Connect with us

Hodowca i Jeździec

DALZ 2018 - III eli­mi­na­cja - zapo­wiedź

Patronaty

DALZ 2018 - III eli­mi­na­cja - zapo­wiedź

Zbliża się III Eliminacja V Jubileuszowej Edycji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2018, któ­ra odbę­dzie się 25 sierp­nia (sobo­ta) na tere­nie pięk­nie poło­żo­ne­go Ośrodka Agroturystycznego Agro-Podkówka w Świdniku koło Bolkowa. Zapraszamy na stro­nę inter­ne­to­wą oraz fan­pa­ge.

Zapraszamy tak­że do obej­rze­nia gale­rii zdjęć, autor­stwa Katarzyny Gmerek, z II Eliminacji DALZ, któ­ra odby­ła się 24 czerw­ca w Folwark Leszczynówce koło Srebrnej Góry.

Więcej w Patronaty

 • Patronaty

  Animal Training Methods 2018

  By

  W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt - Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie...

 • Patronaty

  XXI Staropolski Hubertus w Świerklańcu

  By

  Ośrodek Jeździecki GONITWA z Tarnowskich Gór wraz z gmi­ną Świerklaniec są orga­ni­za­to­ra­mi Staropolskiego Hubertusa w kom­plek­sie pała­co­wo par­ko­wym w Świerklańcu.

 • Patronaty

  FINAŁ DALZ 2018 - zapo­wiedź

  By

  Zbliża się WIELKI FINAŁ V Jubileuszowej Edycji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2018, któ­ra odbę­dzie się 15-16 wrze­śnia 2018...

Na górę