Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konie na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Reportaż

Konie na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Ewa Jastrzębska

W dniach 24-25 czerw­ca 2006 r. na roz­le­głym, ide­al­nie nada­ją­cym się do orga­ni­za­cji wystaw tere­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zor­ga­ni­zo­wa­no XIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. Impreza ta ma cha­rak­ter wysta­wien­ni­czo--szko­le­nio­wy, ini­cju­je i pro­mu­je postęp w hodow­li zwie­rząt, a tak­że pre­zen­tu­je naj­now­sze tech­no­lo­gie. Wystawa oraz impre­zy jej towa­rzy­szą­ce są oka­zją do oce­ny osią­gnięć w hodow­li, pro­duk­cji oraz w prze­twór­stwie. Ubiegłoroczna wysta­wa zyska­ła tytuł TARGOWEGO LIDERA 2005. Na tak zaszczyt­ne mia­no zło­ży­ła się wyso­ka licz­ba uczest­ni­czą­cych hodow­ców, sym­pa­ty­ków i miło­śni­ków zwie­rząt oraz firm pra­cu­ją­cych na rzecz rol­nic­twa.

Czempion w gru­pie ogie­rów zim­no­krwi­stych - ASTORAN, hod. W. Harbaszewski

Podczas tego­rocz­nej wysta­wy spo­tka­li się hodow­cy i miło­śni­cy pol­skich koni zim­no­krwi­stych oraz pol­skich koni szla­chet­nych pół­krwi. Konie zosta­ły pod­da­ne oce­nie komi­syj­nej pod prze­wod­nic­twem Marka Niewińskiego - spe­cja­li­sty z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni (WZHK) w Białymstoku oraz Jerzego Gawareckiego - dyrek­to­ra Stada Ogierów w Kętrzynie i Wiesława Niewińskiego - kie­row­ni­ka WZHK. Klacze i ogie­ry zosta­ły oce­nio­ne oddziel­nie w gru­pach płcio­wych w obrę­bie każ­dej wysta­wia­nej rasy. Stawkę przed­sta­wia­nych zwie­rząt oce­nia­no według zasad obo­wią­zu­ją­cych na wysta­wach koni, bio­rąc pod uwa­gę: typ (mak­sy­mal­nie 10 pkt.), pokrój (10 pkt.), ruch: stęp i kłus (przy oce­nie pol­skich koni zim­no­krwi­stych mak­sy­mal­nie 10 pkt., a pol­skich koni szla­chet­nych pół­krwi − 20 pkt.) oraz kon­dy­cję, pie­lę­gna­cję, przy­go­to­wa­nie konia do wysta­wy i spo­sób pre­zen­ta­cji (nie­za­leż­nie od rasy mak­sy­mal­nie 10 pkt).

Komisja oce­ni­ła łącz­nie 19 koni w dwóch gru­pach raso­wych.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Reportaż

 • Pokazy Pokazy

  Reportaż

  Poznań – tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła

  By

  W roku stu­le­cia odzy­ska­nia przez naszą ojczy­znę nie­pod­le­gło­ści zapro­si­li­śmy odwie­dza­ją­cych poznań­ską Cavaliadę na pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni, Krajowego...

 • EMANOLLA EMANOLLA

  Reportaż

  Święto Konia Arabskiego 2018

  By

  W tym roku hodow­cy, jak i miło­śni­cy tej rasy koni mogli się spo­tkać na dwóch odręb­nych impre­zach, tj. na XXXX Narodowym Pokazie...

 • Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych

  Hodowla

  Szwecja zdo­by­ta!!!

  By

  Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szewcja/ w dniach 2-5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie...

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Płodność ogie­ra

By 18 stycznia 2019
Cavaliada

Porady Żywieniowe

Początek sta­nów­ki

By 11 stycznia 2019
Na górę