Connect with us

Hodowca i Jeździec

Aukcja Teraz Polskie Konie 2017

Zaproszenia

Aukcja Teraz Polskie Konie 2017

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność zapro­sić Państwa do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Aukcji Polskich Koni Sportowych „TERAZ POLSKIE KONIE”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 30 listo­pa­da - 2 grud­nia 2017 roku pod­czas zawo­dów Cavaliada w Poznaniu.

W tym roku na Aukcję przyj­mo­wa­ne będą konie w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych:

  • konie 3 i 4-let­nie szko­lo­ne w sko­kach luzem
  • konie 4-let­nie i star­sze użyt­ko­wa­ne w sko­kach przez prze­szko­dy, ujeż­dże­niu lub WKKW.

Zgłoszenia koni moż­na doko­nać za pomo­cą for­mu­la­rza elek­tro­nicz­ne­go bez­po­śred­nio na stro­nie inter­ne­to­wej www.terazpolskiekonie.pl w zakład­ce „Zgłoszenie” do 16 paź­dzier­ni­ka 2017 roku.

Poza prze­ka­za­niem danych konia i wła­ści­cie­la, w for­mu­la­rzu nale­ży zazna­czyć miej­sce obo­wiąz­ko­wej kwa­li­fi­ka­cji, pod­czas któ­rej nagra­ne zosta­ną mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne (foto i video). Dla chęt­nych będzie rów­nież moż­li­wość wyko­na­nia badań kli­nicz­nych, nie­zbęd­nych do udzia­łu w Aukcji.

Szczegółowy regu­la­min Aukcji znaj­dą Państwo na stro­nie www.terazpolskiekonie.pl. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu: aukcja@pzhk.pl, tel.: 22 628 03 61

Więcej w Zaproszenia

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę