Connect with us

Hodowca i Jeździec

Patrycja Dawid - foto­graf

Galeria artystów i fotografów

Patrycja Dawid - foto­graf

Konie były moją pasją od dzie­ciń­stwa, dla­te­go też kil­ka lat temu posta­no­wi­łam zająć się foto­gra­fią tych pięk­nych i maje­sta­tycz­nych zwie­rząt. Wciąż sta­ram się dosko­na­lić w tej dzie­dzi­nie i brać udział w wyda­rze­niach  zwią­za­nych z jeź­dziec­twem. Na swo­ich foto­gra­fiach sta­ram się uwiecz­nić eks­pre­sję i siłę czte­ro­ko­pyt­nych oraz emo­cje towa­rzy­szą­ce zma­ga­niom jeź­dziec­kim. Uwielbiam robić uję­cia z „ukry­cia„ kie­dy to zawod­nik dzię­ku­ję swo­je­mu wierz­chow­co­wi za uda­ny prze­jazd. Myślę, że takie zdję­cia naj­dłu­żej zapa­da­ją w pamię­ci każ­de­go odbior­cy.

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

 • Galeria artystów i fotografów

  Kamila Żuchowska - artyst­ka malar­ka

  By

  Jestem pasjo­nat­ką koni, opty­mist­ką, nie­po­praw­ną roman­tycz­ką, uwiel­biam przy­ro­dę, dobrą muzy­kę i… malar­stwo. Malowanie obra­zów jest, oprócz...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę