Connect with us

Hodowca i Jeździec

Po pre­mio­wa­niu źre­biąt, przed czem­pio­na­tem koni w Wielkopolsce

FORGO TOWER

Hodowla

Po pre­mio­wa­niu źre­biąt, przed czem­pio­na­tem koni w Wielkopolsce

W minio­ną nie­dzie­lę na tere­nie Ośrodka Jeździeckiego Pałac Baborówko odby­ło się pre­mio­wa­nie źre­biąt przy mat­kach. Do oce­ny przy­stą­pi­ło ponad 50 źre­biąt rasy wiel­ko­pol­skiej i mało­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, uro­dzo­ne w roku 2018. To kolej­ne z serii wyda­rzeń hodow­la­nych w Baborówku, orga­ni­zo­wa­ne przez Związek Hodowców Koni Wielkopolskich.

Źrebięta przy mat­kach oce­nia­ne były w trzech kate­go­riach. Czempionką w kate­go­rii źre­biąt ujeż­dże­nio­wych zosta­ła KALAIS W wlkp (DE BEAU old. - KARETINA W wlkp / SAMBA HIT I brdbg), hod. i wł. Agnieszka Wilczyńska. W kate­go­rii źre­biąt sko­ko­wych - klacz DAKARA OK wlkp (MAGNUM VD BISSCHOP BWP - DOLSHA wlkp / BOLSHOI KWPN), hod. i wł. Krystian Ograbek oraz ogier SOLESTUS OK sp (COLESTUS westf. - SIMONE KWPN / CORLAND KWPN), hod. i wł. Krystian Ograbek. W kate­go­rii źre­biąt zaawan­so­wa­nych w peł­ną krew angiel­ską - FORGO TOWER wlkp (SORBIE TOWER xx - FORTA wlkp / BOLSHOI KWPN), hod. i wł. Maria Święcicka.

To kolej­ne wyda­rze­nie z cyklu imprez hodow­la­nych, orga­ni­zo­wa­ne przez Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, mają­ce pod­kre­ślić celo­wość hodow­li i war­tość współ­pra­cy kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej oraz słu­żą­ce inte­gra­cji wiel­ko­pol­skie­go śro­do­wi­ska hodow­la­ne­go.

W naj­bliż­szą sobo­tę, 15 wrze­śnia, odbę­dzie się IX Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej. Konie - zdo­byw­cy czem­pio­na­tów, będą wal­czyć o tytuł Honorowego Czempiona Krajowej Wystawy Koni Wielkopolskich - Baborówko 2018.
W czem­pio­na­cie wezmą udział konie uro­dzo­ne w Polsce - rocz­nik 2015 i 2016, posia­da­ją­ce pasz­port PZHK, wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do dzia­łu głów­nej księ­gi rasy wiel­ko­pol­skiej.
Udział ogie­rów z rocz­ni­ka 2016 w Czempionacie będzie trak­to­wa­ny jako pre­se­lek­cja przed jesien­nym uzna­wa­niem ogie­rów 2,5-letnich. Konie, bio­rą­ce udział w Czempionacie, rów­no­cze­śnie będą kwa­li­fi­ko­wa­ne do ewen­tu­al­ne­go udzia­łu w kon­kur­sie wol­nych sko­ków pod­czas zawo­dów Cavaliada Poznań 2018.

Więcej infor­ma­cji na: www.wzhk.pl.

DAKARA OK

DAKARA OK

FORGO TOWER

FORGO TOWER

KALAIS W

KALAIS W

SOLESTUS OK

SOLESTUS OK

fot. Karolina Wengerek

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
kir

Od Redakcji

Nie żyje Andrzej Sarnowski

By 25 października 2019

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019
Na górę