ci Francuz Maxime Livio na Billy Elmy.

W „jed­nej gwiazd­ce” naj­lep­szy był Niemiec Frank Ostholtna Carlson 119, za nim upla­so­wa­ła się Holenderka Elaine Pen na Chivers, trze­cie miej­sce na podium zajął Belg Julien Despontin na Clever Boy Waf.

W kon­kur­sach kra­jo­wych fawo­ry­ci po ujeż­dże­niu do koń­ca zacho­wa­li swo­je pozy­cje. Klasę P1 wygra­ła Austriaczka Verena Laber na Con Casiro, z kolei w kla­sie P2 na pierw­szym miej­scu na podium upla­so­wa­li się ex aequo zawod­ni­cy z Czech, Miroslav Trunda na Rivierze oraz Miloslav Příhoda na Eldorado.

Klasę L wygra­ła para Tomasz Stachowiak i Monito, a w kate­go­rii wie­ko­wej poni­żej 18 roku naj­lep­sza była Weronika Jerczyńska na Karacie.

Podczas czte­rech dni zawo­dów LOTTO Strzegom Horse Trials roze­gra­no łącz­nie dzie­sięć kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, w któ­rych star­to­wa­ło ponad 280 zawod­ni­ków i ponad 300 koni.

Puchar Narodów kla­sy­fi­ka­cja:

  1. Francja - 115,80
  2. Wielka Brytania - 139,40
  3. Włochy - 209,00
  4. Polska - 220,70

Wyniki on-line: results.strzegomhorsetrials.pl

Fot.: Leszek Wójcik

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę