Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mistrz Polski z Podkarpacia

Hodowla

Mistrz Polski z Podkarpacia

W ostat­ni week­end w dniach 15-17 wrze­śnia br. w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej. W Mistrzostwach wystar­to­wa­ło 40 koni, któ­re uzy­ska­ły pra­wo star­tu pod­czas sied­miu kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych w tym sezo­nie.

Wśród star­tu­ją­cych były eki­py z całe­go kra­ju.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie był repre­zen­to­wa­ny przez 6 koni. Konie i zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w 3 kon­kur­sach: Czempionacie Hodowlanym tzw. oce­nie pły­to­wej, pró­bie kon­dy­cyj­nej i ścież­ce hucul­skiej.

Po zsu­mo­wa­niu wyni­ków wszyst­kich trzech kon­kur­sów oka­za­ło się, że Mistrzem Polski zosta­ła klacz Leksja-O  ur. w 2004 r. maści gnia­dej po ogie­rze Ważniak-O od kla­czy Lemona wyho­do­wa­na w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, któ­rej dosia­dał  Konrad Górowski.

To bar­dzo duży suk­ces hodow­li odrze­chow­skiej, któ­rej histo­ria się­ga już ponad 30 lat oraz mło­de­go zawod­ni­ka tej Stadniny.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę