Connect with us

Hodowca i Jeździec

Niebo wyso­kie, błę­kit dosko­na­ły

Historia i sztuka

Niebo wyso­kie, błę­kit dosko­na­ły

Agnieszka Hyjek

Szanowni Państwo!
I oto znów nasta­ło skwar­ne lato, a czas zadzierz­gnął nową pętel­kę, łapiąc na las­so zło­ci­ste grzy­wy doj­rze­wa­ją­cych zbóż i… nas, niby tych samych, a prze­cież zmie­nio­nych o kolej­ną sekwen­cję zda­rzeń, któ­rych kowa­la­mi z rzad­ka jeste­śmy tak napraw­dę sami.
Tymczasem ja, pożar­ta przez koma­ry i „koń­skie muchy”, szu­kam cie­nia i… nie­co sub­tel­niej­sze­go do roz­wa­że­nia moty­wu z koniem w roli głów­nej, ani­że­li wred­ne insek­ty.
I oto odnaj­du­ję go…

W obra­zach Sir Alfreda Munningsa ( 1878-1959 ) zako­cha­łam się od pierw­sze­go z nimi spo­tka­nia. Nie mogłam też uwie­rzyć, że twór­ca, któ­ry przez pewien czas był Prezydentem Królewskiej Akademii, nale­żał do zago­rza­łych tra­dy­cjo­na­li­stów malar­skich. Obserwator o wzro­ku wraż­li­wym niby naj­czul­sze soczew­ki mar­ko­wej lor­net­ki, absor­bo­wał kolo­ry­stycz­ne niu­an­se i odcie­nie, reje­stro­wał w zaka­mar­kach pamię­ci tak zmien­ne prze­cież pięk­no natu­ry, by póź­niej doło­żyć do tego wszyst­kie­go dar nie­bios − iskrę bożą i uczy­nić z rze­czy pro­stych cudow­nie sub­tel­ne mgnie­nia rze­czy­wi­sto­ści. Tym bowiem z całą pew­no­ścią są jego obra­zy. Nie zno­sił awan­gar­dy i nowa­tor­skich sztu­czek dewa­lu­ują­cych kunszt praw­dzi­wej malar­skiej sztu­ki.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Historia i sztuka

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę