Connect with us

Hodowca i Jeździec

Magdalena Gintowt-Juchniewicz - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Magdalena Gintowt-Juchniewicz - artyst­ka malar­ka

Urodzona 1976. Studiowała na Wydziale Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, dyplom z wyróż­nie­niem uzy­ska­ła w 2000 w pra­cow­ni prof. Ewy Walawskiej.

Uprawia gra­fi­kę warsz­ta­to­wą w tech­ni­kach wkłę­sło­dru­ko­wych takich jak akwa­for­ta, akwa­tin­ta, mie­dzio­ryt, sucha igła. Z suk­ce­sem opra­co­wu­je też wła­sne tech­ni­ki gra­ficz­ne. W zakre­sie malar­stwa naj­chęt­niej posłu­gu­je się akwa­re­lą i akry­lem.

Z naj­waż­niej­szych wystaw indy­wi­du­al­nych moż­na wymie­nić tę, któ­ra odby­ła się w Niemczech w Kulurfabrik Fürstenwalde i towa­rzy­szy­ła mię­dzy­na­ro­do­we­mu ple­ne­ro­wi gra­ficz­ne­mu z cyja­no­ty­pii.
Istotnym udzia­łem w pro­jek­tach zbio­ro­wych była mię­dzy­na­ro­do­wa wysta­wa akwa­re­li orga­ni­zo­wa­na przez World Watercolor Painting Federation w Seulu.

Temat konia w gra­fi­ce spra­wił, że pra­ce autor­ki powę­dro­wa­ły dale­ko w świat wie­lu kon­kur­sów i aukcji, a nawet w świat poezji, gdzie w towa­rzy­stwie wybor­ne­go sło­wa zdo­bią stro­ny tomi­ku Ernesta Brylla „Na dom pada cie­niut­ki blask”.

Kontakt: www.artinfo.pl/gintowt

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę