Connect with us

Hodowca i Jeździec

Katarzyna Stefanowicz - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Katarzyna Stefanowicz - artyst­ka malar­ka

Kontakt: www.stefanowicz.eu, tel. 502-353-101
Fanpage na face­bo­oku:  Katarzyna Stefanowicz - Equine Art

Moją pasję zawsze dzie­li­łam mię­dzy szta­lu­gą a staj­nią... Ogromna miłość do koni pozwo­li­ła mi na dogłęb­ną ana­li­zę budo­wy tych pięk­nych zwie­rząt. Cały czas jed­nak dążę do per­fek­cji warsz­ta­to­wej. W malar­stwie posłu­gu­ję się deli­kat­nie roze­dr­ga­ną pla­mą, budu­jąc for­mę i prze­strzeń świa­tło­cie­niem. Staram się uchwy­cić licz­ne szcze­gó­ły, nie­do­strze­gal­ne dla prze­cięt­ne­go widza oraz zacho­wać dobre pro­por­cje. Jednak nadal naj­waż­niej­sza jest for­ma. Jej wła­śnie pod­po­rząd­ko­wa­ny jest kolor. Zanurzam swo­je obra­zy w tona­cjach pocho­dzą­cych z natu­ry, czę­sto zga­szo­nych. Staram się uchwy­cić nie­ujarz­mio­ne i ulot­ne pięk­no koni, lśnią­cy pot na sier­ści, spie­nio­ny pysk, bystre oko... Chcę w swo­ich pra­cach uzy­skać pew­ną teatral­ność, jak­by reflek­to­ry skie­ro­wa­ne były na jed­ne­go akto­ra gra­ją­ce­go głów­ną rolę. Wszystko inne pozo­sta­je w cie­niu. Operuję tech­ni­ką naj­szla­chet­niej­szą, jaką jest malar­stwo olej­ne, nawią­zu­jąc do naj­wy­bit­niej­szych mala­rzy epok ubie­głych, dążąc do per­fek­cji tech­no­lo­gicz­nej. Maluję “chu­do”, wzo­rem Holendrów, nakła­da­jąc kolej­ne war­stwy, pod­kre­ślam ilu­zję prze­strze­ni w obra­zie. Zamiast płót­na uży­wam uko­cha­ne­go drew­na, bar­dziej gład­kie­go, dla uzy­ska­nia lep­szych szcze­gó­łów, natu­ral­ne­go oraz bar­dziej trwa­łe­go. Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­li­łam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kie­ru­nek gra­fi­ka warsz­ta­to­wa - seri­gra­fia, a następ­nie malar­stwo szta­lu­go­we.

Swoje pra­ce wysta­wiam w wie­lu gale­riach w Polsce i za gra­ni­cą. Najczęściej jed­nak malu­ję na zamó­wie­nia indy­wi­du­al­ne wła­ści­cie­li i hodow­ców koni.  Moje obra­zy znaj­du­ją się u pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów w całej Europie i nie tyl­ko. Nigdy nie powie­lam swo­ich prac. 

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę