Connect with us

Hodowca i Jeździec

Malwina de Brade - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Malwina de Brade - artyst­ka malar­ka

Ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1995r. dyplo­mem u prof. J. Stannego, aneks z gra­fi­ki warsz­ta­to­wej u doc. K. Wyznera.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (1988). Zajmuje się ilu­stra­cją książ­ko­wą, foto­gra­fią i gra­fi­ką warsz­ta­to­wą. Jest wykła­dow­cą w Wyższej Szkole Artystycznej. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Brała udział w wie­lu wysta­wach w kra­ju i za gra­ni­cą, a jej pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów oraz w CSW.

Kontakt: mbrade@wp.pl

Więcej w Galeria artystów i fotografów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę