Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konie pol­skich kra­in w Poznaniu

Sport i wyścigi

Konie pol­skich kra­in w Poznaniu

Polski Związek Hodowców Koni i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mie­li ogrom­ną przy­jem­ność, jak co roku zapro­sić cava­lia­do­wą publicz­ność w Poznaniu na pokaz! Po raz kolej­ny naj­waż­niej­szy­mi boha­te­ra­mi magicz­nej opo­wie­ści były konie. Konie pol­skich kra­in.

Przed publicz­no­ścią wystą­pi­li:

  • Łukasz Pupczyk, Piotr Tełyczka, Jakub StecJulia Marmuźniak oraz konie ze Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów”, któ­ra od 2013 roku jest czę­ścią Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o., któ­ra pro­wa­dzi hodow­lę zacho­waw­czą koni hucul­skich. Hodowla pro­wa­dzo­na jest w opar­ciu o 7 linii męskich i 13 rodzin żeń­skich i jest naj­więk­szą na świe­cie. Utrzymuje sta­do liczą­ce ok. 300 koni, w tym 70 kla­czy matek. Dorobek stad­ni­ny to kil­ka­set meda­li, wyróż­nień, tytu­ły czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów kra­jo­wych, regio­nal­nych i mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów i wystaw hodow­la­nych.
  • Grupa Andrzeja Woźniaka, któ­ra dzia­ła już od lat 90 XX wie­ku! Wtedy to dzie­cia­ki i mło­dzież dla uroz­ma­ice­nia jaz­dy kon­nej zaczę­ły ćwi­czyć figu­ry akro­ba­tycz­ne i wol­ty­żer­skie. I już wkrót­ce była goto­wa do wystę­pów w poka­zach. Na począt­ku w Sierakowie pod­czas zawo­dów, poka­zów i wystaw, a potem była zapra­sza­na na impre­zy jeź­dziec­kie poza Sierakowem. Obecnie jest ozdo­bą wie­lu poka­zów w całym kra­ju.
  • Araby z Janowa Podlaskiego, któ­re na pokaz w Poznaniu przy­je­cha­ły pro­sto z Paryża.
  • Polskie Konie Zimnokrwiste ze stad­ni­ny Nowe Jankowice zaprzę­gnię­te do sulek. Powożące: Patrycja Dudo, Patrycja Barna, Edyta Brzózka, Aleksandra Anczewka, Wiktoria Dzięgielewska oraz Aneta Rożyńska zapre­zen­to­wa­ły potęż­ne „gru­ba­sy” w kadry­lu.
  • Trzymający w napię­ciu pokaz kaska­der­ski na koniach w peł­nym cwa­le zapre­zen­to­wa­li publicz­no­ści jeźdź­cy z gru­py Pawła Apolinarskiego.
  • W tym roku nasz pokaz wzbo­ga­ci­li tak­że hodow­cy, człon­ko­wie nasze­go związ­ku. Roman Szultka, z luza­kiem, cór­ką Agnieszką, obo­je w tra­dy­cyj­nych regio­nal­nych stro­jach repre­zen­to­wa­li Kaszuby (czyt. Kaszebe). Prezentowany w brycz­ce ogier Alve to jeden z 4 ogie­rów kry­ją­cych w Stajni w Dolinie Brdy z Sąpolna. Fundamentem sta­da liczą­ce­go 80 koni jest 40 kla­czy rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden. Największym suk­ce­sem p. Romana jest Jugala - czem­pion­ka 2 let­nich kla­czy ardeń­skich na Międzynarodowej Wystawie Koni Ardeńskich w Donchery we Francji.
  • Siwy, hodow­li i wła­sno­ści Agnieszki Sućko, to repre­zen­tant rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Konie zaprzę­żo­ne były do brycz­ki typu spi­der fir­my Aron. Powoził Paweł Zużewicz. A publicz­ność mogła podzi­wiać prze­pięk­ne stro­je kra­kow­skie.
  • W nie­mal stu­let­nim zaprzę­gu typu lan­cer wagen fir­my Majer Bremen zapre­zen­to­wał się koń Bulidel, pol­ski koń zim­no­krwi­sty hodow­li Stadniny Koni Nowe Jankowice wła­sno­ści Wojciecha Rylewskiego. Prezentujący mie­li na sobie strój łowic­ki.
  • Pokaz już tra­dy­cyj­nie zakoń­czy­ły naj­mniej­sze konie i naj­młod­si ludzie! Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn spod Poznania, Grupa arty­stycz­na Pony Games, w któ­ra zaan­ga­żo­wa­ne są zarów­no dzie­ci, jak i rodzi­ce. Dzieci od 3,5 do 13 lat na kucy­kach nie tyl­ko uczą się jeź­dzić kon­no, ale rów­nież wcią­ga­ją w fan­ta­stycz­ną zaba­wę rodzi­ców. Dzieciaki są dzię­ki temu pew­ne sie­bie, kre­atyw­ne i potra­fią pra­co­wać w zespo­łach.

Pokaz głów­ny w sobo­tę zakoń­czy­ła para­da wszyst­kich uczest­ni­ków – i pro­szę uwie­rzyć – to robi­ło wra­że­nie – i na nas, i na poznań­skiej publicz­no­ści, któ­ra dała temu wyraz dłu­gi­mi owa­cja­mi!

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę