Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ogłoszenia drob­ne w Hodowcy i Jeźdźcu!

Ogłoszenia Drobne Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Ogłoszenia drob­ne w Hodowcy i Jeźdźcu!

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi.

Jak zamó­wić ogło­sze­nie drob­ne?

  • Wyślij mailem (drobne@hij.com.pl), fak­sem (22 628-68-79) lub pocz­tą (Hodowca i Jeździec, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m.16, 00-673 Warszawa z dopi­skiem OGŁOSZENIA DROBNE) tekst ogło­sze­nia, możesz dodać tak­że swo­je zdję­cie i logo.
  • Potwierdzimy przy­ję­cia ogło­sze­nia i wyśle­my Ci fak­tu­rę do opła­ce­nia.

Ogłoszenia drob­ne do nume­ru zimo­we­go, któ­ry uka­że się na począt­ku stycz­nia 2018 roku przyj­mu­je­my do dnia 11.12.2017 .

Cennik ogło­szeń

– moduł pod­sta­wo­wy 56 x 55 mm – cena 30 zł

Maksymalna ilość słów w ogło­sze­niu w modu­le pod­sta­wo­wym bez zdję­cia to 25.

Jeśli chcesz umie­ścić ogło­sze­nie ze zdję­ciem, zamów wie­lo­krot­ność modu­łu pod­sta­wo­we­go. np. 2, 3 lub 4.

 

Ogłoszenia Drobne w Hodowcy i Jeźdźcu

 

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę