Connect with us

Hodowca i Jeździec

Lista koni bio­rą­cych udział w II Ogólnopolskim Czempionacie Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - Poznań 2018

Patronaty

Lista koni bio­rą­cych udział w II Ogólnopolskim Czempionacie Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem - Poznań 2018

W tym roku pod­czas Cavaliady Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem! W sobo­tę, 1 grud­nia od godzi­ny 11:00 wszy­scy chęt­ni będą mogli obej­rzeć staw­kę wyse­lek­cjo­no­wa­nych mło­dych koni. Na Arenie B zbu­do­wa­ny zosta­nie spe­cjal­ny kory­tarz, w któ­rym konie będą poko­ny­wać prze­szko­dy bez udzia­łu jeźdź­ców. Po oce­nie komi­syj­nej pozna­my naj­lep­sze konie w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: koni 2-let­nich i 3-let­nich. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi na temat koni bio­rą­cych udział w Czempionacie!

czem­pio­nat-porow­naw­czy-cava­lia­da-2018-kata­log

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę