Connect with us

Hodowca i Jeździec

Młode konie na start

MPMK 2018 - plakat

Hodowla

Młode konie na start

Już w czwar­tek, 20 wrze­śnia w Morawie koło Strzegomia w Ośrodku Jeździeckim Stragona roz­pocz­ną się Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, ujeż­dże­niu oraz WKKW. Po raz pierw­szy trzy dys­cy­pli­ny jeź­dziec­kie będą roz­gry­wa­ne w jed­nym miej­scu i w tym samym ter­mi­nie.

W cza­sie 4 dni zoba­czy­my naj­lep­sze konie w zma­ga­niach na czwo­ro­bo­kach, rów­no­le­gle będzie­my mogli podzi­wiać skocz­ków na par­ku­rze. Konie WKKW zapre­zen­tu­ją się na czwo­ro­bo­ku, par­ku­rze i pod­czas pró­by tere­no­wej na kro­sie. W tym cza­sie do dol­no­ślą­skiej Stragony zja­dą zawod­ni­cy, hodow­cy, wła­ści­cie­le koni oraz kibi­ce z całej Polski. Ośrodek w Morawie pod Strzegomiem cie­szy się zasłu­żo­ną sła­wą wśród hodow­ców i zawod­ni­ków z zagra­ni­cy, dla­te­go też może­my się spo­dzie­wać, że jesie­nią licz­nie przy­ja­dą na zawo­dy ci, któ­rzy szu­ka­ją cie­ka­wych i obie­cu­ją­cych koni do spor­tu.

Transmisję onli­ne z MPMK prze­pro­wa­dzi Świat Koni. Tych wszyst­kich, któ­rzy nie mogą obser­wo­wać zma­gań mło­dych koni na żywo, zapra­sza­my już w czwar­tek, 20 wrze­śnia 2018 r od godzi­ny 18:00 do oglą­da­nia kon­kur­sów w inter­ne­cie.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni to naj­waż­niej­sza spor­to­wa pró­ba hodow­la­no-selek­cyj­na dla mło­dych koni spor­to­wych w Polsce, pod­czas któ­rej konie mogą uzy­skać wpis do Księgi Stadnej. MPMK to wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go moż­na doko­nać naj­bar­dziej wia­ry­god­niej oce­ny war­to­ści hodow­la­nej repro­duk­to­rów, spo­rzą­dza­nej na pod­sta­wie wyni­ków spor­to­wych potom­stwa. Historia MPMK się­ga począt­ku lat 90-tych. Od same­go począt­ku w orga­ni­za­cji tej pró­by spor­to­wej wspie­ra­ło nas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Coroczny prze­gląd naj­lep­szych koni orga­ni­zu­je­my wspól­nie z Polskim Związkiem Jeździeckim.

O co cho­dzi w oce­nach koni pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni? Hodowcy, wła­ści­cie­le, a tak­że zawod­ni­cy chcą się dowie­dzieć, któ­re z pre­zen­to­wa­nych koni mają szan­se zwy­cię­żać w kon­kur­sach jako doro­słe osob­ni­ki. Chodzi o wychwy­ce­nie i wyse­lek­cjo­no­wa­nie koni naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych, mają­cych pre­dys­po­zy­cje do poszcze­gól­nych dys­cy­plin kon­nych zarów­no pod wzglę­dem dobre­go sty­lu, jak i roko­wań na przy­szłość. Byłoby ide­al­nie, aby koń oce­nio­ny wyso­ko jako 4- czy 5-latek był poten­cjal­nym Mistrzem Polski, Europy czy świa­ta, by słu­żył potem pol­skiej hodow­li. Wyniki MPMK to dla hodow­ców nie­wy­czer­pa­ne źró­dło wie­dzy o kla­czach i repro­duk­to­rach, któ­re pozwa­la­ją ukła­dać pla­ny hodow­la­ne.

MPMK to wyjąt­ko­wa impre­za spor­to­wo-hodow­la­na, któ­ra ma za zada­nie wyło­nić naj­lep­sze konie spor­to­we w kra­ju. Szczególnie pole­ca­my ją tym wszyst­kim, któ­rzy są cie­ka­wi, co dzie­je się w pol­skiej hodow­li koni, jakie są tren­dy i na co może­my liczyć w naj­bliż­szej przy­szło­ści, a tak­że wszyst­kim, któ­rzy szu­ka­ją dobre­go konia do spor­tu.

W załą­cze­niu listy koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do star­tu w MPMK oraz plan kon­kur­sów.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę