Connect with us

Hodowca i Jeździec

Medalowy koń pol­skiej hodow­li

Weronika Kwiatek - Eter - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Medalowy koń pol­skiej hodow­li

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu, któ­re roz­gry­wa­ne były Mezohegyes na Węgrzech w dniach 6-10 wrze­śnia 2017, Weronika Kwiatek wraz z ogie­rem ślą­skim Eter (Basior - Eurella po Domingo xx) wywal­czy­ła tytuł II Vice Mistrza Świata w kate­go­rii koni sied­mio­let­nich.

Eter to ślą­ski ogier wyho­do­wa­ny przez Jana Wiszniowskiego, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Bartosz Kowalski. Weronika Kwiatek zapre­zen­to­wa­ła publicz­no­ści i sędziom konia, mają­ce­go na swo­im kon­cie star­ty zarów­no w zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i w kra­ju. Podczas CAI3* w Kladrubach nad Labem 

Eter pod lej­cą Weroniki Kwiatek zna­lazł się na 3. miej­scu.

Gratulujemy!

Od redak­cji: Panią Weronikę prze­pra­sza­my za to, że dopie­ro teraz publi­ku­je­my infor­ma­cję o jej suk­ce­sie. Brak infor­ma­cji nie wyni­kał ze złych inten­cji. Zawsze cie­szy­my się z suk­ce­sów koni pol­skiej hodow­li i z dumą publi­ku­je­my infor­ma­cje na ten temat.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę