Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mistrzostwa w Sierakowie

Wieści z regionów

Mistrzostwa w Sierakowie

Przez zawod­ni­ków dla zawod­ni­ków, czy­li Jeździeckie Mistrzostwa Wielkopolski w Skokach przez Przeszkody dla Dzieci, Juniorów i Seniorów. Pomysłodawcą i orga­ni­za­to­rem był Łukasz Krajewski, zało­ży­ciel Stowarzyszenia Kraju Jumping Team, któ­ry wraz ze swo­im teamem posta­no­wił zor­ga­ni­zo­wać Mistrzostwa Wielkopolski na tere­nie swo­je­go macie­rzy­ste­go klu­bu Stada Ogierów w Sierakowie.

Jedna z naj­waż­niej­szych imprez jeź­dziec­kich w woje­wódz­twie Wielkopolskim, to Jeździeckie Mistrzostwa Wielkopolski, któ­re mia­ły miej­sce 01-03.09.2017 roku na tere­nie Stada Ogierów w Sierakowie. Pomysłodawcą zor­ga­ni­zo­wa­nia zawo­dów tak dużej ran­gi wła­śnie w tym miej­scu był Łukasz Krajewski, wycho­wa­nek KJ Morena oraz zało­ży­ciel Stowarzyszenia Kraju Jumping. Idea spo­tka­ła się z przy­chyl­no­ścią nie tyl­ko Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego, ale tak­że Stada Ogierów. Organizatorami tej spor­to­wej uczty byli: Stowarzyszenie Kraju Jumping Team, Przedsiębiorstwo Rolno-Hodowlane „Gałopol”   sp. z o.o. Gałowo ‒ Stado Ogierów Sieraków, a tak­że KJ Morena Sieraków. Przy Mistrzostwach Wielkopolski odby­ły się rów­nież Zawody Regionalne.

Na par­ku­rze zma­ga­ło się 110 jeźdź­ców i ponad 130 koni. W zawo­dach udział wzię­ła licz­na obsa­da, do któ­rej nale­że­li  naj­lep­si jeźdź­cy z Wielkopolski. Pomimo kapry­śnej pogo­dy atmos­fe­ra była na wskroś jeź­dziec­ka, a rywa­li­za­cja wisia­ła w powie­trzu.                                                                                                     

Pierwszy dzień zma­gań roz­po­czął się kon­kur­sa­mi regio­nal­ny­mi, a następ­nie odby­wa­ły się kon­kur­sy  mistrzow­skich:

  • I pół­fi­nał Juniorów (P-110 cm)
  • I pół­fi­nał Seniorów (N-125 cm)
  • I pół­fi­nał Kucy (60 cm) ‒ wiek zawod­ni­ków 9-11 lat
  • I pół­fi­nał Kucy (80 cm) ‒ wiek zawod­ni­ków 12-16 lat.

Już po pierw­szym dniu bar­dzo wyso­ko poprzecz­kę posta­wi­li: Anna Stasiak KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp. na koniu Bila w kate­go­rii Juniorzy, Hanna Jachimowicz KJ Liljówka Stęszewko na koniu Avaletto w kate­go­rii Seniorzy, Julia Ganowska KJ Ranczo Kołata na koniu Pasjonata Parys ‒ Kuce (60cm) oraz Oliwia Jach KJ Sokół Damasławek na koniu Kreska.

Drugi dzień zma­gań rów­nież roz­po­czął się kon­kur­sa­mi regio­nal­ny­mi, póź­niej odby­wał się nato­miast II pół­fi­nał Kucy (60cm), II pół­fi­nał Kucy (80cm), II pół­fi­nał Juniorów oraz II pół­fi­nał Seniorów.

Pod koniec dnia roze­gra­ny został  Konkurs Specjalny Grand Prix Sierakowa 2017 o Puchar Prezesa Gałopolu. Dzięki temu, iż kon­kurs ten był dla zaprzy­jaź­nio­nych jeźdź­ców,  mogli­śmy podzi­wiać zawod­ni­ków z innych woje­wództw. I tak, I miej­sce zajął Oskar Murawski z zie­lo­no­gór­skie­go KJ Przylep-Lotnisko na koniu Konstelacja, II miej­sce zajął Dawid Skiba KJ Agro-Handel Śrem na Koniu Che Guevaral, a III miej­sce zdo­by­ła Dajana Pawlicka KJ Agro-Handel Śrem na koniu Caiero.

W ostat­nim dniu po zwy­cię­stwo się­gnę­li kolej­ni zawod­ni­cy. W kate­go­rii kuce (wiek zawod­ni­ków 9-11 lat) zwy­cię­ży­ła Marta Konarska KJ Podkowa Gruszczyn na koniu Jacob, II miej­sce zaję­ła Amelia Hofman KJ Olmet Ost-Sped Ostrów Wlkp. na koniu Filemon, a ostat­nie miej­sce na podium nale­ża­ło tym razem do Natalii Głowacz z KJ Liljówka Stęszewko, któ­re zdo­by­ła we współ­pra­cy z Szamanem.

Wśród star­szych zawod­ni­ków (12-16 lat) w tej samej kate­go­rii zwy­cię­ży­ła Oliwia Jach KJ Sokół Damasławek na koniu Kreska, II miej­sce zaję­ła Julia Perek Posadowskie TJ na koniu Tazina, III miej­sce zdo­by­ła nato­miast Natalia Sydow St. KJ Gronówka na koniu Erozja.

Piękne kwia­ty dla zwy­cięz­ców ufun­do­wa­ła Hurtownia Ogrodnicza Grażyna i Bogdan Królik.

W kate­go­rii Juniorzy I miej­sce zdo­był Gniewko Jachimowicz KJ Liljówka Stęszewko na koniu Falentino, jako dru­gi na podium sta­nął Klaudiusz Jach z KJ Sokół Damasławek na koniu Black Jack, a III miej­sce nale­ża­ło do Anny Stasiak i Bili z KJ Olmet-OstSped Ostrów Wlkp.

Najwięcej emo­cji wzbu­dził jed­nak finał Mistrzostw Wielkopolski w kate­go­rii Seniorzy, gdzie wal­ka była bar­dzo zacię­ta. Ostatecznie Mistrzem Wielkopolski 2017 r. został Dawid Rakoczy z KJ Profil Piła na koniu Hatoki, II miej­sce zdo­był Mieszko Dąbrowski z LKJ przy SK Mieczownica na koniu Efron, a III miej­sce wywal­czył sobie Szymon Stasiak  z KJ Olmet Ost-Sped Ostrów Wlkp. na koniu Denton.

Dzięki zaan­ga­żo­wa­niu Stowarzyszenia Kraju Jumping Team, Stada Ogierów oraz ludzi któ­rzy kocha­ją i rozu­mie­ją jeź­dziec­two mogli­śmy podzi­wiać pięk­no spor­tu.

Więcej w Wieści z regionów

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę