Connect with us

Hodowca i Jeździec

Joanna Czubak - artyst­ka

Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu i Książki Artystycznej pod kie­run­kiem prof. Andrzeja Bartczaka, obie szko­ły ukoń­czy­ła dyplo­mem z wyróż­nie­niem.

Zajmuje się gra­fi­ką warsz­ta­to­wą, bati­kiem, malar­stwem, mozai­ką szkla­ną i foto­gra­fią. Prowadzi wła­sną pra­cow­nię w Wiązownie.

Fascynacja koń­mi towa­rzy­szy mi od naj­wcze­śniej­sze­go dzie­ciń­stwa, a zosta­ła nie­ja­ko odzie­dzi­czo­na po mamie, z zawo­du zoo­tech­ni­ku. Od momen­tu gdy jako sze­ścio­lat­ka po raz pierw­szy wsia­dłam na konia, wszyst­kie moje marze­nia oscy­lo­wa­ły wokół tego tema­tu. Te marze­nia prze­le­wa­łam na papier, a było to bar­dzo inten­syw­ne, chy­ba głów­nie za spra­wą nie­moż­no­ści reali­za­cji jeź­dziec­kiej pasji - powie­dzia­no mi bowiem, że uczyć się jeź­dzić będę mogła dopie­ro, gdy skoń­czę 12 lat. Gdy przy­szedł czas wybo­ru dro­gi zawo­do­wej dłu­go waha­łam się mię­dzy zoo­tech­ni­ką, a Akademią Sztuk Pięknych. Ostatecznie wygra­ła sztu­ka, ale w niej cały czas wybrzmie­wa fascy­na­cja ulu­bio­ny­mi zwie­rzę­ta­mi.

Z bati­kiem zetknę­łam się po raz pierw­szy w Atelier Foksal w Warszawie, gdzie w ramach odpra­co­wy­wa­nia zajęć, na któ­re cho­dzi­łam przed egza­mi­na­mi na stu­dia, asy­sto­wa­łam wła­śnie przy zaję­ciach z bati­ku. Zaintrygowała mnie ta tech­ni­ka, wie­dzia­łam jak powsta­ją pra­ce, ale minę­ło parę lat zanim spró­bo­wa­łam jej oso­bi­ście. A zda­rzy­ło się to rów­nież nie­ja­ko przez przy­pa­dek - otóż Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, w któ­rym pro­wa­dzi­łam zaję­cia z malar­stwa, chciał roz­sze­rzyć ofer­tę. Pomyślałam wów­czas o bati­ku, o któ­rym mia­łam już wie­dzę teo­re­tycz­ną. I przy oka­zji pro­wa­dze­nia tych wła­śnie zajęć sama zaczę­łam prak­ty­ko­wać. I tak to już trwa od 2015 roku.

Przez wie­le lat moto­rem nakrę­ca­ją­cym moje ryso­wa­ne i malo­wa­ne konie był głów­nie zachwyt nad ich uro­dą, eks­pre­sją, wraż­li­wo­ścią. Dziś bar­dziej są one pre­tek­stem do poka­za­nia cze­goś wię­cej, pod war­stwą wizu­al­ną sta­ram się opo­wia­dać o tym, co ludz­kie, uni­wer­sal­ne, osa­dzo­ne głę­bo­ko w nie­świa­do­mo­ści, a przy­na­leż­ne nam wszyst­kim.

Wybrane wysta­wy zbio­ro­we:

 • 12.2012 - „Odłowione z tabu­nu”, MDK Otwock
 • 09.2013 - Flash Drawing Tour - wysta­wa pople­ne­ro­wa, Urbino /Włochy/
 • 03.2014 - I Festiwal Sztuki Jeździeckiej
 • 06.2014 - Polish Modern Art - wysta­wa zbio­ro­wa, Pori /Finlandia/
 • 09.2014 - Art Noble, Żyrardów
 • 03.2015 - II Festiwal Sztuki Jeździeckiej
 • 11.2015 - Contemporery polish art, Helsinki /Finlandia/
 • 12.2015 - 01.2016 - Wystawa pokon­kur­so­wa Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, BWA Olsztyn
 • 03.2016 - III Festiwal Sztuki Jeździeckiej
 • 04.2017 - IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej
 • 04.2017 - „Dziękuję ci koniu”, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
 • 04.2018 - V Festiwal Sztuki Jeździeckiej
 • 03.2019 - „Rysują, malu­ją, rzeź­bią konie” z gru­pą Equitas Equitatum, OKO Warszawa Ochota
 • 04-05.2019 - „Rysują, malu­ją, rzeź­bią konie” z gru­pą EE , BUWM Olsztyn
 • 24.05. - 7.06.2019 - „Śladami pod­ków”, Galeria Bellotto w Warszawie

Wystawy indy­wi­du­al­ne:

 • 07.2014 - „Theatrum wewnętrz­ne” - pra­ca dyplo­mo­wa, Galeria 8+, Warszawa
 • 24.07.2016 - Falenickie Koncerty Letnie „Konie - bati­ki i gra­fi­ki”
 • 11.10.2019 - Batiki i rysun­ki, Teatr im. S. Jaracza w Otwocku

Strony pre­zen­tu­ją­ce twór­czość:

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

 • Galeria artystów i fotografów

  Kamila Żuchowska - artyst­ka malar­ka

  By

  Jestem pasjo­nat­ką koni, opty­mist­ką, nie­po­praw­ną roman­tycz­ką, uwiel­biam przy­ro­dę, dobrą muzy­kę i… malar­stwo. Malowanie obra­zów jest, oprócz...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę