Connect with us

Hodowca i Jeździec

Patrycja Dawid - foto­graf

Galeria artystów i fotografów

Patrycja Dawid - foto­graf

Konie były moją pasją od dzie­ciń­stwa, dla­te­go też kil­ka lat temu posta­no­wi­łam zająć się foto­gra­fią tych pięk­nych i maje­sta­tycz­nych zwie­rząt. Wciąż sta­ram się dosko­na­lić w tej dzie­dzi­nie i brać udział w wyda­rze­niach  zwią­za­nych z jeź­dziec­twem. Na swo­ich foto­gra­fiach sta­ram się uwiecz­nić eks­pre­sję i siłę czte­ro­ko­pyt­nych oraz emo­cje towa­rzy­szą­ce zma­ga­niom jeź­dziec­kim. Uwielbiam robić uję­cia z „ukry­cia„ kie­dy to zawod­nik dzię­ku­ję swo­je­mu wierz­chow­co­wi za uda­ny prze­jazd. Myślę, że takie zdję­cia naj­dłu­żej zapa­da­ją w pamię­ci każ­de­go odbior­cy.

Więcej w Galeria artystów i fotografów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę