Connect with us

Hodowca i Jeździec

Bomba w górę! Ruuuuszyyyyyłyyy!

Wielka Warszawska 2019

Zaproszenia

Bomba w górę! Ruuuuszyyyyyłyyy!

Najbliższy week­end na Torze Służewiec sta­nie pod zna­kiem wyjąt­ko­we­go wyści­gu z ponad stu­let­nią tra­dy­cją – goni­twy Wielka Warszawska. Ta  naj­waż­niej­sza jesien­na goni­twa jest do dziś dla wie­lu miesz­kań­ców Warszawy jed­nym z wyznacz­ni­ków sto­łecz­nej toż­sa­mo­ści. Bywanie na niej było i jest w dobrym tonie. A więc nie ma innej moż­li­wo­ści – widzi­my się w ostat­nią nie­dzie­lę wrze­śnia w Warszawie przy ul. Puławskiej 266 na tere­nie Toru Służewiec!

W tym roku Wielka Warszawska odbę­dzie się po raz 106 w sto­li­cy, a na Torze Służewiec będzie to 74. edy­cja tego wyści­gu. Ustanowiona zosta­ła w 1895 roku przez ówcze­sne­go Prezesa Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim – hra­bie­go Augusta Potockiego. Ta mię­dzy­na­ro­do­wa goni­twa dla 3-let­nich i star­szych koni na dystan­sie 2600 metrów z roku na rok przy­cią­ga coraz wię­cej miło­śni­ków.

Faworytka goni­twy

Faworytką tego­rocz­nej Wielkiej Warszawskiej jest przy­go­to­wy­wa­na przez nesto­ra tre­ne­rów Andrzeja Walickiego irlandz­kiej hodow­li klacz Nemezis, wła­sno­ści bra­ci Andrzeja i Ryszarda Zielińskich. Po wygra­niu nagród: Soliny (15 czerw­ca), Derby (7 lip­ca) i Liry (Oaks, 4 sierp­nia) i Nagrody SK Krasne dosta­ła ona dłuż­szy urlop od star­tów, by mogła świe­ża przy­stą­pić do naj­waż­niej­szej jesien­nej gonitwy.Wiele na to wska­zu­je, że aby osta­tecz­nie udo­wod­nić swój prym Nemezis będzie musia­ła po raz trze­ci poko­nać tre­no­wa­ną przez Piotra Piątkowskiego Pride of Nelson, któ­ra po efek­tow­nym zwy­cię­stwie nad ogie­ra­mi w bie­gu o Nagrodę Iwna, okra­szo­nym rekor­dem toru na 2200 m (2’13,4″), zaję­ła trze­cie miej­sce w Derby i dru­gie w Oaks. Rywalizować z tego­rocz­ną der­bist­ką będzie tak­że tre­no­wa­ny przez Macieja Janikowskiego Ophelia’s Aidan (trze­ci w Iwna i dru­gi w Derby) oraz pod­opiecz­ny tre­ne­ra Adama Wyrzyka, czwar­ty w obu tych goni­twach Salasaman. Ważną role w goni­twie z pew­no­ścią ode­gra zeszło­rocz­ny zdo­byw­ca tytu­łu „trój­ko­ro­no­wa­ne­go konia” Fabulous Las Vegas, któ­re­mu w zeszłym sezo­nie zabra­kło wygra­nej w tym pre­sti­żo­wym wyści­gu.

Pula nagród w tej ocze­ki­wa­nej przez wszyst­kich goni­twie wynie­sie ponad  220.000 PLN! Gonitwa o puchar Prezesa PKO Banku Polskiego – Wielka Warszawska roz­strzy­gnie się już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę o 16:30, chwi­lę po tym jak usły­szy­my gło­śne: „Bomba w górę! Ruuuuszyyyyyłyyy!”.

Fascynator czy kape­lusz

Podczas Wielkiej Warszawskiej nie zabrak­nie oczy­wi­ście typo­wej dla tego miej­sca ele­gan­cji. Tradycyjnie, jak co roku, odbę­dzie się Konkurs na naj­pięk­niej­szą sty­li­za­cję lat 50-60 w kape­lu­szu, fascy­na­to­rze lub innym nakry­ciu gło­wy. Konkurs roze­gra­ny zosta­nie w kate­go­riach Pań i Panów od 15 roku życia oraz  dzie­ci pomię­dzy 5 a 15 rokiem życia. Jury w skła­dzie Dorota Wróblewska (autor­ka blo­ga Sophistipl), Mateusz Szczepański (przed­sta­wi­ciel orga­ni­za­to­ra Konkursu Damosfera), Adam Giza (redak­tor TVP 1) oraz Eliza Gwiazda (pre­zen­ter­ka TV).

Dla całych rodzin

Ten dzień na Torze Służewiec będzie obfi­to­wał w dosko­na­łą zaba­wę. Poza głów­nym punk­tem pro­gra­mu, Wielką Warszawską, zoba­czy­my 8 innych gonitw, m.in. goni­twę nr 5 – goni­twę przy­chów­ku – pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo gospo­darz Toru Służewiec – Totalizator Sportowy – zapro­si do wspól­nej zaba­wy całe rodzi­ny. Odwiedzający będą mie­li oka­zję by spę­dzić emo­cjo­nu­ją­cy dzień na świe­żym powie­trzu podzi­wia­jąc maje­sta­tycz­ne konie, ale tak­że prze­ży­wa­jąc pięk­ne, spor­to­we emo­cje! Natomiast na naj­młod­szych będzie cze­ka­ła moc atrak­cji, m.in.:

  • kolej­ka elek­trycz­na,
  • prze­jażdż­ki na kucy­kach,
  • dmu­cha­ny plac zabaw ze zjeż­dżal­nią,
  • dmu­cha­ny tor prze­szkód,
  • park lino­wy,
  • warsz­ta­ty i malo­wa­nie buzi,
  • foto-bud­ka.

Ponadto w czę­ści ogól­no­do­stęp­nej spon­sor głów­ny Wielkiej Warszawskiej – Bank PKO BP – przy­go­to­wał stre­fę roz­ryw­ki dla odwie­dza­ją­cych Tor Służewiec w tym dniu.

Wielka Warszawska – 29.09.2019
Tor Wyścigów Konnych Służewiec
ul. Puławska 266
Bilety: www.tobilet.pl, www.ebilet.pl

Tor wyści­gów kon­nych Służewiec

Prestiżowe goni­twy i nie­po­wta­rzal­na atmos­fe­ra spra­wia­ją, że od 80 lat tor przy­cią­ga nie tyl­ko rze­sze war­sza­wia­ków, ale tak­że tury­stów z kra­ju i z zagra­ni­cy. Zaprojektowany w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzy­wo­jen­nym przez wybit­ne­go archi­tek­ta II Rzeczpospolitej Zygmunta Plater-Zyberka został otwar­ty w czerw­cu 1939 roku. Tor Wyścigów Konnych na war­szaw­skim Służewcu to jeden z naj­pięk­niej­szych torów na świe­cie, któ­ry nadal zachwy­ca wspa­nia­łą archi­tek­tu­rą i przy­ro­dą.

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę