Connect with us

Hodowca i Jeździec

Festiwal Jeździecki Baborówko 2019 po pierw­szym dniu i przed Kwalifikacją Olimpijską

Paweł Spisak
Paweł Spisak, fot. M&R Photo

Sport i wyścigi

Festiwal Jeździecki Baborówko 2019 po pierw­szym dniu i przed Kwalifikacją Olimpijską

Za nami pierw­szy dzień Festiwalu Jeździeckiego Baborówko i pierw­sza poło­wa prze­jaz­dów w pró­bach ujeż­dże­nia mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S. Dziś odby­wa się dru­ga część prze­jaz­dów w tych kon­kur­sach, a tak­że pró­ba ujeż­dże­nia w kon­kur­sie CCIO4*-L, któ­ry jest Kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Wczoraj zakoń­czy­ły się też pró­by ujeż­dże­nia kon­kur­su dla mło­dych koni 6-let­nich CCIYH2*-S oraz kon­kurs regio­nal­ny na pozio­mie L.

W kon­kur­sie CCI4*-S, w któ­rym zawod­ni­cy wal­czą o naj­wyż­szą w Baborówku pulę nagród o wyso­ko­ści 325 000 PLN (aż 100 000 PLN z tej puli przy­pad­nie zwy­cięz­cy), na pierw­szym miej­scu na ten moment upla­so­wał się repre­zen­tant Niemiec – Andreas Ostholt z koniem Corvette 31. Najlepszym Polakiem po pierw­szej czę­ści ujeż­dże­nia jest repre­zen­tant gospo­da­rzy – Paweł Warszawski, któ­ry w tym kon­kur­sie pre­zen­tu­je się w kla­czą Lucinda Ex Ani.

W kon­kur­sie CCI3*-S na pierw­szej pozy­cji jest obec­nie szwedz­ki zawod­nik Johan Lundin i koń Callameno. Po pierw­szej czę­ści ujeż­dże­nia naj­lep­szym Polakiem w tym kon­kur­sie jest Jan Kamiński na koniu Senior.

W pierw­szej czę­ści kon­kur­su CCI2*-S naj­le­piej pora­dzi­ła sobie pol­ska para Mateusz Kiempa i Pitagoras. Drugie miej­sce obej­mu­je na ten moment repre­zen­tant­ka Niemiec – Vanessa Bolting na koniu Baumann’s Filou, a miej­sce trze­cie – repre­zen­tant­ka gospo­da­rzy Gabriela Kozłowska i Dinin Chosen.

W kon­kur­sie dla mło­dych koni CCIYH2*-S naj­lep­sza po ujeż­dże­niu jest Rebeca-Juana Gerken i Fame 227. Najlepsza pol­ska para w tym kon­kur­sie to Marta Dziak-Gierlicz i Constanza.

W pią­tek o godz. 11.30 wystar­to­wa­ła pró­ba ujeż­dże­nia w naj­trud­niej­szym kon­kur­sie Festiwalu, w ramach któ­re­go roz­gry­wa­na jest Kwalifikacja Olimpijska – CCIO4*-L. O awans olim­pij­ski wal­czy tak­że pol­ska dru­ży­na. Polskie bar­wy repre­zen­tu­je czwo­ro zawod­ni­ków: Mariusz Kleniuk na koniu Winona, Joanna Pawlak na koniu Fantastic Frieda, Paweł Spisak na koniu Banderas oraz Paweł Warszawski na koniu Aristo A-Z.

Do koń­co­we­go ran­kin­gu będą liczy­ły się wyni­ki trzech par, któ­re naj­le­piej pora­dzą sobie w trzech pró­bach: ujeż­dże­niu, pró­bie tere­no­wej i sko­kach przez prze­szko­dy. Podczas sobot­niej (25 maja) pró­by tere­no­wej orga­ni­za­to­rzy zachę­ca­ją kibi­ców do aktyw­ne­go dopin­gu pol­skiej dru­ży­ny oraz zabra­nia bia­ło-czer­wo­nych ele­men­tów stro­ju i pol­skich flag.

Rywalami Polaków w wal­ce o bilet do Tokio w 2020 roku będą dru­ży­ny z Rosji i Białorusi.

Zawodnicy w Baborówku wal­czą o rekor­do­wą pulę nagród finan­so­wych (wyż­szą niż zeszło­rocz­ny rekord). Dzięki wspar­ciu mece­na­sa zawo­dów – pana Romana Roszkiewicza – łącz­na pula nagród finan­so­wych w kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych wyno­si 465 000 PLN. W kon­kur­sie CCIO4*-L łącz­na pula wynie­sie ona 85 000 PLN, z cze­go 60 000 PLN przy­pad­nie trzem naj­lep­szym zespo­łom w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Najwyższą pre­mię zain­ka­su­je nato­miast zwy­cięz­ca CCI4*-S – będzie to aż 100 000 PLN, a łącz­na pula nagród w tym kon­kur­sie wynie­sie 325 000 zł.

Sportowe emo­cje to oczy­wi­ście nie wszyst­ko w Baborówku. Do udzia­łu w Festiwalu orga­ni­za­to­rzy zachę­ca­ją nie tyl­ko kibi­ców jeź­dziec­twa, ale tak­że mło­dzież, rodzi­ny z dzieć­mi i senio­rów. W nie­dzie­lę, 26 maja, na głów­nym hipo­dro­mie o godz. 12.30 roz­pocz­ną się pokazy.W pro­gra­mie zapla­no­wa­no kon­kurs spe­cjal­ny – szta­fe­tę zaprzęg-samo­chód, jeź­dziec­ki pokaz kaska­der­ski La Pattat stunt show oraz agi­li­ty i fris­bee, czy­li akro­ba­cje w wyko­na­niu psów.

Na tere­nie Ośrodka Jeździeckiego Pałac Baborówko powsta­ła stre­fa dla dzie­ci z atrak­cja­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez m.in. Szamotulski Ośrodek Kultury, Straż Pożarną czy Nadleśnictwo Pniewy, Wydawnictwo Media Rodzina. Organizatorzy zachę­ca­ją tak­że do zaku­pów na kier­ma­szu regio­nal­nych pro­duk­tów oraz na sto­iskach z akce­so­ria­mi jeź­dziec­ki­mi.

W ramach Festiwalu Jeździeckiego Baborówko roz­gry­wa­ne są kon­kur­sy na pozio­mach CCIO4*-L (Kwalifikacja Olimpijska), CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCIYH2*-S oraz kon­kurs regio­nal­ny na pozio­mie L. Próby ujeż­dże­nia dla kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych były roz­gry­wa­ny w czwar­tek i kon­ty­nu­owa­ne są w dniu dzi­siej­szym, w sobo­tę odbę­dą się pró­by tere­no­we, a w nie­dzie­lę – sko­ki przez prze­szko­dy i cere­mo­nie zwy­cięz­ców.

Więcej infor­ma­cji na www.festiwal.baborowko.pl.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę