Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sukces aukcji w Baborówku

Hodowla

Sukces aukcji w Baborówku

Druga edy­cja aukcji koni spor­to­wych z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW pod­czas zawo­dów Baborówko Horse Sale Show 2017 zakoń­czy­ła się suk­ce­sem.

Do licy­ta­cji zosta­ło wyse­lek­cjo­no­wa­nych dwa­na­ście koni spor­to­wych. Kupujący mogli zapo­znać się z prze­zna­czo­ny­mi do aukcji koń­mi w opu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych, a od czwart­ku - pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów WKKW w ramach jazd testo­wych i ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji.

Wyniki wyse­lek­cjo­no­wa­nych do aukcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017 koni są nastę­pu­ją­ce:

Numer kata­lo­go­wy Koń Cena (PLN) Uwagi
1 Monito m (San Luis xx – Moldau III po Shahir) 42000 Odkupiony przez wła­ści­cie­la
2 Quenin hol. (Quintero – Alessandra po Clearway) 41000 Słowacja
3 Tissot wlkp. (Cassilio – Talia po Landjonker S) 63000 Niemcy
4 Modena m (Szkrab – Mocca po Baryt) 55000 Szwajcaria
5 Emon m (Frazes – Emarilla po Decoration) 29000 Polska
6 Qualtender hol. (Quality – Venice IV po Contender) 30000 Polska
7 Sentido m (Huzar – Sorbona po Emir) Wycofany Wycofany
8 Sydney sp (Bolshoi – Simone po Corland) 122000 Odkupiony przez wła­ści­cie­la
9 Admirał m (Vis Versa – Aragona po Szał) Nie sprze­da­ny Nie uzy­skał ceny wywo­ław­czej
10 Mystique hol. (My Lord Carthago – Mona IX po Cancerto II) 49000 Odkupiony przez wła­ści­cie­la
11 Fleur hol. (Cayado – Urmel po Leonce) 18000 Polska
12 Cassens Coco Valentina han (Canstakko – Carsstens Carla po Calido II) 124000 Polska

 

- Jesteśmy zado­wo­le­ni z wyni­ków sobot­niej aukcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017. Widzimy zapo­trze­bo­wa­nie na wyda­rze­nia, któ­re są prze­strze­nią, w któ­rej mogą spo­tkać się hodow­cy i wła­ści­cie­le koni oraz poten­cjal­ni kup­cy - mówi Henryk Święcicki jr, orga­ni­za­tor zawo­dów i aukcji. - Mamy pozy­tyw­ne infor­ma­cje zwrot­ne od zawod­ni­ków, któ­rzy jeż­dżą konie zaku­pio­ne pod­czas zeszło­rocz­nej aukcji Baborówko Horse Sale Show. Wierzymy, że z koń­mi sprze­da­ny­mi w tym roku w Baborówku będzie podob­nie i że z roku na rok popu­lar­ność aukcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show będzie rosnąć - doda­je.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę