Connect with us

Hodowca i Jeździec

Polskie konie naj­lep­sze we Francji

Karioka - Hodowca i Jeździec

Hodowla

Polskie konie naj­lep­sze we Francji

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wyjazd pol­skich hodow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” zakoń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym roku w Czempionacie Koni Anglo-Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich koni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły tytu­ły Czempionów Międzynarodowych.

Ogier EFEZ (Davinci m - Erisa m po Hindus m) hodow­li i wła­sno­ści Michała Kuczery, dwu­krot­ny zwy­cięz­ca Narodowego Pokazu Koni Małopolskich w Białce, został Czempionem ogie­rów 2-let­nich. Równoległą kla­sę 2-let­nich kla­czy wygra­ła ubie­gło­rocz­na czem­pion­ka z Białki KARIOKA (Efekt m - Karoca m po Divisor xx) hod. i wł. SK Janów Podlaski. Trzeci tytuł Czempiona zdo­by­ła rów­nież janow­ska klacz BASZIDA (Efekt m - Baszkiria m po Emir m) wygry­wa­jąc kla­sę kla­czy 3-let­nich. To nie­wąt­pli­wie naj­więk­szy suk­ces, nale­żą­cy nie tyl­ko do hodow­cy, ale do jeźdź­ca, ponie­waż w Pompadour 3-lat­ki pre­zen­to­wa­ne są pod sio­dłem - w ruchu i sko­kach przez prze­szko­dy.

Drugie miej­sce ex aequo w kla­sie 3-let­nich ogie­rów i wała­chów zajął MONOLITOS (Huzar m - Mocca m po Baryt m) wyho­do­wa­ny przed Aleksandra Łoja, nale­żą­cy do Thomasa Carlile, człon­ka kadry naro­do­wej Francji w WKKW.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my hodow­com i całej pol­skiej eki­pie, któ­ra tak świet­nie przy­go­to­wa­ła i zapre­zen­to­wa­ła konie na czem­pio­na­cie!

Gratulacje i podzię­ko­wa­nia nale­żą się rów­nież Małopolskiemu Związkowi Hodowców Koni (MZHK) w Krakowie, któ­ry dofi­nan­so­wał kosz­ty wyjaz­du Pana Michała Kuczery do Pompadour, a tak­że pozy­skał dodat­ko­we wspar­cie finan­so­we od  Fundacji Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM oraz od Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Szczegółowe wyni­ki kla­sy­fi­ka­cji mię­dzy­na­ro­do­wej koni anglo-arab­skich dzia­łu I i II:

Ogiery 2-let­nie oraz kla­cze 2-let­nie (2 kla­sy)

Klacze 3-let­nie

Ogiery i wała­chy 3-let­nie

Zdjęcia dostęp­ne na pro­fi­lu fb ANAA

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę