Connect with us

Hodowca i Jeździec

Skarby Sumbawy (notat­ki z Indonezji)

Reportaż

Skarby Sumbawy (notat­ki z Indonezji)

Zbigniew Wróblewski

Podczas podró­ży do Indonezji czte­ry lata temu pierw­sze małe konie cią­gną­ce zaprzę­gi spo­tka­łem na wyspie Bali, gdzie uży­wa­ne były w wyjaz­do­wych dwu­kół­kach jako atrak­cja tury­stycz­na. Na wyspie Lombok konie te były powszech­nie uży­wa­ne w rol­nic­twie oraz słu­ży­ły jako śro­dek trans­por­tu. Na pobli­skich tury­stycz­nych wyspach Gili Ali, Gili Travangan i Gili Memo konie ze wzglę­du na zakaz ruchu dla samo­cho­dów wyko­rzy­sty­wa­ne są do trans­por­tu towa­ro­we­go, a tak­że prze­wo­że­nia tury­stów. Taksówki hote­lo­we to dwu­kół­ki wypo­sa­żo­ne w lam­py i luster­ka wstecz­ne. Aż łza się w oku krę­ci, że w Polsce nie ma takiej enkla­wy, u nas koń uwa­ża­ny jest za powszech­ne­go nisz­czy­cie­la dróg leśnych, co ogra­ni­cza kon­takt tury­stów kon­nych z przy­ro­dą wyłącz­nie do wyzna­czo­nych tras, nie zawsze atrak­cyj­nych.

Powiedziano mi wte­dy, że zwie­rzę­ta te to kuce jawaj­skie. Nie spo­tka­łem wów­czas niko­go, kto mógł­by mi udzie­lić bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat tej rasy. W cza­sie tego­rocz­nej wizy­ty w Indonezji z nie­ma­łym tru­dem zdo­by­łem o niej pew­ne wia­do­mo­ści. Anglojęzyczni prze­wod­ni­cy nie­wie­le mogli powie­dzieć. Dopiero prze­wod­nik Irman Sumantri z fir­my Satriavi zdo­łał dowie­dzieć się, że konie te hodo­wa­ne są nie na wyspie Lombok, lecz na pobli­skiej, nale­żą­cej do Małych Wysp Sundajskich, wyspie Sumbawa. Ponieważ Sumbawa jest rzad­ko zwie­dza­na przez tury­stów, nikt nie orga­ni­zo­wał tam wycie­czek. Ja jed­nak bar­dzo chcia­łem zoba­czyć tam­tej­szą hodow­lę i w koń­cu uda­ło mi się zor­ga­ni­zo­wać wypra­wę − jak się póź­niej oka­za­ło zbyt krót­ką. Pozostał po niej olbrzy­mi nie­do­syt.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Reportaż

 • EMANOLLA EMANOLLA

  Reportaż

  Święto Konia Arabskiego 2018

  By

  W tym roku hodow­cy, jak i miło­śni­cy tej rasy koni mogli się spo­tkać na dwóch odręb­nych impre­zach, tj. na XXXX Narodowym Pokazie...

 • Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych

  Hodowla

  Szwecja zdo­by­ta!!!

  By

  Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szewcja/ w dniach 2-5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie...

 • Reportaż

  CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-ara­ba

  By

  Pod takim tytu­łem uka­za­ła się rela­cja z Walnego Zjazdu Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA) na stro­nie inter­ne­to­wej Francuskiego Związku...

Na górę