Connect with us

Hodowca i Jeździec

Czempiony na Cavaliadzie w Poznaniu!

autor-M.Sieradzan

Hodowla

Czempiony na Cavaliadzie w Poznaniu!

W tym roku pod­czas Cavaliady Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał wido­wi­sko, któ­re­go do tej pory poznań­ska publicz­ność nie oglą­da­ła - Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem!

W sobo­tę, 1 grud­nia wszy­scy chęt­ni będą mogli obej­rzeć staw­kę wyse­lek­cjo­no­wa­nych mło­dych koni.  

Na Arenie B zbu­do­wa­ny zosta­nie spe­cjal­ny kory­tarz, w któ­rym konie będą poko­ny­wać prze­szko­dy bez udzia­łu jeźdź­ców. Po oce­nie komi­syj­nej pozna­my naj­lep­sze konie w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: koni 2-let­nich i 3-let­nich. Być może za parę lat zoba­czy­my je ponow­nie na Cavaliadzie pod­czas spor­to­wych zma­gań w kon­kur­sach sko­ko­wych.

Hodowców zain­te­re­so­wa­nych pre­zen­ta­cją swo­ich koni przed mię­dzy­na­ro­do­wą publicz­no­ścią (a tak­że poten­cjal­ny­mi kup­ca­mi) zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­ry znaj­du­je się na stro­nie www.pzhk.pl Zgłoszenia do udzia­łu nale­ży kie­ro­wać do Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni do dnia 17 listo­pa­da 2017 roku.

Do zoba­cze­nia w Poznaniu!

Więcej w Hodowla

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę