Connect with us

Hodowca i Jeździec

DALZ 2018 - III eli­mi­na­cja - zapo­wiedź

Patronaty

DALZ 2018 - III eli­mi­na­cja - zapo­wiedź

Zbliża się III Eliminacja V Jubileuszowej Edycji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2018, któ­ra odbę­dzie się 25 sierp­nia (sobo­ta) na tere­nie pięk­nie poło­żo­ne­go Ośrodka Agroturystycznego Agro-Podkówka w Świdniku koło Bolkowa. Zapraszamy na stro­nę inter­ne­to­wą oraz fan­pa­ge.

Zapraszamy tak­że do obej­rze­nia gale­rii zdjęć, autor­stwa Katarzyny Gmerek, z II Eliminacji DALZ, któ­ra odby­ła się 24 czerw­ca w Folwark Leszczynówce koło Srebrnej Góry.

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę