Connect with us

Hodowca i Jeździec

Malowany koń wędru­je Śladami pod­ków

Patronaty

Malowany koń wędru­je Śladami pod­ków

Malowany koń” wysta­wio­ny na aukcji na rzecz Stowarzyszenia Tęcza na zaję­cia hipo­te­ra­pii dla dzie­ci nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych.

Na dwa tygo­dnie (24.05. – 7.06.2019 r.) Galeria Bellotto na Krakowskim Przedmieściu zamie­nia się w kra­inę nale­żą­cą do setek koni: galo­pu­ją­cych, pasą­cych się, odpo­czy­wa­ją­cych, wal­czą­cych, ści­ga­ją­cych się... A to za spra­wą 20 współ­cze­snych arty­stów*, dla któ­rych konie są głów­nym tema­tem twór­czo­ści. Do 7 czerw­ca na wysta­wie „Śladami pod­ków”  zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Galerię Bellotto i Akademię Jeździecką moż­na podzi­wiać: rysun­ki, akwa­re­le, paste­le, malar­stwo olej­ne, gra­fi­ki kom­pu­te­ro­we, bati­ki, rzeź­by z koń­mi w roli głów­nej.

Wystawie towa­rzy­szy nie­co­dzien­na aukcja, na któ­rą został wysta­wio­ny obraz prze­strzen­ny „Malowany koń” - dzie­ło wyobraź­ni trój­ki mala­rzy: Malwiny de Brade, Joanny CzubakKrzysztofa Jarockiego, uczest­ni­ków wysta­wy „Śladami pod­ków”. W cią­gu kil­ku godzin powsta­ła uni­ka­to­wa pra­ca będą­ca skrzy­żo­wa­niem róż­nych doświad­czeń i tem­pe­ra­men­tów arty­stycz­nych. „Malowany Koń” stoi, a raczej ska­cze przed gale­rią Bellotto do koń­ca trwa­nia wysta­wy. Artyści prze­ka­za­li swój prze­strzen­ny obraz na aukcję na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza na zaję­cia hipo­te­ra­pii.

Podczas two­rze­nia wysta­wy „Śladami pod­ków” zale­ża­ło nam na roz­po­wszech­nia­niu prze­ka­zu, że sztu­ka nie tyl­ko wywo­łu­je emo­cje, ale tak­że może pobu­dzać do twór­cze­go dzia­ła­nia. Pomyśleliśmy o dzie­ciach nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych, któ­re nie zoba­czą obra­zów i rzeźb na naszej wysta­wie. Możemy im jedy­nie o nich opo­wie­dzieć, ale będzie to tyl­ko opo­wieść. Osoby nie­wi­do­me mogą poznać boha­te­rów naszej wysta­wy inny­mi zmy­sła­mi. Niewidomi budu­ją wła­sny obraz rze­czy­wi­sto­ści w tym zwie­rząt poprzez zmysł: doty­ku, słu­chu, powo­nie­nia. Nigdy w peł­ni nie zoba­czą żywe­go konia, ale mogą poczuć jego zapach, oddech, grę mię­śni. Mogą poczuć muśnię­cie chrap po ramie­niu czy twa­rzy. I w tym im pomo­że­my. Środki uzy­ska­ne z aukcji zosta­ną prze­zna­czo­ne na zaję­cia hipo­te­ra­pii dla dzie­ci nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych ze Stowarzyszenia Tęcza.

Zasady aukcji są bar­dzo pro­ste

Osoba zain­te­re­so­wa­na posia­da­niem „Malowanego konia” skła­da w gale­rii Bellotto do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej skrzyn­ki swo­ją ofer­tę aukcyj­ną z pro­po­no­wa­ną przez sie­bie ceną. Po zakoń­cze­niu wysta­wy zosta­nie komi­syj­nie wyło­nio­na oso­ba, któ­ra zło­ży­ła ofer­tę z naj­wyż­szą kwo­tą. Osoba ta po wpła­ce­niu bez­po­śred­nio na kon­to Stowarzyszenia Tęczy ofe­ro­wa­nej kwo­ty, sta­je się wła­ści­cie­lem „Malowanego konia”.
Zachęcamy do wzię­cia udzia­łu w aukcji „Malowany koń”, dzię­ki któ­rej dzie­ci nie­wi­do­me i sła­bo­wi­dzą­ce ze Stowarzyszenia Tęcza będą mogły „zoba­czyć” konie.

*Artyści uczest­ni­czą­cy w wysta­wie „Śladami pod­ków”

Magda Braciszewska Klimek, Stanisław Chomiczewski, Joanna Czubak, Malwina De Brade, Katarzyna Dippel, Maciej Falkiewicz, Samantha Glińska, Andrzej Grzybowski, Marek Hołda, Krzysztof Jarocki, Ewa Jaworska, Justyna Jaszczewska, Jolanta Kalopsidiotis, Zygmunt Kapuściński, Joanna Kossak, Zbigniew Kotowski, Bogusław Lustyk, Andrzej StrumiłłoSławek Szereda, Maria Wojnarowska.

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę