Connect with us

Hodowca i Jeździec

Aukcja koni spor­to­wych pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017

Paweł Warszawski - fot. W. Zabłocka - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Aukcja koni spor­to­wych pod­czas Baborówko Horse Sale Show 2017

Na liście aukcyj­nej zna­la­zło się 12 koni spor­to­wych z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków przez prze­szko­dy i wszech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go. Aukcja odbę­dzie się w sobo­tę, 30 wrze­śnia, ale już od czwart­ku kupu­ją­cy będą mogli na tere­nie Pałacu Baborówko testo­wać i oglą­dać wysta­wio­ne do sprze­da­ży konie.

Harmonogram aukcji pod­czas Baborówko Horse Sale Show

Jazdy testo­we koni aukcyj­nych odbę­dą się w czwar­tek 28 wrze­śnia w godz. od 12:00 do 18:00 oraz w pią­tek 29 wrze­śnia w godz. od 15:00 do 18:00 na Arenie B. Podczas jazd testo­wych będzie moż­li­wa kon­sul­ta­cja wyników badań kli­nicz­nych koni z ofi­cjal­nym leka­rzem wete­ry­na­rii Baborówko Horse Sale Show, Maciejem Przewoźnym.

W sobo­tę, 30 wrze­śnia, na Arenie A o godz. 16:30 roz­pocz­nie się ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja koni aukcyj­nych, a wie­czo­rem tego dnia o godz. 20:00 w zabyt­ko­wej Stodole - aukcja.

Proste zasa­dy aukcji dla kupu­ją­cych

Organizatorzy przy­go­to­wa­li regu­la­min aukcji w taki spo­sób, aby uła­twić kupu­ją­cym wzię­cie w niej udzia­łu:

 • kupu­ją­cy nie muszą się wcze­śniej reje­stro­wać;
 • brak wadium;
 • moż­li­wość zapła­ty w cią­gu 3 dni od momen­tu przy­bi­cia przez aukcjo­ne­ra wyli­cy­to­wa­nej kwo­ty.

Lista koni wraz z peł­ny­mi infor­ma­cja­mi dostęp­na jest pod lin­kiem: http://bit.ly/Lista_koni_BHSS.

Wśród wyse­lek­cjo­no­wa­nych do aukcji koni zna­la­zły się nastę­pu­ją­ce:

Monito z nume­rem kata­lo­go­wym 01

Monito to 5-let­ni wałach, wyho­do­wa­ny w Stadninie Koni Janów Podlaski. Monito ma bar­dzo dobry cha­rak­ter i ela­stycz­ny ruch co pozwa­la zdo­by­wać wyso­kie noty w pró­bie ujeż­dże­nia.

Ojcem Monito jest peł­nej krwi angiel­skiej ogier San Luis xx. Ma on za sobą impo­nu­ją­cą karie­rę wyści­go­wą. Biegał w wie­ku 2-9 lat na dystan­sach 1200-3800 m w goni­twach pła­skich oraz w wie­ku 10-11 lat w goni­twach pło­to­wych. W cią­gu 10 sezo­nów wystar­to­wał 55 razy, zale­d­wie 4 razy pla­su­jąc się poza płat­ny­mi miej­sca­mi. Doskonale spi­sy­wał się na dłu­gich dystan­sach. Wygrał m.in. Wielką Warszawską (2x). Znakomicie ści­gał się w goni­twach pło­to­wych, wygry­wa­jąc m.in. Nagrody Sexmana, Czada i Mem. A. Falewicza. Matką Monito jest klacz Moldau III pół­krwi arab­skiej po ogie­rze Shahir.

Monito to dosko­na­ły koń do kon­ku­ren­cji WKKW, regu­lar­nie star­tu­je w kra­jo­wych kon­kur­sach WKKW zaj­mu­jąc w nich czo­ło­we loka­ty.

 • CNC L – 100 cm – Racot 2017 – 5 m. (D:43,6 XC:0/0 SJ:0)
 • CNC L – 100 cm – Facimiech  2017 – 4 m. (D: 46,4 XC:0/0 SJ:0)
 • CNC L – 100 cm – Racot 2017 – 9 m. (D: 52,5 XC: 0/3,2 SJ:0)

Quentin z nume­rem kata­lo­go­wym 02

Quentin to 5-let­ni wałach rasy holsz­tyń­skiej, Charakteryzuję się pra­wi­dło­wą, moc­ną budo­wą i ela­stycz­nym ruchem w trzech cho­dach. Quentin obda­rzo­ny jest bar­dzo dobrą tech­ni­ką i siła sko­ku.

Ojcem Quentina jest holsz­tyń­ski ogier Quintero (Quintero la Silla, Quintero ASK), któ­ry ma na swo­im kon­cie wie­le zna­czą­cych suk­ce­sów po Rolfem Goran-Bengsstonem m. in. CSI5* Genewa, CSI5* Lipsk, CSI5* Paryż, 6 m-ce w Finale Pucharu Śwaiata – Goeteborg 2013 i wie­le innych. Linia męska ogie­ra Quintero to takie sła­wy jak Quidam de Revel, Jalisco B, Alme Z i Cor de la Bryere. Matką Quentina jest Alessandra po Clearway z mat­ki po Alcatraz. Clearway to syn legen­dar­ne­go w związ­ku holsz­tyń­skim ogie­ra Capitol I, któ­ry jest repre­zen­tan­tem rodu ogie­ra peł­nej krwi angiel­skiej Cottage Son xx i pozo­sta­wił tak zasłu­żo­ne ogie­ry jak Carthago Z, Cento, Indoctro. W linii żeń­skiej kla­czy Alessandra nale­ży zwró­cić uwa­gę na zasłu­żo­ne­go w nie­miec­kiej hodow­li ogie­ra Sacramento Song xx.

Quentin to bar­dzo per­spek­ty­wicz­ny koń do sko­ków przez prze­szko­dy, któ­ry w tym sezo­nie roz­po­czął star­ty w tej kon­ku­ren­cji.

 • L – 100 cm – Olsza 07.2017 – 0 p.
 • L1 – 105 cm – Strzegom 04.2017 – 1 p.
 • L – 100 cm – Leszno 03.2017 – 0 p.

Tissot z nume­rem kata­lo­go­wym 03

Tissot to 4-let­ni wałach rasy wiel­ko­pol­skiej, w nowo­cze­snym typie konia spor­to­we­go. Tissot cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo dobrą tech­ni­ka i dużą siłą sko­ku.

Ojcem wała­cha Tissot jest ogier Cassilio, któ­ry jest synem wybit­ne­go holsz­tyń­skie­go ogier Cassini I. Ten z kolei jest synem legen­dar­ne­go ogie­ra Capitol I, wywo­dzą­ce­go się z linii Cottage Son xx - ojca takich sław jak Carthago Z, Calato, Carolus I i II, Cento, Cardento czy C-Indoctro. Matka ogie­ra Cassilio - M-Heraldik jest cór­ką słyn­ne­go ogie­ra Heraldik xx, któ­ry był naj­czę­ściej uży­wa­nym ogie­rem peł­nej krwi w Niemczech. Matką Tissota jest wiel­ko­pol­ska klacz Talia, cór­ka nie­zwy­kłe­go ogie­ra Landjonker S. W rodo­wo­dzie Landjonkera S może­my zna­leźć takie konie jak Ladykiller xx, Farnese, Ramzes czy Argentinus.

Tissot to bar­dzo zrów­no­wa­żo­ny i odważ­ny koń. Z powo­dze­niem roz­po­czął w tym sezo­nie star­ty w sko­kach przez prze­szko­dy, ale wyka­zu­je bar­dzo duży poten­cjał do kon­ku­ren­cji WKKW.

 • L – 100 cm – Jakubowice 2017 – 2 pkt.
 • LL – 90 cm – Jakubowice 2017 – 0 pkt.
 • LL – 80 cm – Barlinek 2017 – 1 pkt.

Modena z nume­rem kata­lo­go­wym 04

Modena to 4-let­nia, anglo­arab­ska klacz, o nie­zwy­kle szla­chet­nej i lek­kiej budo­wie, obda­rzo­na jest bar­dzo ela­stycz­nym ruchem.

Ojcem Modeny jest ogier Szkrab. Ojciec Szkraba - Arcus xx, to wie­lo­krot­ny MP i meda­li­sta MP w sko­kach w kil­ku kate­go­riach wie­ko­wych. Matka Szkraba - Szampanka repre­zen­tu­je rodzi­nę kla­czy Sultane oo, z któ­rej pocho­dzą m. in. Mistrz Polski WKKW ogier Szał (po Cynik xx) oraz meda­li­sta Mistrzostw Polski WKKW - Szaleniec (po Colorado hann.). Matka Modeny to Mocca, cór­ka Baryta, któ­ry z powo­dze­niem rywa­li­zo­wał w kon­kur­sach WKKW na pozio­mie 3*.

Modena w 2015 roku pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go czem­pio­na­tu koni anglo­arab­skich w Pompadour (Francja) osią­gnę­ła duży suk­ces zaj­mu­jąc 3 loka­tę w kate­go­rii kla­czy 2-let­nich. Modena jest w tre­nin­gu spor­to­wym i roz­po­czy­na star­ty w kon­ku­ren­cji WKKW.

Emon z nume­rem kata­lo­go­wym 05

Emon to 4-let­ni ogier, wyho­do­wa­ny w Stadninie Koni Janów Podlaski. Charakteryzuje się bar­dzo ele­ganc­ką i moc­ną budo­wą.

Jego ojciec to anglo­arab­ski Frazes (Sebastia – Fryga po Judex xx), wyho­do­wa­ny w S.K. Walewice. Frazes to dosko­na­ły repro­duk­tor, któ­ry w swo­jej karie­rze zdo­by­wał tytu­ły Mistrza Polski Młodych Koni, zaj­mo­wał wie­le pre­mio­wa­nych miejsc  w kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach w sko­kach przez prze­szko­dy, a w 2007 roku zajął 4 miej­sce w Mistrzostwach Polski Seniorów. Jego potom­stwo z powo­dze­niem star­tu­je w sko­kach i WKKW. Matką Emona jest Emarilla (Decoration – Emfaza po Kwartet). Emarilla w roku 2004 zdo­by­ła tytuł mło­dzie­żo­wej czem­pion­ki pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go czem­pio­na­tu koni anglo­arab­skich w Neustadt-Dosse.

Emon to mło­dy per­spek­ty­wicz­ny ogier, z pre­dys­po­zy­cja­mi do WKKW i z powo­dze­niem roz­po­czy­na star­ty w tej kon­ku­ren­cji na pozio­mie CNC L.

Qualteneder z nume­rem kata­lo­go­wym 06

Qualteneder to 6-let­ni, holsz­tyń­ski wałach, świet­nie rusza­ją­cy się we wszyst­kich cho­dach, bar­dzo jezd­ny i dys­po­nu­ją­cy dużą siłą odbi­cia.

Ojcem wała­cha Qualtender jest ogier Quality, świet­ny holsz­tyń­ski repro­duk­tor, któ­ry ma za sobą wspa­nia­łą karie­rę na mię­dzy­na­ro­do­wym pozio­mie w sko­kach. Quality to wnuk świa­to­wej kla­sy ogie­ra Quidam de Revel z bez­po­śred­niej linii słyn­ne­go Romana. Matka Qualtandera to Venice IV po słyn­nym ogie­rze Contender, któ­ry przez osta­nie ćwierć wie­ku stał się praw­dzi­wą wizy­tów­ką rasy holsz­tyń­skiej. Był jed­nym z naj­chęt­niej uży­wa­nych w rasie holsz­tyń­skiej repro­duk­to­rów i pozo­sta­wił po sobie nie­mal dwie­ście uzna­nych kla­czy i oko­ło czter­dzie­stu uzna­nych ogie­rów.

Qualtender zna­ju­du­je się w tre­nin­gu sko­ko­wym, jest bez­pro­ble­mo­wy w obsłu­dze i trans­por­cie. To świet­ny koń dla oso­by roz­po­czy­na­ją­cej przy­go­dę ze sko­ka­mi przez prze­szko­dy.

Sentido z nume­rem kata­lo­go­wym 07

Sentido to 6-let­ni ogier, o moc­nej budo­wie i dobrym ruchu. Od 3 lat regu­lar­nie i z powo­dze­niem star­tu­je w kon­kur­sach WKKW.  W 2016 roku  zajął 6 m-ce w Mistrzostwach Polski Młodych Koni WKKW, a w roku bie­żą­cym rywa­li­zu­je na pozio­mie 1*.

Ojcem Sentido jest anglo­arab­ski ogier Huzar (o. Jalienny, m. Huanita/ Toledo). Huzara cechu­je zna­ko­mi­ty, ela­stycz­ny i obszer­ny ruch oraz wiel­kie moż­li­wo­ści sko­ko­we przy zacho­wa­niu bar­dzo dobrej tech­ni­ki. Jest ogie­rem popraw­ne­go eks­te­rie­ru i dużej uro­dy. Zdobył tytuł wice­mi­strza w Mistrzostwach Polski Młodych Koni zarów­no w WKKW jak i w sko­kach. W swo­jej karie­rze zaj­mo­wał wie­le wyso­kich lokat w mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach WKKW, a w 2015 roku wraz z Pawłem Warszawskim zdo­był brą­zo­wy medal Mistrzostw Polski Seniorów WKKW. Matka Sentido to klacz Sorbona, w rodo­wo­dzie któ­rej po stro­nie mat­ki (Synkalina xx) zna­leźć moż­na ogie­ra peł­nej krwi angiel­skiej -  Pawiment xx, uzna­ne­go za naj­więk­szy suk­ces hodow­la­ny S.K. Iwno, zwy­cięz­cę wie­lu gonitw w Niemczech, Francji i USA.

Sentido to bar­dzo przy­szło­ścio­wy koń do WKKW zarów­no dla ama­to­ra roz­po­czy­na­ją­ce­go star­ty w zawo­dach jak i dla bar­dziej doświad­czo­ne­go zawod­ni­ka.

 • CNC 1* - Racot 2017 – 9 m. (D: 53,4 XC: 0/3,2 SJ: 0)
 • CNC P – 105 cm - Sopot 2017 – 2 m. (D: 39,1 XC: 0/0 SJ: 4)
 • MPMK 5-lat­ki – Strzegom 2016 – 6 m. / 29,0  pkt. (D: 5,8 - XC: 15,5 - SJ: 7,7)
 • CNC P – 105 cm – Strzegom 2016 – 7 m. (D: 55,8 XC: 0/2,4 SJ: 0)

Sydney z nume­rem kata­lo­go­wym 08

Sydney to 5-let­nia klacz, obda­rzo­na wspa­nia­łym ruchem i świet­ną tech­ni­ką sko­ku. Jest bar­dzo odważ­na i pew­na w pró­bie tere­no­wej.

Ojcem Sydney jest ogier Bolshoi. Hodowcą tego ogie­ra jest  Jan Greve, zna­ny na całą Europę wła­ści­ciel takich ogie­rów jak: Voltaire, Julio Mariner xx czy Guidam. Jan Greve jako pierw­szy w Holandii użył w hodow­li fol­blu­ta Favoritas xx, wspa­nia­łe­go skocz­ka, któ­ry odno­sił suk­ce­sy na naj­więk­szych are­nach na całym Świecie. Również stro­na żeń­ska rodo­wo­du ogie­ra Bolshoi to same sła­wy, jak ogier Voltaire, któ­ry jest ojcem mat­ki ogie­ra Bolshoi. Matką Sydney jest klacz Simone po wspa­nia­łym holsz­tyń­skim ogie­rze Corland. W swo­jej spor­to­wej karie­rze Corland wie­lo­krot­nie pla­so­wał się na czo­ło­wych miej­scach w pre­sti­żo­wych kon­kur­sach. Corland był nie tyl­ko zna­ko­mi­tym spor­tow­cem, ale rów­nież wspa­nia­łym repro­duk­to­rem. Do uży­cia dopu­ści­ły go naj­więk­sze i naj­bar­dziej eli­tar­ne związ­ki hodow­la­ne m.in. Hanowerski, Holsztyński, SWB czy KWPN.  Najlepszym potom­kiem wyda­je się być klacz Silvana, któ­ra pod Kevinem Stautem zdo­by­ła dru­ży­no­wy srebr­ny medal MŚ Lexington 2010 oraz dru­ży­no­wy srebr­ny medal ME Herning 2013.

Sydney to bar­dzo per­spek­ty­wicz­na klacz, z ogrom­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi w kon­ku­ren­cji WKKW, znaj­du­je się w sta­łym tre­nin­gu spor­to­wym i wyso­ko pla­su­je się w kra­jo­wych kon­kur­sach WKKW. 

 • CNC P – 100 cm – Racot 08.2017 – 4 m. (D: 55,4 XC: 0/0 SJ: 0)
 • L – 100 cm – Olsza 2017 – 0 p.
 • CNC L – 100 cm – Racot 05.2017 – 10 m. (D: 53,5 XC: 0/0 SJ: 4)

Admirał z nume­rem kata­lo­go­wym 09

Admirał to 13-let­ni wałach rasy mało­pol­skiej, nie­zwy­kle dziel­ny i odważ­ny, pew­nie poko­nu­ją­cy pró­bę tere­no­wą WKKW.

Ojcem Admirała jest fran­cu­skiej hodow­li anglo­arab Vis Versa (Iago C – Nettete et Bein po Votez Bien), któ­ry pozo­sta­wił w Polsce staw­kę uzna­nych ogie­rów i kla­czy wyko­rzy­sty­wa­nych w spo­rcie. Matka Admirała to Aragorna po ogie­rze Szał. Jednym z naj­większch spor­to­wych suk­ce­su ogie­ra Szał było zdo­by­cie Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW.                                                                                                                                                                                            

Admirał to bar­dzo doświad­czo­ny koń, regu­lar­nie star­tu­ją­cy pod Pawłem Spisakiem na pozio­mie 2* i 3*, ide­al­nie nada­je się dla mło­de­go zawod­ni­ka roz­po­czy­na­ją­ce­go karie­rę mię­dzy­na­ro­do­wą w WKKW.

Mystique z nume­rem kata­lo­go­wym 10

Mystique to 5-let­ni wałach rasy holsz­tyń­skiej. Duży, moc­no zbu­do­wa­ny, ma nie­zwy­kłą potę­gę sko­ku i bar­dzo dobrą pra­cę zadu.

Ojcem wała­cha Mystique jest Mylrod Carthago, wspa­nia­ły ogier rasy sel­le fran­ca­is, na któ­rym licz­ne suk­ce­sy odno­si­ła świa­to­wej kla­sy fran­cu­ska zawod­nicz­ka Penelope Leprevost – m. in. zwy­cię­stwo w Global Champions Tour GP CSI5* Wiedeń, 1m. Puchar Narodów Aachen i wie­le innych. Przodkiem Mylord Carthago legen­dar­ny w związ­ku holsz­tyń­skim ogier Capitol I, któ­ry jest repre­zen­tan­tem rodu ogie­ra peł­nej krwi angiel­skiej Cottage Son xx. Matka wała­cha Mystique jest wnucz­ką słyn­ne­go ogie­ra Contender, któ­ry przez osta­nie ćwierć wie­ku stał się praw­dzi­wą wizy­tów­ką rasy holsz­tyń­skiej. Był jed­nym z naj­chęt­niej uży­wa­nych w rasie holsz­tyń­skiej repro­duk­to­rów i pozo­sta­wił po sobie nie­mal dwie­ście uzna­nych kla­czy i oko­ło czter­dzie­stu uzna­nych ogie­rów.

Mystique to bar­dzo uta­len­to­wa­ny pro­spekt, z pre­dys­po­zy­cja­mi do sko­ków przez prze­szko­dy. Jest spo­koj­ny i bez­pro­ble­mo­wy w obsłu­dze. Rozpoczyna star­ty w kon­kur­sach kra­jo­wych i jest ide­al­nym koniem zarów­no dla ama­to­ra jak i dla doświad­czo­ne­go zawod­ni­ka, któ­ry wpro­wa­dzi go do duże­go spor­tu.

Fleur z nume­rem kata­lo­go­wym 11

Fleur to 4-let­nia kom­pak­to­wa klacz, obda­rzo­na bar­dzo dobrą tech­ni­ką sko­ku.

Ojcem kla­czy Fleur jest holsz­tyń­ski ogier Cayado (Clearway – Irrada po Calando I). Po stro­nie mat­ki Cayado dwu­krot­nie moż­na zna­leźć słyn­ne­go ogie­ra Cor de la Bryere. Cayado zosta­wił po sobie bar­dzo wie­le potom­stwa, któ­re z suk­ce­sa­mi rywa­li­zu­je na mię­dzy­na­ro­do­wym pozio­me Grand Prix w sko­kach. Matką Fleur jest klacz Urmel, w któ­rej rodo­wo­dzie znaj­dzie­my takie sła­wy jak Landgraf I, Ladykiller xx czy Aloube Z.

Fleur roz­po­czy­na pra­cę pod sio­dłem i jest bar­dzo chęt­na do współ­pra­cy z jeźdź­cem. Jest bez­pro­ble­mo­wa zarów­no w obsłu­dze jak i trans­por­cie.

Cassens Coco Valentina z nume­rem kata­lo­go­wym 12

Cassens Coco Valentina to 7-let­nia klacz rasy hano­wer­skiej. Klacz cha­rak­te­ry­zu­je nie­zwy­kła uro­da, pra­wi­dło­wy eks­te­rier  i zrów­no­wa­żo­ny cha­rak­ter. Wyróżnia ją szcze­rość  i nie­zwy­kła odwa­ga na kro­sie.

Ojcem kla­czy jest hano­wer­ski ogier Canstakko. Znakomite połą­cze­nie takich wybit­nych ogie­rów, jak Canturo i Stakkato powo­du­je, że ogier Canstakko dys­po­nu­je wiel­ki­mi moż­li­wo­ścia­mi sko­ko­wy­mi i rywa­li­zu­je z powo­dze­niem na par­ku­rach GP 4* pod Jennifer Fogh Pedersen. W linii żeń­skiej kla­czy Cassens Coco Valentina nale­ży zwró­cić przede wszyst­kim uwa­gę na ogie­ra Lauries Crusador xx. Bez wąt­pie­nia był to jeden z naj­lep­szych ogie­rów peł­nej krwi angiel­skiej, w hodow­li koni pół­krwi w ostat­nich latach. W 2006 roku ogie­ra wyróż­nio­no tytu­łem naj­lep­sze­go ogie­ra Związku Hanowerskiego. Dotychczas uro­dzi­ło się po nim prze­szło 2600 źre­biąt. Potomstwo Lauriesa cha­rak­te­ry­zo­wa­ło się bar­dzo dobrym ruchem.

Cassens Coco Valentina jest w cią­głym tre­nin­gu spor­to­wym, regu­lar­nie star­tu­jąc w zawo­dach WKKW. Obecnie roz­po­czy­na star­ty na pozio­mie  1*.

 • CNC1* - Racot  2017 – 8 m. (D: 48,4 XC: 0/6,4 SJ: 10)
 • CNC P – Bogusławice 2017 – 11 m. (D: 52,3 XC: 0/0 SJ:4)
 • CNC P – Sopot 2017 – 3 m. (D: 51,9 XC: 0/0 SJ: 0)
 • CNC P – Kwieki 2016 – 6m. (D:55,1 XC:0/6,4 SJ:4)

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę