Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kwalifikacje do MPMK w ujeż­dże­niu, Strzegom 2018

MPMK 2018 - plakat

Sport i wyścigi

Kwalifikacje do MPMK w ujeż­dże­niu, Strzegom 2018

Przedstawiamy Państwu kwa­li­fi­ka­cje do MPMK w ujeż­dże­niu. Konie zazna­czo­ne na zie­lo­no zosta­ły spraw­dzo­ne pozy­tyw­nie pod wzglę­dem rodo­wo­do­wym, kolor czer­wo­ny ozna­cza nie­moż­ność star­tu w MPMK np. z powo­du bra­ku wpi­su do księ­gi głów­nej mat­ki. Ponadto przy­po­mi­na­my, że WSZYSTKIE KONIE z zagra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi MUSZĄ być zare­je­stro­wa­ne w bazie danych konio­wa­tych PZHK i speł­niać wyma­ga­nia wpi­su do księ­gi głów­nej.

Bardzo waż­nym ele­men­tem tego­rocz­nych for­mal­no­ści zwią­za­nych z MPMK jest koniecz­ność wpi­su do bazy PZHK infor­ma­cji czy wła­ści­ciel dane­go konia jest MŚP (mikro, małe czy śred­nie przed­się­bior­stwo) czy DP (duże przed­się­bior­stwo). Właściciele, któ­rzy nie zło­ży­li dotych­czas oświad­cze­nia MŚP/DP, pro­sze­ni są o wypeł­nie­nie oświad­cze­nia (w załącz­ni­ku) i dostar­cze­nie go do wła­ści­we­go OZHK/WZHK.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerw­ca 2014 r. doty­czy wła­ści­cie­li zarów­no koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi, jak i zagra­nicz­ny­mi.

W razie pytań pro­si­my o kon­takt z p. Anną Cuber z PZHK: cuber@pzhk.pl

Kwalifikacje ujeż­dże­nie 2018 - 23.07.2018 

zał. 1 Oświadcz. MSP

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę