Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2019 wystar­to­wa­ły!

Od Redakcji

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2019 wystar­to­wa­ły!

Prawie 200 koni zgło­szo­nych koni:

115 hodow­li pol­skiej
73 hodow­li zagra­nicz­nej

56 koni wystar­tu­je w ujeż­dże­niu
103 w sko­kach przez prze­szko­dy
29 w WKKW

4 kate­go­rie wie­ko­we w sko­kach
3 kate­go­rie wie­ko­we w ujeż­dże­niu
3 kate­go­rie wie­ko­we WKKW
Puchar Polski w ujeż­dże­niu – konie 7-9 lat

34 kon­kur­sy, któ­re mają wyło­nić mistrzow­skie konie

Tak w licz­bach przed­sta­wia się naj­waż­niej­sza impre­za spor­to­wo-hodow­la­na orga­ni­zo­wa­na przez Polski Związek Hodowców Koni!

Już teraz na hipo­dro­mie w Morawie, w LKS Stragona może­my obser­wo­wać oce­nę koni 4-let­nich na trój­ką­cie. Kolejne dni zma­ga­nia w trzech jeź­dziec­kich dys­cy­pli­nach olim­pij­skich będzie moż­na oglą­dać nie tyl­ko w Strzegomiu z try­bun dla widzów, ale tak­że za pośred­nic­twem Internetu.

Zapraszamy do śle­dze­nia wszyst­kich kon­kur­sów!

MPMK 2019 - plakat

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę