Connect with us

Hodowca i Jeździec

Światowe gwiaz­dy jeź­dziec­twa od czwart­ku w Morawie

Zawody w Strzegomiu

Sport i wyścigi

Światowe gwiaz­dy jeź­dziec­twa od czwart­ku w Morawie

Ponad 300 koni, dzie­więć kon­kur­sów, wybit­ne spor­to­we nazwi­ska oraz wal­ka o tytuł mistrza Polski – star­tu­je fischer Strzegom Summer Tour, mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

Na hipo­dro­mie w Morawie zoba­czy­my wystę­py naj­lep­szych na świe­cie wkkw-istów, m.in. meda­li­stów ubie­gło­rocz­nych Mistrzostw Europy ze Strzegomia: zło­tą meda­list­kę Ingrid Klimke z Niemiec na koniu Sap Hale Bob Old oraz parę Michaela Junga z Niemiec i klacz fischer Rocana FST, zdo­byw­ców srebr­ne­go meda­lu. Michael Jung jest rów­nież aktu­al­nym mistrzem olim­pij­skim oraz pierw­szym zawod­ni­kiem, któ­ry posia­dał jed­no­cze­śnie tytuł mistrza Europy, mistrza świa­ta i mistrza olim­pij­skie­go.

Swój udział w zawo­dach zgło­si­ła rów­nież Niemka Sandra Auffarth, meda­list­ka olim­pij­ska i mistrzy­ni świa­ta oraz podwój­na srebr­na meda­list­ka mistrzostw Europy.

Jeźdźcy będą rywa­li­zo­wać w czte­rech kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz pię­ciu kra­jo­wych. Podczas impre­zy zoba­czy­my rów­nież zma­ga­nia naj­lep­szych pol­skich jeźdź­ców w wal­ce o tytuł mistrza Polski.

Fischer Strzegom Summer Tour star­tu­je już w czwar­tek. W cią­gu dwóch pierw­szych dni zawod­ni­cy zapre­zen­tu­ją się pod­czas peł­nej pięk­na i har­mo­nii pró­by ujeż­dże­nia. Cross, czy­li bieg z prze­szko­da­mi w peł­nym galo­pie, naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­na pró­ba zosta­nie roze­gra­ny w sobo­tę i w nie­dzie­lę. Ostateczna roz­gryw­ka i wyło­nie­nie zwy­cięz­ców nastą­pią w nie­dzie­lę pod­czas kon­kur­sów sko­ków przez prze­szko­dy i cros­su.

Wstęp na zawo­dy, a tak­że prze­jażdż­ki na kucy­kach są bez­płat­ne.

Program

Czwartek, 09.08.2018

14.00 – Ujeżdżenie CI-short 3* - Arena A – część 1
14.30 – Ujeżdżenie CI-short 1* - Arena C – część 1
15.00 – Ujeżdżenie CI-short 2* - Arena B – część 1

Piątek, 10.08.2018

08.00 – Ujeżdżenie CI-short 1*- Arena C – część 2
09.00 – Ujeżdżenie CI-short 3* - Arena A- część 2
12.00 – Ujeżdżenie CI-long 2* – Arena A
13.00 – Ujeżdżenie CNC 1* – Arena C
13.30 – Ujeżdżenie CNC P - Arena B
14.15 – Ujeżdżenie CNCL/L-18 – Arena C
18.15 – Ujeżdżenie CNC LL – Arena B

Sobota, 11.08.2018

Cross:
09.00 – CI-short 2*
10.45 – CI – long 2*
11.30 – CI-short 3*
15.30 – CNC 1*
16.00 – CI-short 1*

Skoki:
09.00 - CNC1*– Arena A
10.00 - CI – short1*-Arena A
13.00 - CNCP – Arena A
15.00 - CNC L/L-18 - Arena A
17.00 - CNCLL – Arena A

Niedziela, 12.08.2018

Skoki – ARENA A
10.30 – CI - long 2*+ Ceremonia deko­ra­cji
11.00 – CI – short 2*+ Ceremonia deko­ra­cji
13.30 – CI - short 3*
15.15 – CI – short 3* - Top 25 koni
16.00 – Ceremonia deko­ra­cji CI-shor­t3*

Cross
10.00 - CNC LL
10.30 – CNC L/L-18
12.00 – CNC P

Fot.: Michael Jung

Autor: Mariusz Chmieliński

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę