Connect with us

Hodowca i Jeździec

Magdalena Gintowt-Juchniewicz - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Magdalena Gintowt-Juchniewicz - artyst­ka malar­ka

Urodzona 1976. Studiowała na Wydziale Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, dyplom z wyróż­nie­niem uzy­ska­ła w 2000 w pra­cow­ni prof. Ewy Walawskiej.

Uprawia gra­fi­kę warsz­ta­to­wą w tech­ni­kach wkłę­sło­dru­ko­wych takich jak akwa­for­ta, akwa­tin­ta, mie­dzio­ryt, sucha igła. Z suk­ce­sem opra­co­wu­je też wła­sne tech­ni­ki gra­ficz­ne. W zakre­sie malar­stwa naj­chęt­niej posłu­gu­je się akwa­re­lą i akry­lem.

Z naj­waż­niej­szych wystaw indy­wi­du­al­nych moż­na wymie­nić tę, któ­ra odby­ła się w Niemczech w Kulurfabrik Fürstenwalde i towa­rzy­szy­ła mię­dzy­na­ro­do­we­mu ple­ne­ro­wi gra­ficz­ne­mu z cyja­no­ty­pii.
Istotnym udzia­łem w pro­jek­tach zbio­ro­wych była mię­dzy­na­ro­do­wa wysta­wa akwa­re­li orga­ni­zo­wa­na przez World Watercolor Painting Federation w Seulu.

Temat konia w gra­fi­ce spra­wił, że pra­ce autor­ki powę­dro­wa­ły dale­ko w świat wie­lu kon­kur­sów i aukcji, a nawet w świat poezji, gdzie w towa­rzy­stwie wybor­ne­go sło­wa zdo­bią stro­ny tomi­ku Ernesta Brylla „Na dom pada cie­niut­ki blask”.

Kontakt: www.artinfo.pl/gintowt

Więcej w Galeria artystów i fotografów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę