Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konikowe impre­zy hodow­la­no-jeź­dziec­kie w 2006 roku, cz. 1 - Wojnowo, Sieraków, Popielno

Hodowla

Konikowe impre­zy hodow­la­no-jeź­dziec­kie w 2006 roku, cz. 1 - Wojnowo, Sieraków, Popielno

Zbigniew Jaworski

Imprezy hodow­la­no-jeź­dziec­kie z udzia­łem koni­ków pol­skich, któ­rych współ­or­ga­ni­za­to­rem jest Sekcja Hodowców Koników Polskich przy PZHK w Warszawie, zapla­no­wa­ne zosta­ły na rok 2006 w podob­nych ter­mi­nach, w jakich odby­wa­ły się w roku ubie­głym. Niezależnie od nich odby­ło się tak­że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji oraz, jak co roku, hodow­cy koni­ków mie­li swój udział w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych pod­czas Polagry w Poznaniu. Dlatego, z uwa­gi na ich licz­bę, jak i ich roz­miar, niniej­szy arty­kuł podzie­lo­ny został na dwie czę­ści, w któ­rych omó­wio­no poszcze­gól­ne impre­zy w takiej kolej­no­ści, w jakiej się odby­wa­ły.

Święto Konika Polskiego w Wojnowie tra­dy­cyj­nie już roz­po­czę­ło cykl imprez z udzia­łem koni­ków pol­skich. Główni orga­ni­za­to­rzy Anna i Sławomir Niedbalscy gości­li uczest­ni­ków tej impre­zy na Majdanie już po raz szó­sty, w tym roku w dniach 18-19 sierp­nia. Stałym, a jed­no­cze­śnie naj­waż­niej­szym jej punk­tem jest Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego, od ubie­głe­go roku roz­gry­wa­ny jako Memoriał prof. Tadeusza Vetulaniego. Składają się na nie­go trzy kon­ku­ren­cje odby­wa­ją­ce się w cią­gu dwóch dni. Pierwszego dnia uczest­ni­cy bio­rą udział w raj­dzie na orien­ta­cję na dystan­sie 20 km. Rajd roz­gry­wa­ny jest w pobli­skim lesie, sąsia­du­ją­cym z gospo­dar­stwem pań­stwa Niedbalskich (teren Puszczy Piskiej), dla­te­go orga­ni­za­to­rzy nada­li mu pięk­ną nazwę „Szumi doko­ła las”. W dru­gim dniu jest pró­ba tere­no­wa z prze­szko­da­mi (nazwa­na „Na mazur­skim szla­ku”) oraz wyścig (na dystan­sie ok. 500 m) - „Z roz­wia­ną grzy­wą”, oby­dwie kon­ku­ren­cje roz­gry­wa­ne na Majdanie, u pań­stwa Niedbalskich. Uzyskany czas i zaję­te miej­sca w poszcze­gól­nych kon­kur­sach prze­li­cza­ne są na punk­ty, któ­re osta­tecz­nie decy­du­ją o zaję­tym miej­scu w WKKP.

W tego­rocz­nym WKKP wzię­ło udział 15 koni­ków, w tym 2 ogie­ry, 7 kla­czy i 6 wała­chów. W raj­dzie na 20 km naj­lep­szy czas (1 godz. 44 min) uzy­skał Jacek Lipka na wała­chu Tugun ze Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Próbę tere­no­wą wygra­ła Katarzyna Florczuk na kla­czy Dymówka, z KTJ Laszka, któ­ra w dosko­na­łym sty­lu pora­dzi­ła sobie z tere­no­wy­mi prze­szko­da­mi, uzy­sku­jąc przy tym naj­lep­szy czas. W wyści­gu naj­lep­szy był wał. Orfik ze Stacji Badawczej PAN w Popielnie, na któ­rym star­to­wa­ła Jowita Jaworska. Ostatecznie w ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji zwy­cięz­cą II Memoriału prof. Tadeusza Vetulaniego został Jacek Lipka na wał. Tugun ze Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Notabene syn Czesława Lipki, wie­lo­let­nie­go, a przede wszyst­kim duszą i cia­łem odda­ne­go pra­cow­ni­ka popiel­niań­skiej staj­ni. Drugie miej­sce zaję­ła Katarzyna Florczuk (zwy­cięż­czy­ni pró­by tere­no­wej), a trze­cie Joanna Mikołowska na wała­chu Lisek, repre­zen­tu­ją­ca Popielno.

Organizatorzy Święta, aby pod­nieść jego atrak­cyj­ność, każ­de­go roku uroz­ma­ica­ją je o nowe ele­men­ty. W tym roku zma­ga­nia spor­to­we, jakim dopin­go­wa­li licz­nie przy­by­li w tych dniach na Majdan miło­śni­cy koni­ków pol­skich, uzu­peł­nio­ne zosta­ły o war­to­ści edu­ka­cyj­ne. Uczestnicy impre­zy mie­li oka­zję wysłu­chać dwóch ple­ne­ro­wych wykła­dów poświę­co­nych koni­kom pol­skim, któ­re prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły w nie­co­dzien­nej sce­ne­rii. Siedząc na tra­wie, na malow­ni­czym pastwi­sku, w oto­cze­niu kla­czy ze źre­bię­ta­mi, słu­cha­li wyżej pod­pi­sa­ne­go.

Jak co roku Święto zakoń­czył festyn przy szko­le w Wojnowie orga­ni­zo­wa­ny głów­nie z myślą o sta­łych miesz­kań­cach Wojnowa, gmi­ny Ruciane Nida oraz licz­nych tury­stach, któ­rzy w koń­ców­ce lata prze­by­wa­ją jesz­cze na Mazurach.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 4 (11) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę