Connect with us

Hodowca i Jeździec

Malwina de Brade - artyst­ka malar­ka

Malwina de Brade malarz - Hodowca i Jeździec

Galeria Sztuki

Malwina de Brade - artyst­ka malar­ka

Kontakt: mbrade@wp.pl

Ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1995r. dyplo­mem u prof. J. Stannego, aneks z gra­fi­ki warsz­ta­to­wej u doc. K. Wyznera.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (1988). Zajmuje się ilu­stra­cją książ­ko­wą, foto­gra­fią i gra­fi­ką warsz­ta­to­wą. Jest wykła­dow­cą w Wyższej Szkole Artystycznej. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Brała udział w wie­lu wysta­wach w kra­ju i za gra­ni­cą, a jej pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów oraz w CSW.

Więcej w Galeria Sztuki

Na górę